BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Przedsiębiorczość na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Entrepreneurship in the Rural Ecologically Valuable Areas of the Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 473-479, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Obszary chronione, Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorstwo ekologiczne
Entrepreneurship, Protected area, Rural areas, Sustainable development, Ecological enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była charakterystyka podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach wiejskich województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przyrodniczo cennych. Wykorzystano dane statystyki publicznej i poddano analizie porównawczej stan i strukturę podmiotów gospodarczych funkcjonujących na obszarach najcenniejszych ekologicznie oraz pozostałych. Podjęto także problematykę przedsiębiorczości opierającej się na zasobach przyrodniczych obszarów wiejskich. Obszary przyrodniczo cenne województwa lubelskiego w stosunku do pozostałych obszarów wiejskich regionu charakteryzują się większym nasyceniem podmiotami gospodarczymi, co uznać należy za pozytywne zjawisko, będące efektem wykorzystania zasobów naturalnych w procesach rozwoju lokalnego. Z uwagi jednak na istnienie wielu ograniczeń rozwojowych istnieje potrzeba wsparcia przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał przyrodniczy tych obszarów zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to characterize business entities operating in the rural areas of the lubelskie province with particular emphasis on valuable natural areas. On the basis of statistical local data bank, comparative analysis of the structure and state of business entities operating in ecologically valuable and other areas was conducted. Areas of natural value in the Lublin province, compared to other rural areas of the region, are characterized by greater density of business operators, which should be considered a positive issue result in the use of natural resources in the process of local development. However, due to the existence of many developmental constraints there exists the need to support enterprises using the natural potential of these areas in accordance with the principle of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benchmarking instytucji i struktur wspierających działalność małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach naturalnych. 2011: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, materiały przygotowane w ramach projektu "Projekt B2N", s. 40-41.
  2. Białoń L. 2011: Przedsiębiorstwo proekologiczne jako forma gospodarowania na obszarach przyrodniczo cennych, [W:] B. Powichrowska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok, s. 183.
  3. Czaja S., Becla A. 2007: Podstawy procesów gospodarowania, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 369-375.
  4. Guzal-Dec D. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie cenności ekologicznej obszarów wiejskich województwa lubelskiego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4.
  5. Legutko-Kobus P. 2011: Uwarunkowania przyrodnicze w gospodarce regionalnej i lokalnej - czynnik czy bariera rozwoju, [W:] Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, OW SGH w Warszawie, Warszawa, s. 194.
  6. Leszczyński Z. 2011: Przedsiębiorstwa w rozwoju regionalnym, [W:] M. Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo, Region, Rozwój, Difin, Warszawa, s. 243-244.
  7. Liro A., Tederko Z. 2011: Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo, [W:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, Problemy rozwoju wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 309-314.
  8. Poradnik na rzecz opracowania i wdrażania programu projektów inwestycyjnych przyjaznych bioróżnorodności. 2008: RSPB, s. 13.
  9. Tederko Z. 2010: Ochrona bioróżnorodności w działalności przedsiębiorstw. Realizacja unijnej inicjatywy Biznes i Różnorodność, Materiały Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20 maja 2010 r. w Warszawie, s. 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu