BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 46, nr 2, s. 205-229, tab., bibliogr. 51 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka handlowa, Handel międzynarodowy, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Stosunki handlowe, Porozumienia międzynarodowe
Trade policy, International trade, International economic relations, Trade relations, International agreements
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Azja Wschodnia, Azja Południowo-Wschodnia
Eastern Asia, South East Asia
Abstrakt
Potencjał gospodarczy określa zdolność gospodarki do wytwarzania dóbr materialnych i niematerialnych. Wymiernym wyrazem potencjału gospodarczego jest wartość wytworzonych towarów i usług, mierzona miarami syntetycznymi, takimi jak wielkość produktu krajowego brutto (PKB). Pozycja krajów i ugrupowań gospodarczych w skali globalnej jest mierzona przede wszystkim udziałem w globalnym produkcie, handlu oraz w przepływach kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W 2009 r. państwa Unii Europejskiej wytworzyły 28,1% światowego PKB, co stanowiło o 4 punkty procentowe więcej niż w przypadku udziału PKB Stanów Zjednoczonych w produkcie globalnym. Państwa Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej stanowią zróżnicowaną grupę pod względem potencjału gospodarczego, o czym świadczą przytoczone w tabeli 1 wskaźniki gospodarcze. Niewątpliwie najsilniejszą gospodarką wśród tej grupy państw była w 2009 r. gospodarka japońska, której udział w PKB światowym wyniósł w tym czasie 8,7%. Tuż za nią plasowała się gospodarka Chin z 8,5% udziałem w produkcie światowym. Należy również podkreślić, iż udział Chin w światowej gospodarce systematycznie rośnie, co osłabia zarówno pozycję Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych oraz Japonii. Wyższe tempo wzrostu gospodarczego Chin i znacznie niższe w większości państw należących do Unii Europejskiej powoduje stopniowe zmniejszenie się różnic w wielkości PKB, choć nadal są one istotne. Najmniejsze różnice występują w tym przypadku między Japonią i Chinami. Według ostatnich danych w 2010 r. pod względem wielkości PKB Chiny wyprzedziły Japonię, stając się tym samym trzecią największą gospodarką świata. Udział pozostałych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej w produkcie światowym jest zdecydowanie skromniejszy. W 2009 r. w przypadku Republiki Korei i państw ASEAN wskaźnik ten osiągnął poziom odpowiednio 1,4% oraz 0,0000026%. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Fierla, Geografia ekonomiczna Unii Europejskie, Warszawa 2007
 2. B. Mucha-Leszko, M. Kąkol, T Białowąs, Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 i ocena konkurencyjności, w: B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym: dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, Lublin 2009,
 3. http://data.worldbank.org (27.04.2011).
 4. Eurostat, The EU in the Word. A Statistical Portrait, Publication Office of the European Union, Luxemburg 2010
 5. International Trade Statistics 2010, WTO, Geneva 2010
 6. http://www.wto.org/english/news_e/pres11_e/pr628_e.htm#atable4 (28.04.2011).
 7. Economic Globalisation Indicators, OECD, Paris 2005
 8. Commission of the European Communities, The EU Economy 2005 Review: Rising International Economic Integration. Opportunities and Challenges, "European Economy" 2005, nr 6
 9. A. Wancio, Atrakcyjność inwestycyjna Indii i Chin, w: K.A. Kłosiński (red.), Chiny - Indie, ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008
 10. M. Adamczyk, A. Piasecka-Głuszczak, Stosunki handlowe pomiędzy Unią Europejską a wybranymi krajami azjatyckimi, w: B. Drelich-Skulska (red.), Ekonomia i stosunki międzynarodowe, Studia Azjatyckie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 28
 11. M. Gracik-Zajączkowska, Unia Europejska i Stany Zjednoczone w Światowej Organizacji Handlu, Warszawa 2010
 12. A. Wróbel, Stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu, w: J. Adamowski, K.A. Wojtaszczyk (red.), Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Warszawa 2010
 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 14. J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008
 15. M. Krajewski, Die neue handelspolitische Bedeutung des Europäischen Parlaments, w: M. Bungenberg, Ch. Herrmann (red.), Die gemeinsame Handelspolitik der Europäischen Union nach Lissabon, Baden-Baden 2011
 16. S. Barkowski, Traktat z Lizbony a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie" 2008, t. 189, nr 2
 17. A.A. Ambroziak, E. Kawecka-Wyrzykowska, Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi, w: E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska, t. 1, Warszawa 2004
 18. K. Kołodziejczyk, Umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) w stosunkach Unia Europejska - grupa państw AKP, "Żurawia Papers" 2010, z. 16
 19. Umowa PCA z Turkmenistanem podpisana w maju 1998 r.
 20. F. Nicolas, Negotiating a Korea - EU Free Trade Agreement: Easier Said Than Done, "Asia Europe Journal" 2009, t. 7
 21. Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, Bruksela, 6 października 2010 r., http://clo.mg.gov.pl (27.07.2011).
 22. http://biznes.gazetaprawna.pl (27.07.2011).
 23. P Hanclich, System preferencji celnych Unii Europejskiej, Poznań 2008
 24. Cooperation Agreement between Member Countries of ASEAN and European Community, Kuala Lumpur, 7 marca 1980 r., http://www.aseansec.org/1501.htm (26.07.2011).
 25. Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z 22 lipca 2008 r wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od 1 stycznia 2009 r do 31 grudnia 2011 r oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L211/1 z 6 sierpnia 2008 r.
 26. Towards New Asia Strategy, Communication from the Commission to the Council, COM (94) 314 final, Brussels, 13 lipca 1994 r.
 27. Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced Partnerships, COM (2001) 469 final, Brussels, 4 września 2001 r.
 28. A New Partnership with South East Asia, COM (2003) 399/4.
 29. European Commission, Global Europe: Competing in the Word, A Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy, Brussels, październik 2006 r.
 30. D. Camroux, Interregionalism or Merely a Fourth-Level Game? An Examination of the EU-ASEANRelationship, "East Asia" 2010, t. 27
 31. B. Andreosso-O'Callaghan, How is the EU-ASEAN FTA Viewed by ASEAN Stakeholders?, "Asia Europe Journal" 2009, t. 7, s. 63-78.
 32. Karel De Gucht European Commissioner for Trade Closing Remarks to the First Ever ASEAN-EU Business Summit, ASEAN-EU Business Summit Jakarta, 5 maja 2011 r., http://europa.eu/rapid/press-ReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/309&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage= en (30.07.2011).
 33. Z. Raczkiewicz, Relacje handlowe Unia Europejska-Japonia, w: J. Rymarczyk, M. Wróbelwski (red.), Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004
 34. http://www.etp.org (27.07.2011).
 35. Copenhagen Economics, Assessment of Barriers to Trade and Investment between the EU and Japan, Copenhagen 2009.
 36. EU Proposals for Regulatory Reform in Japan, 2 października 2009 r., http://eeas.europa.eu/japan/docs/2009_eu_rrd_proposals_en.pdf (30.07.2011).
 37. 20th EU-Japan Summit Brussels, 28 maja 2011 r., Joint Press Statement, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/122303.pdf (30.07.2011).
 38. http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Clo/Umowy+handlowe/Japonia.htm (30.07. 2011).
 39. Trade Agreement between the European Economic Community and the People's Republic of China, F. Snyder (red.), The European Union and China 1949-2008. Basic Documents and Commentary, Oxford, Portland 2009
 40. M. Niemiec, Stosunki handlowe Unia Europejska-Chiny, w: J. Rymarczyk, M. Wróbelwski (red.), Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Wrocław 2004
 41. Textiles Agreement between the EEC and China as implemented by EEC Council Regulation (EEC) No 3061/79, "Official Journal" L 345, 31/12/1979 P. 0001-0051
 42. Agreement between the European Economic Community and the People's Republic of China on Trade in Textile Products, "Official Journal" L 380, 31/12/1988 P. 0002-0073 L 352 15/12/1990 P. 0002.
 43. Agreement between the European Community and the People's Republic of China on Trade in Textile Products Not Covered by the MFA Bilateral Agreement on Trade in Textile Products Initialed on 9 December 1988 as Extended andModified by the Exchange of Letters Initialed on 8 December 1992, "Official Journal" L 104, 06/05/1995 P. 0002-0029.
 44. Council Decision of 21 December 1999 on the Provisional Application of the Agreement in the Form of an Exchange of Letters Amending the Agreements between the European Community and the People's Republic of China on Trade in Textile Products (1999/876/EC).
 45. Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the People's Republic of China Initialed in Beijing on 19 May 2000 Amending the Agreement between Them on Trade in Textile Products and Amending the Agreement between Them Initialed on 19 January 1995 on Trade in Textile Products Not Covered by the MFA Bilateral Agreement
 46. Textile and Footwear Sector Memorandum of Understanding (MOU) Between the European Commission and the Ministry of Commerce of the People's Republic of China on the Export of Certain Chinese Textile and Clothing Products to the European Union 12 June 2005
 47. WTO, Accession of the People's Republic of China. Decision of 10 November 2001, WT/L432,
 48. www.mg.gov.pl (30.07.2011).
 49. Trade Facilitation Action Plan - TFAP.
 50. Investment Promotion Action Plan - IPAP.
 51. P.J. Borkowski, ASEM jako przejaw globalizacji, w: J. Nakonieczna, J. Zajączkowski (red.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu