BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubska-Włodarczyk Natalia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Szacunek potencjału wybranych roślin energetycznych - integracja sektora rolnego i energetycznego
Estimate of Potential Selected Energy Crops - Integration of Agricultural and Energy Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 403-408, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Surowce energetyczne, Produkcja roślinna, Biomasa, Odnawialne źródła energii
Energy policy, Energy raw materials, Crop production, Biomass, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie potencjału energetycznego niezagospodarowanych gruntów rolnych dla województwa łódzkiego na tle pozostałych regionów Polski, a także analiza opłacalności produkcji 1 GJ energii z wybranych roślin energetycznych na tym obszarze. Integracja europejska wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymogów w zakresie realizacji polityki energetycznej i klimatycznej przez wszystkie kraje członkowskie. Wytyczne te warunkują koalicję sektora rolnego i energetycznego, których cele dotychczas były rozbieżne. W następstwie promocji i wsparcia OZE przez UE, relacja ta została zakłócona przez konkurencję o ten sam surowiec naturalny - biomasę. Istnieje potrzeba wypracowania zintegrowanego podejścia do działań mających na celu zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii. (abstrakt oryginalny)

The first aim of research was to determine the energy potential of fallow lands for Lodz Province including other region of Poland. The second aim of research was analysis of economic potential of 1 GJ biomass production of selected energy crops in the area. European integration provides positive results but also it requires to deliver certain requirements for example execution of assumptions energy and climate policy. This guidelines require coalition between the agricultural and energy sector. The support and promotion of RES intensified to increase the competitiveness of the same raw materials - biomass. It is necessary to build an integrated approach to sustainable development with preservation food security and increase the share of RES in final energy consumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 1st FAO-BEFSCI Technical Consultation on, Criteria and Indicators on Sustainable Bioenergy Production that Safeguards Food Security. 2009: FAO Headquarters, 2-4 November, Rome.
 2. Adamowicz M. 2008: Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 94, z. 2.
 3. Budzyński W., Bielski S. 2004: Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. Cz. II. Biomasa jako paliwo stałe (artykuł przeglądowy), Acta Sci. Pol., Agricultura 3(2).
 4. HavlÍčková K., Weger J., Knápek J. 2011: Modeling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic, Stimulation Modelling Practice and Theory, 19, s. 1946-1956.
 5. Igras J., Lopiński W. 2006: Ocena wybranych elementów stanu żyzności gleby i jakości płytkich wód gruntowycg na tle intensywności produkcji roślinnej w ujęciu regionalnym, Pamiętnik Puławski, Zeszyt 142, Puławy.
 6. Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T., Jadczyszyn J. 2011: Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, No. 7.
 7. Kuś J., Faber A., Stasiak M., Kawalec A 2008: Plonowanie wybranych gatunków roślin uprawianych na cele energetyczne na różnych glebach, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1.
 8. Matyka M., Kuś J. 2011: Plonowanie i cechy biometryczne wybranych genotypów miskanta, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2.
 9. Piskier T. 2009: Potencjał energetyczny topinamburu, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1.
 10. Program Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne. 2008: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Warszawa.
 11. Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny. 2008: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Raport końcowy, 16.06.2008.
 12. Rocznik statystyczny rolnictwa 2010. 2011: GUS, Warszawa.
 13. Skrónicki H. (red.). 2010: Skrócone normatywy produkcji rolnej, IUNG-PIB Puławy, Wyd. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Radom.
 14. Taryfy OSD na rok 2012 (dotyczy OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r., rozdzielenia działalności). 2011: Urząd Regulacji Energetyki, Departament Taryf, Warszawa, listopad 2011.
 15. Żmijewski K. 2008: Do(od) rzeczy o energetyce, Wyd. Instytutu im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa.
 16. www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu