BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Potrzeby współdziałania producentów żywca wieprzowego i zakładów mięsnych na rynku trzody chlewnej w Polsce
Needs of Joint Action of Life Pigs Producers and Meet Processing Plants in the Pigs Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 423-428, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek żywca, Mięso wieprzowe, Przemysł przetwórstwa rolnego, Integracja pionowa, Współpraca produkcyjna
Livestock market, Pork meat, Agricultural processing industry, Vertical integration, Production cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie potrzeb integracji na rynku trzody chlewnej i wskazanie możliwych rozwiązań organizacyjnych. W analizie wykorzystano dane IERiGŻ-PIB na temat produkcji żywca wieprzowego w kraju oraz dane GIW dotyczące przedsiębiorstw branży mięsnej. Z badań wynika, że polski rynek żywca wieprzowego cechują luźne powiązania sfery produkcji ze sferą uboju. Brak współpracy zwiększa ryzyko i koszty działalności na wszystkich poziomach łańcucha żywnościowego i ogranicza konkurencyjność międzynarodową pojedynczych gospodarstw i przedsiębiorstw oraz sektora jako całości. Większa aktywność zakładów mięsnych w organizowaniu bazy surowcowej może doprowadzić do wzmacniania integracji pionowej na rynku wieprzowiny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to identify the needs of pigs market integration and identification of possible organizational solutions. The analysis is based on IAFE-NRI data concerning on the production of live pigs and GVI data about enterprises in the meat industry. The research shows that the Polish market pigs characterized by loose connection of the pig production to the sphere of slaughter. Lack of cooperation increases the risks and costs of activities at all levels of the food chain and reduces the international competitiveness of individual farms, firms and the sector as a whole. Increased activity of meat processing plants in the organization of the raw material base, may lead to the strengthening of vertical integration in the pork market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dybowski G., Kobuszyńska M., Woźniak J. 2006: Główne czynniki wpływające na relacje ekonomiczne i komunikację w europejskich łańcuchach żywnościowych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, www.foodcomm.ierigz.waw.pl/wwp2.htm, dostęp 04.07.2012.
  2. Mroczek R. 2002: System powiązań między producentami a zakładami przetwórczymi na rynku żywca wieprzowego, Rocz. Nauk. SERiA, t. IV, z. 3, s. 136-140.
  3. Pejsak Z. 2012: Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, Trzoda Chlewna, nr 3, s. 12-17.
  4. Rocznik statystyczny rolnictwa 2012. 2013: GUS, Warszawa.
  5. Rynek mięsa, stan i perspektywy, nr 43/2007, IERiGŻ, ARR, MRiRW, Warszawa.
  6. Spiller A., Theuvsen L., Recke G., Schulze B. 2005: Sicherstellung der Wertschoepfung In der Schweineerzeugung: Perspektiven des Nordwestdeutschen Modells, Moenster.
  7. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. T. Blicharski, A. Hammermeister (red.). 2013: Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Warszawa.
  8. Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M. 2012: Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, Analiza dla MRiRW. www.bip.minrol.gov.pl, dostęp 10.02.2013.
  9. Ziętara W. 2012: Stan i tendencje w chowie trzody chlewnej w Polsce, Przegląd Hodowlany, nr 2, s. 14-18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu