BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trajer Marzena (Agencja Rynku Rolnego)
Tytuł
Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny jako forma interwencji rynkowej
Aid for Private Storage of Pork as a Form of Market Intervention
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 429-434, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Mięso wieprzowe, Dopłaty dla rolnictwa, Interwencjonizm w rolnictwie
Common Agricultural Policy (CAP), Pork meat, Payments for agricultural, Interventionism in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Rynku Rolnego (ARR)
Agricultural Market Agency (ARR)
Abstrakt
Przedstawiono instrument wspólnej polityki rolnej stosowany na rynku mięsa wieprzowego, jakim są dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiane okresowo przez Komisję Europejską, na wniosek państw członkowskich. Po akcesji Polski do Unii Europejskiej dopłaty wprowadzano dwukrotnie - w 2007 i w 2011 r. W Polsce realizowane były one przez Agencję Rynku Rolnego, odpowiedzialną za wdrażanie mechanizmów wspólnej polityki rolnej, m.in. w zakresie prowadzenia interwencji na rzecz stabilizacji rynków rolnych. (abstrakt oryginalny)

The article introduces aid for private storage of pork, the instrument of the Common Agricultural Policy applied in the market of pork, that was granted temporarily by the European Commission upon the request of Member States. After Poland's accession to the European Union, the aid was granted twice: in the year 2007 and 2010. In Poland, the aid for private storage of pork was administered by the Agricultural Market Agency, responsible for the implementation of the schemes of the common agricultural policy, in scope of (among others) implementation of public intervention aimed at stabilization of the agricultural markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Integracja z Unia Europejską. 2002: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 63.
 2. Kossakowska J. 2008: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa, [W:] Rynek mięsa stan i perspektywy, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 35, wrzesień 2008, s. 27.
 3. Kossakowska J. 2011: Działania Agencji Rynku Rolnego na rynku mięsa, [W:] Rynek mięsa stan i perspektywy, Analizy Rynkowe, IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 34, maj 2008 r. s. 28.
 4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"). Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1).
 5. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1267/2007 z 26 października 2007 r. z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy w doniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
 8. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2007 roku. 2008: Warszawa, s. 34-35.
 9. Sprawozdanie z działalności Agencji Rynku Rolnego w 2010 roku. 2011: Warszawa, s. 65-66.
 10. Szymańska E., Hamulczuk M., Dziwulski M. 2012: Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004-2010 wraz z prognozą do roku 2020, SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 34.
 11. Trajer M., Wojtkiewicz M. 2012: Działania Agencji Rynku Rolnego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 8, s. 57, Zesz. Nauk. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 473-474.
 12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków). 2011: Komisja Europejska COM, s. 626.
 13. Wojtyra W. 2002: Rynek mięsa, Prawo rolne Unii Europejskiej a polski sektor rolny, MRiRW, FAPA, Warszawa, s. 46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu