BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Choszcz Dariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kaliniewicz Zdzisław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Golder Michał (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Akielewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza porównawcza jakości siewu nasion pszenicy siewnikiem uniwersalnym i agregatem uprawowo-siewnym
Comparative analysis of the quality of wheat seeding with a universal seeder and a cultivation-sowing aggregate
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 213-222, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Analiza porównawcza, Zboża, Rolnictwo
Comparative analysis, Corn, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu prędkości roboczej zmienianej o 2 km·h-1 w zakresie od 6 do 14 km·h-1, na nierównomierność głębokości wysiewu nasion pszenicy ozimej odmiany Fregata, przy wariantowym zastosowaniu dwóch zasadniczych elementów agregatu uprawowo-siewnego (siewnik uniwersalny SO43/3C-1 "Poznaniak 6" i zespół uprawowy AS30 firmy AGRO-MASZ). W wariancie I - operację uprawowo-siewną realizowano w dwóch oddzielnych etapach: zabiegu uprawy gleby i zabiegu siewu nasion pszenicy. Z kolei w wariancie II - zabieg uprawy gleby i siewu nasion realizowano równocześnie. Z przeprowadzonej analizy statystycznej (analiza wariancji) wynika, że istotny wpływ (α=0,05) na głębokość siewu nasion pszenicy realizowany w dwóch wariantach (łącznego - wariant I, jak i oddzielnego - wariant II), zastosowania zespołu uprawowego i zespołu siewnego, ma prędkość robocza agregatów siewnego i uprawowo-siewnego. Uzyskana w obydwu wariantach eksperymentu średnia wartość głębokości siewu była o ok. 15 i 6% (odpowiednio wariant I i II) wyższa od nastawionej głębokości siewu (3 cm) i wyniosła odpowiednio 3,44 i 3,19 cm.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the research results concerning the impact of working speed, changed every 2 km·h-1 within the scope from 6 to 14 km·h-1 on the irregularity of seeding depth of Fregata winter wheat at the variant use of two basic elements of cultivation-sowing aggregate (universal seeder SO43/3C - 1 "Poznaniak 6" and cultivation aggregate AS30 of AGRO-MASZ company). In the I variant - cultivation-sowing treatment was carried out in two separate stages: soil cultivation and wheat seeding. Whereas in the II variant - soil cultivation treatment and seeding was carried out simultaneously. The statistical analysis which was carried out (analysis of variance) shows that working speed of sowing and cultivation-sowing aggregates has significant impact (α=0.05) on the depth of seeding wheat carried out in two variants (combined - I variant and separate - II variant), the application of the cultivation and seeding unit. Average values of sowing depth, obtained in both variants of the experiment was by approx. 15 and 6 % (respectively variant I and II) higher than the set sowing depth (3 cm) and was respectively 3.44 and 3.19 cm.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akker, J.J.H.; Arvidson, J.; Horn, R. (2003). Introduction to special issue on experiences with the impact and prevention of soil compaction in the European Union. SoilTillage Research. 73, 1-8.
 2. Denisiuk, W. (2011). Trzy sposoby na uprawę. Farmer, 12, 48-51.
 3. Grudnik, P. (2006). Równo w rzędzie. Pozyskano z: http://www.farmer.pl/_/archiwum/2006/ Rowno_w_rzedzie/?id=375.
 4. Jasińska, Z.; Kotecki, A. (red.). (1999). Szczegółowa uprawa roślin. T. II. Wyd. Akademii Rolniczej, Wrocław, ISBN 83-8786-16-4.
 5. Klikocka, H. (1999). Wpływ zróżnicowanej uprawy roli i nawożenia azotowego na plon pszenżyta jarego. Fol. Univ. Agric.Stetin., 195, Agric., 74, 249-254.
 6. Klikocka, H.; Sachajko, J. (2011). Kompleksowa ocena agrotechnologii ziemniaka i pszenżyta jarego. Acta Agrophysica, 195. ISBN 978-83-89969-76-7.
 7. Kogut, Z. (2000). Przegląd mechanizmów redlicznych stosowanych w siewnikach uniwersalnych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 2, 8-13.
 8. Lisowski, A. (2002). Stan techniki siewu nasion. Dobra uprawa. Magazyn Dow Agrosciences, Kwartał I, 12, 6-7.
 9. Majczak, W. (1983). Siewniki uniwersalne. Mechanizacja Rolnictwa, 7, 21-23.
 10. Michalski, T. (1993). Wpływ posiewnych zabiegów uprawowych na rozwój i plonowanie jęczmienia jarego, owsa i pszenżyta jarego. Rocz. Nauk Roln., A, 110, 1-2, 139-147.
 11. Pabin, J. (2007). Uprawa roli a właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin. Efektywne i bezpieczne metody regulacji zachwaszczenia, nawożenia i uprawy roli. Studia i Raporty IUNG - PIB, Puławy, 8, 161-175. ISBN 978-83-89576-74-3.
 12. PN-84/R-55050:1985. Metody badań siewników polowych rzędowych i rzutowych.
 13. Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice, Wydawnictwo Helion, ISBN 978-83-246-4110-9.
 14. Radzimierski, M. (2007). Co o siewie zbóż wiedzieć należy, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Minikowo. Pozyskano z: http://kpodr.com.pl/roslinna/zboza/co_o_siewie_zboz_wiedziec_nalezy.php.
 15. Roszkowski, A.; Kogut, Z. (2001). Technika rolnicza XXI wieku. Część VII. Siew nasion. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej, 11, 2-5.
 16. Świętochowski, B. (red.). (1996): Ogólna uprawa roli i roślin. Wydanie IV poprawione. Wyd. PWRiL, Warszawa, ISBN 83-09-01548-8.
 17. Talarczyk, W.; Łowiński, Ł. (2013). Badania polowe zestawu uprawowo-siewnego. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5, 7-10.
 18. Zbytek, Z.; Talarczyk, W. (2012). Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania agregatów ciągnikowych na rolę. Problemy Inżynierii Rolniczej. 4(78), 57-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu