BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Alicja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Dywersyfikacja głównych źródeł utrzymania ludności wiejskiej w Polsce w 2011 roku
Diversification of Main Income Sources of the Rural Population in Poland in 2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 386-391, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Źródła finansowania, Ludność wiejska, Pozarolnicza działalność gospodarcza
People's income, Source of financing, Rural population, Non-agricultural economic activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie głównych źródeł utrzymania ludności zamieszkującej na wsi oraz poziomu uzyskiwanych dochodów w poszczególnych regionach. Analizowano również występujące zróżnicowanie regionalne pod tym względem. Badania przeprowadzono w około 15,8 tys. wiejskich gospodarstw domowych w 2011 r., na terenie całej Polski. Najbardziej rolniczym województwem było podlaskie, w którym przeszło 32% gospodarstw utrzymywało się głównie z produkcji rolnej. Głównym źródłem utrzymania badanych gospodarstw była praca zarobkowa. Z pozarolniczej działalności gospodarczej utrzymywało się głównie ok. 6% badanych gospodarstw. W ujęciu regionalnym najwyższym poziomem dochodów charakteryzowała się ludność województwa podlaskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper describes the main sources of income of Polish households in rural areas in 2011. Shown regional differences of sources and levels income of families in rural areas. It was pointed out that agricultural production does not dominate in the regions with the highest percentage of rural population. Most agriculture was in region Podlasie, where agricultural production was source of income of more than 32% households. The main source of income for the surveyed households was gainful employment. About 6% of the households had main income from non-agricultural economic activities. In terms of regional distribution, the highest income level was characterized by a population in the region Podlasie. Rural population of the Podlasie region had the highest rates of income by regions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz A. 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, Zag. Ekon. Roln., nr 1(302), s. 17-32.
 2. Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000: Zarządzanie finansami. PWN, Warszawa.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2011 r. 2012: GUS, Warszawa.
 4. Czudec A. 2009: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 101-104.
 5. Czudec A., Kata R. 2013: Miejsce rolnictwa w gospodarce regionów - wzajemne relacje i ich znaczenie ekonomiczne, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2.
 6. Fedyszak-Radziejowska B. 2008: Psychospołeczny wymiar zmian na polskiej wsi. [W:] M. Drygas, A. Rosner, (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 7. Frenkel I. 2005: Struktura demograficzno-zawodowa ludności wiejskiej w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002. [W:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 8. Gutkowska K. 2002: Funkcjonowanie wiejskich gospodarstw domowych w procesie zmian społecznych na wsi i przejawiane przez nie strategie radzenia sobie, [W:] M. Wieruszewska (red.), Samoorganizacja w społecznościach wiejskich. Przejawy, struktury, zróżnicowania, IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Kaleta A. 2005: Wielozawodowość na obszarach wiejskich, [W:] K.Gorlach, G. Foryś (red.), W obliczu zmiany: wybrane strategie działania mieszkańców polskiej wsi, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. Kaleta A. 2008: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Kowalski A., Figiel S., Halamska M. 2011: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego, Polish Journal of Agronomy, nr 7, s. 29-42.
 12. Sikorska-Wolak I. 2011: Dywersyfikacja ekonomiczna gospodarstw rolnych jako przejaw przedsiębiorczych zachowań rolników, Zesz. Nauk. SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93.
 13. Stolarska A. 2008: Wybrane elementy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 2000-2007 i jej regionalne zróżnicowanie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 5(XX), Wyd. SGGW, Warszawa.
 14. Stolarska A. 2012: Wybrane aspekty rozwoju gospodarczego Polski w latach 2000-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3.
 15. Gospodarstwa domowe w 2011 roku - wyniki spisu ludności i mieszkań 2011: GUS, Warszawa.
 16. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2010 r. 2012: GUS, Warszawa.
 17. Śpiewak R. 2012: Definiowanie kategorii "wieś" na początku XXI wieku, czyli o kłopotach badacza obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 3 (156). Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 18. Wciórka B. 2007: Zróżnicowanie społeczne ludności wiejskiej. [W:] B. Wciórka, K. Zagórski (red.), Wieś i miasto w badaniach opinii społecznej. Diagnozy i opinie nr 5, CBOS, Warszawa.
 19. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [W:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa - kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR PAN, Warszawa, s. 17-40.
 20. Zegar J. 2009: Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu