BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielcarek Paulina (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy)
Tytuł
Analiza dostępnych baz danych w kontekście monitoringu zanieczyszczeń powietrza z produkcji rolniczej
Analysis of available databases in the context of air pollution monitoring from agricultural production
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 223-235, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Bazy danych, Rolnictwo, Monitoring zanieczyszczeń środowiska
Databases, Agriculture, Monitoring of environmental pollution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo jest istotnym źródłem różnego rodzaju zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W Internecie można znaleźć wiele baz danych zawierających informacje dotyczące zanieczyszczenia środowiska. Wśród powszechnie dostępnych baz wymienić można: FAOSTAT, EUROSTAT, WebDab, EDGAR, E-PRTR, CEPMEIP, czy też AIRBASE, a wśród polskich: JPOAT i Krajową bazę KOBIZE. Mnogość baz, zawierających dane w tym zakresie, stwarza potrzebę przeglądu i usystematyzowania ich zawartości. W artykule dokonano przeglądu wybranych baz danych zawierających informacje w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza ze źródeł rolniczych. Przeprowadzone analizy wskazują, że w bazach tematyka rolnicza związana z zanieczyszczeniami stanowi tylko jeden z wielu elementów. Czasami informacje w nich zawarte odbiegają od dostępnych danych krajowych. W związku z tym zasadne było stworzenie systemu bazodanowego, zasygnalizowanego w artykule, związanego wyłącznie z monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza z produkcji rolniczej w kraju.(abstrakt oryginalny)

Agriculture is an important source of various pollutants emitted into the air. On the Internet you can find many databases containing information on environmental pollution. Among the publicly available databases are: FAOSTAT, EUROSTAT, WebDab, EDGAR, E-PRTR, CEPMEIP or AIRBASE, and among Polish: JPOAT and the National KOBIZE database. A multitude of databases containing data in this area creates the need to review and systematize their content. This article reviews some of databases containing information on the monitoring of air pollution from agricultural sources. The analyses show that the agricultural topics in the bases related to agricultural pollution constitutes only one of many elements. Sometimes the information contained therein differs from the available national data. Therefore, it was reasonable to create a database system, flagged in the article, related only to the monitoring of air pollution from agricultural production in the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AIRBASE (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/data/airbase-the-european-air-quality-database-7.
 2. CEPMEIP database (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.air.sk/tno/cepmeip/.
 3. Decyzja Rady 97/101/WE z dnia 27 stycznia 1997 r. ustanawiająca system wzajemnej wymiany informacji i danych pochodzących z sieci i poszczególnych stacji dokonujących pomiarów zanieczyszczeń otaczającego powietrza w Państwach Członkowskich. Dz.U. L 35 z 5.2.1997, str. 14.
 4. EDGAR (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/index.php.
 5. EEA (2012). Annual European Union greenhouse gas inventory 1990-2010 and inventory report 2012. Submission to the UNFCCC Secretariat. Technical report No 3. (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2012.
 6. EMEP (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.emep.int/.
 7. EPRTR database (2013). (dostęp 26.04.2013). Pozyskano z: http://prtr.ec.europa.eu/.
 8. EUROSTAT (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
 9. FAO (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.fao.org/economic/ess/ess-home/ess-about/en/.
 10. FAOSTAT database (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://faostat3.fao.org/home/index.html#HOME.
 11. GIOŚ (2008). Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2.5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu, w tym metali ciężkich i WWA Raport końcowy. Warszawa. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/analiza_stanu _zanieczyszczenia_PM10_2_5.pdf.
 12. GUIDEBOOK (2009). EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2009. EEA Technical report No 9/2009. European Environment Agency, Copenhagen.
 13. IPCC (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Vol. 4. Agriculture, Forestry and Other Land Use. (dostęp 1-03-2012). Pozyskano z: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html.
 14. KOBIZE (2012). Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2012. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2010. Warszawa. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.mos.gov.pl /g2/big/2012_02/fbf33a0d94cb74b2059798436f83a0c3.pdf.
 15. Konwencja w sprawie transgranicznego przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 1985 r.). Dz.U.85.60.311.
 16. Kraszewski, A. (2003). System informacyjny Inspekcji Ochrony Środowiska - baza danych monitoringu powietrza JPOAT. Politechnika Warszawska. Instytut Inżynierii Systemów Środowiska. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.is.pw.edu.pl/plik/202/Baza_danych_JPOAT_Armaag.pdf.
 17. Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za 2012 rok. (2013). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. IOŚ-PIB. Warszawa. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: https://krajowabaza.kobize.pl/docs/poradnik_KB_2012_wersja_01_01_2013.pdf.
 18. Projekt (2010). Załącznik nr 7.1 - Projekt wstępny bazy danych monitoringu powietrza. (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.gios.gov.pl/bip/zamowienia_zalaczniki/84/zalacznik7 _1.pdf.
 19. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.). Dz.U.05.203.1684.
 20. PRTR-PL (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.prtr.pl/.
 21. Pulles, T.; Visschedijk, A. (2002). Emission estimation methods for particulates: the CEPMEIP emission factor database. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.epa.gov/ttnchie1/conference/ei11 /pm/pulles.pdf.
 22. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. (Dz. U. z dnia 10 maja 1996 r.). Dz.U.1996.53.238.
 23. Raport (2011). Krajowa inwentaryzacja SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2008-2009 w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Warszawa. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.kobize.pl/materialy/Inwentaryzacje_krajowe /Raport _LRTAP_2009.pdf.
 24. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dz. U. 2009 Nr 130, poz. 1070.
 25. Visschedijk, A.; Pacyna, J.; Pulles, T.; Zandveld, P.; Denier van der Gon, H. (2004). Coordinated European Particulate Matter Emission Inventory Program (CEPMEIP). W: P. Dilara et al. (eds), Proceedings of the PM emission inventories scientific workshop. Lago Maggiore. Italy. 18 October 2004. EUR 21302 EN. JRC 2004. str. 163-174. (Dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.tno.nl/downloads/CEPMEIP.pdf.
 26. WEBDAB database (2013). (dostęp 19.03.2013). Pozyskano z: http://www.ceip.at/webdab-emissiondatabase/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu