BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszkowska-Mądra Barbara (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Potrzeba wspierania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w kontekście ich funkcji
Necessity of Supporting Entrepreneurship on Rural Areas in Their Functionality Context
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 349-354, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Wspieranie przedsiębiorczości, Rozwój zrównoważony, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Entrepreneurship support, Sustainable development, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono uzasadnienie potrzeby wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz określono skalę środków publicznej interwencji na rzecz rozwoju tej przedsiębiorczości. Przeprowadzone analizy i rozważania miały charakter teoretyczny, zastosowano w nich metodę dedukcyjną. Stwierdzono, że podstawą wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest wspieranie wielofunkcyjności rolnictwa, realizowane przez dywersyfikację działalności gospodarczej gospodarstw rolnych. Zatem, wymaga to interwencjonizmu państwowego. Analiza struktury funduszy unijnych wskazuje na niewielki zakres działań w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

In the paper the justification for public financial supporting of the entreprise development on rural areas was presented. Also, a scale of public funds for this entreprise development was given. In the theoretical studies the inferential method was used. It was found that the basis of implementing sustainable development paradigm of rural areas is multifunctionality of agriculture, which can be realized through the diversification of farm economic activities. Appropriate course of this process needs public interventions. An analysis of UE funds showed that those addressed to supporting diversification of economic activities on rural areas were rather small and not sufficient for effective stimulation of sustainable development of these areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszek J. 2002: Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin, Secttio B, vol. LVII, 11, s. 197-209.
 2. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2010: Dobra publiczne i publiczny system interwencji, Raport analityczny przekazany do członków TGR 3, 14.06. 2010.
 3. Gellrich M., Baur P., Kochand B., Zimmermann N.E. 2007: Agricultural Land Abandonment and Natural Forest Re-growth in the Swiss Mountains: A Spatially Explicit Economic Analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, s. 93-108.
 4. Jeżowski P. 2007: Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [W:] P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku,Wyd. SGH, Warszawa, s. 11-24.
 5. Kłodziński M. 2006: Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Kłodziński M. 2008: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [W:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Eurpejskiej Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s.15-24.
 7. Kozłowska-Burdziak M. 2012: Rola programów unijnych w rozwoju przedsiębiorczości w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce, Opitmum Studia Ekonomiczne, nr 2(56), s. 93-112.
 8. Marsden T., R. Sonnino R. 2009: Rural Development and the Regional State: Denying Multifunctional Agriculture in the UK, Journal of Rural Studies 24, 2009, s. 422-431.
 9. Renting H., Rossini W.A.H., Groot J.C.J., Van der Ploeg J.D., Laurent C., Perraud D., Stobbelaar D.J., VanIttersum M.K. 2009: Exploring Multifunctional Agriculture.A review of Conceptual Approaches and Prospects for an Integrative Transitional Framework, Journal of Environmental Management, 90, s. 112-123.
 10. Roszkowska-Mądra B. 2009: Koncepcje rozwoju europejskiego rolnictwa i obszarów wiejskich, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 11. Roszkowska-Mądra B. 2010: Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB.
 12. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa-nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implementacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu