BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smędzik-Ambroży Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyniki ekonomiczne i potencjał produkcyjny gospodarstw FADN o różnym zrównoważeniu środowiskowym produkcji z regionu Wielkopolska i Śląsk w latach 2004-2010
Economic Results and Production Potential of FADN Farms with Different Environmental Sustainability of Production from the Wielkopolska and Śląsk Region in Years 2004-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 362-367, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wyniki gospodarcze, Potencjał rolnictwa, Rozwój zrównoważony, Produkcja rolna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Economic performance, Farming potential, Sustainable development, Agricultural production, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska, Śląsk
Wielkopolska, Silesia
Abstrakt
Celem badań była próba oceny wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego gospodarstw objętych systemem FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk, różniących się liczbą spełnianych kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji w latach 2004-2010. W opracowaniu postawiono hipotezę, mówiącą że: gospodarstwa niespełniające żadnego z przyjętych kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji z regionu Wielkopolska i Śląsk osiągały w latach 2004-2010 wyższe wyniki ekonomiczne niż gospodarstwa spełniające wszystkie kryteria. W wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, że w każdym roku okresu badawczego, w grupie gospodarstw niespełniających żadnego z kryteriów zrównoważenia środowiskowego produkcji występowały wyższe wartości przychodów ogółem z działalności rolniczej, a także wyższe wskaźniki efektywności nakładów ziemi i pracy niż w gospodarstwach zrównoważonych. Z wyjątkiem 2007 i 2010 r. wyższe były także bezwzględne wielkości dochodów z działalności rolniczej w gospodarstwach niezrównoważonych środowiskowo. Jednocześnie gospodarstwa te cechowała niższa ziemio- i pracochłonność oraz także wyższa intensywność produkcji zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)

Objective of the study was to evaluate the economic results and production potential of FADN farms from Wielkopolska and Śląsk region, which realize varying amount of criteria of environmental sustainability of agricultural production in years 2004-2010. As a result of the analyzes the following hypothesis is confirmed: farms from the Wielkopolska and Śląsk region, which not realize the criteria of environmental sustainability of agricultural production reached in 2004-2010 higher economic results than farms, which realize all of the criteria of environmental sustainability of agricultural production. In each of the years of the study period in the group of farms which not realize the criteria of environmental sustainability of agricultural production occurred higher values of total income from agricultural production, as well as indicators of the effectiveness of land and labour inputs. With the exception of 2007 and 2010 were also higher absolute values of agricultural profits in these farms too. At the same time the farms which permanently not realize of the criteria characterized lower inputs of land and labour as well as higher intensity of livestock production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M., Dresler E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo, nr 540, Wrocław, s. 18.
 2. Agenda 21: http://www.un-documents.net/agenda21.htm, dostęp 10.12.2010.
 3. Borys T. 2005: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Ekonomia i Środowisko, Warszawa, s. 50-51.
 4. Hunek T. 2005: Rolnictwo w zglobalizowanym świecie - kreacja nowej strategii rolniczej Polski, Dybowski G, Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie, IERiGŻ Warszawa, s. 170.
 5. Krasowicz S., Kuś J., Jankowiak J. 2007: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Współczesne uwarunkowania organizacji produkcji w gospodarstwach rolniczych, IUNiG, Puławy, s. 55-75.
 6. Majewski E. 2008: Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria i praktyka gospodarstw rolniczych, SGGW, Warszawa, s. 35.
 7. Pieńkowski D. 2002: Kapitał naturalny w teoretycznych analizach czynników produkcji, Ekonomia i Środowisko, nr 1, Białystok, 14.
 8. Runowski H. 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych Polsce, Postępy Nauk Rolniczych, nr 3, Warszawa, s. 24.
 9. Wilkin J. 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, [W:] Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR, Warszawa, 16.
 10. Wrzaszcz W. 2008: Wyniki gospodarstw zrównoważonych w Polsce, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, Warszawa, s. 17-37.
 11. Zegar J.S. 2007: Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała, s. 17-33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu