BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Austen Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zastosowanie koncepcji sieci do wzmacniania efektywności działań podejmowanych w sektorze publicznym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, 2010, s. 61-84, bibliogr. 64 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Sektor publiczny, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie strategiczne, Organizacje sieciowe, Podejście sieciowe w zarządzaniu
Social policy, Public sector, Public governance, Strategic management, Network organisations, Network approach in management
Uwagi
Aneks - Zastosowane narzędzia do samooceny partnerstwa s. 223-248
Abstrakt
Rozpatrywanie zagadnień związanych z polityką społeczną nie może odbywać się w oderwaniu od zagadnień związanych z polityką gospodarczą, a szerzej - również z zarządzaniem publicznym, w którym to obszarze następuje ocena dokonanych wyborów politycznych pod względem ekonomicznym. Zmiany, jakim podlega sektor publiczny, zgodnie z ideą nowego zarządzania publicznego, których celem jest poszukiwanie efektywnych ekonomicznie i organizacyjnie zasad systemowego działania, spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania narzędziami wykorzystywanymi w organizacjach komercyjnych, w tym teorią sieci. Decydenci sektora publicznego, którzy chcą w efektywny sposób dostarczać usługi publiczne, muszą być nastawieni na współpracę międzysektorową i brać pod uwagę oczekiwania rozmaitych interesariuszy, pośrednio bądź bezpośrednio wpływających na proces dostarczania usług użyteczności publiczne. Coraz częściej w odniesieniu do działań nakierowanych na realizację celów, jakie są stawiane przed polityką społeczną, wskazuje się na konieczność budowania sieci (porozumień) i kolektywnego rozwiązywania problemów. Partnerstwa lokalne, których idea prezentowana jest w niniejszej publikacji, są takimi właśnie sieciami. Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie teorii sieci i nakreślenie jej przydatności dla badaczy i praktyków zainteresowanych działaniem partnerstw lokalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Frączkiewicz-Wronka A.: Regionalny wymiar strategicznego myślenia i działania. W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 2. Bryson M.J., Crosby B.C.: A Leadership Framework for Cross-sector Collaboration. "Public Management Review" 2005, No. 7 (2).
 3. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 4. Domański R., Marciniak A.: Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów. Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Tom CXII. Warszawa 2003.
 5. Chisholm R.F.: Developing Network Organizations: Learning from Practice and Theory. Wesley Longman Inc., Addison 1998.
 6. Jones C., Hestery W., Borgatti S.P.: A General Theory of Network Governance: Exchange Conditions and Social Mechanisms. "Academy of Management Review" 1997, No. 22 (4).
 7. Hwang S.: Are We Treating Network Seriously? The Growth of Network Research in Public Administration and Public Policy. Artykuł zaprezentowany na konferencji The Harvard Networks in Political Science Conference, June 13-14, 2008.
 8. Castells M.: The Rise of the Network Society: Economy, Society and Culture. Blackwell, Cambridge 2000.
 9. Frączkiewicz-Wronka A. : Zarządzanie publiczne w teorii I praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 10. Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A.: New Frontiers in Network Theory Development. "Academy of Management Journal" 2006, No. 31 (3).
 11. Bieniok H., Rokita J.: Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1984.
 12. Czakon W.: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 13. Kettl D.: The Transformation of Governance: Globalization, Devolution, and the Role of Government. "Public Administration Review" 2000, No. 60 (6).
 14. Blom-Hansen J.: A "New Institutional" Perspective on Policy Networks. "Public Administration" 1997, No. 75 (Winter).
 15. Dowding K: Model or Metaphor? A Critical Review of the Policy Network Approach. "Political Studies" 1995, No. 43 (2).
 16. O'Toole Jr. L.J.: Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration. "Public Administration Review" 1997, No. 57(1).
 17. Agranoff R., McGuire M.: Big Questions in Public Network Management Research. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2001, No. 11 (3).
 18. Furmankiewicz M.: Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8).
 19. O'Toole Jr. L.J., Meier K.J.: Desperately Seeking Selznick: Cooptation and the Dark Side of Public Management in Networks. "Public Administration Review" 2004, No. 64 (6).
 20. Agranoff R.: Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers. "Public Administration Review" 2006, No. 66 (1).
 21. Mikuła B., Pietraszka-Ortyl A.: Organizacje sieciowe. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, nr 715.
 22. Weiner B.J., Alexander J.A., Zuckerman H.S.: Strategies for Effective Management Participation in Community Health Partnerships. "Health Care Management Review" 2000, No. 25(3).
 23. Chae B., Bloodgood J.M.: The Paradoxes of Knowledge Management an Eastern Philosophical Perspective. "Information and Organization" 2006, No. 16.
 24. Grossman M.: The Emerging Academic Discipline of Knowledge Management. "Journal of Information Systems Education" 2007, No. 18 (1).
 25. Prusak L.: Where Did Knowledge Management Come from. "The IBM Systems Journal" 2001, No. 40.
 26. Piore M.J., Sabel Ch.F.: The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity. Basic Books, New York 1984.
 27. Walker R.M., Andrews R., Boyne G.A., Meier K.J., O'Toole L.J.: Wakeup Call: Strategic Management, Network Alarms, and Performance. "Public Administration Review" 2010, No. 70 (5).
 28. Provan K.G., Kenis P.: Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2008, No. 18.
 29. Zaheer A., Gözübüyük R., Milanov H.: It's the Connections: The Network Perspective in Interorganizational Research. "Academy of Management Perspectives" 2010, No. 24(1).
 30. Barney J.B.: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Management" 1991, No. 17.
 31. Pfeffer J., Salancik G.R.: The External Control of Organizations. Harper & Row, New York 1978.
 32. Putnam R.D.: Making Democracy Work - Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press, New Jersey 1993.
 33. Borgatti S.P., Foster P.C.: The Network Paradigm in Organizational Research: A Review and Typology. "Journal of Management" 2003, No. 29 (6).
 34. Zaheer A., McEvily B., Perrone V.: Does Trust Matter? Exploring the Role of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance. "Organization Science" 1998, nr 9 (2).
 35. Kenis P., Provan K.G.: Towards an Exogenous Theory of Public Network Performance. "Public Administration" 2009, No. 87 (3).
 36. Raab J., Milward H.: Dark Networks as Problems. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2003, No. 13 (4).
 37. Milward B.H., Provan K.G.: Managing the Hollow State. Collaboration and Contracting. "Public Management Review" 2003, No. 5 (1).
 38. Goerdel H.: Taking Initiative: Proactive Management and Organizational Performance in Networked Environments. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2006, No. 16 (3).
 39. Goodsell C.: A New Vision for Public Administration. "Public Administration Review" 2006, No. 66 (4).
 40. Bresser H.T.A., O'Toole L.J.: The Selection of Policy Instruments: A Network-based Perspective. "Journal of Public Policy" 1998, No. 18.
 41. Cross R.: The Hidden Power of Social Networks: Understanding How Work Really Gets Done in Organizations. Harvard Business School Press, Boston 2004.
 42. Berry F.P., Brower R.S., Choy S.O., Goa W.X., et al: Three Traditions of Network Research: What the Public Management Research Can Learn from Other Research Communities. "Public Administration Review" 2004, No. 64 (5).
 43. Krueathep W., Riccucci N.M., Suwanmala Ch.: Why Do Agencies Work Together? The Determinants of Network Formation at the Subnational Level of Government in Thailand. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2010, No. 20 (1).
 44. Koppenjan J.F.M., Klijn E.H.: Managing Uncertainties in Networks. Routledge, London 2004.
 45. Pollitt Ch.: Decentralization. W: The Oxford Handbook of Public Management Red. E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt. Oxford University Press, Oxford 2005.
 46. Frączkiewicz-Wronka A.: Możliwość wykorzystania koncepcji sieci do zarządzania ochroną zdrowia w regionie. W: Problemy zarządzania organizacjami publicznymi. Red. B. Kożuch. Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 47. Karpiński A., Paradysz S.: Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej. W: Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2005.
 48. Górniak J.: Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej. W: Administracja publiczna. Red. J. Hausner. PWN, Warszawa 2006.
 49. McGuire M., Silvia Ch.: Leading Public Sector Networks: An Empirical Examination of Integrative Leadership Behaviors. "The Leadership Quarterly" 2010, No. 21.
 50. Hjern B., Porter D.O.: Implementation Structures: A New Unit for Administrative Analysis. "Organizational Studies" 1981, No. 2.
 51. Herranz Jr. J.: The Multisectoral Trilemma of Network Management. "Journal of Public Administration Research and Theory" 2007, No. 18.
 52. Klijn E.H.:. Networks and Inter-organizational Management: Challenging, Steering, Evaluation and the Role of Public Actors in Public Management. W: The Oxford Handbook of Public Management. Red. E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt. Oxford University Press, Oxford 2005.
 53. Halachmi A.: Performance Measurement and Government Productivity. "Work Study" 2002, No. 51 (2).
 54. Walker K.D., Dunn L.M.: Improving Hospital Performance and Productivity with the Balanced Scorecard. "Academy of Health Care Management Journal" 2006, Vol. 2.
 55. Barnard C.: The Functions of the Executive. Harvard University Press, Cambridge, MA 1938.
 56. Bielski M.: Organizacja; istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 57. Cunningham J.B.: A System-resource Approach for Evaluating Organisational Effectiveness. "Human Relations" 1978, No. 31.
 58. Rollinson D.: Organisational Behaviour and Analysis. Prentice-Hall, New Jersey 2002.
 59. Fukuyama F.: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
 60. Bryson J.M.: What To Do when Stakeholders Matter: Stakeholder Identification and Analysis Techniques. "Public Management Review" 2004, No. 6 (1).
 61. Turrini A., Cristofoli D., Frosini F., Nasi G.: Networking Literature About Determinants of Network Effectiveness. "Public Administration" 2010, No. 88 (2).
 62. Provan K.G., Milward H.B.: Do Networks really Work? A Framework for Evaluating Public Sector Organizational Networks. "Public Administration Review" 2001, No. 61 (4).
 63. Mandell M.: Managing Interdependencies through Program Structures: A Revised Paradigm. "American Review of Public Administration" 1994, No. 24 (1).
 64. Gilchrist A.: The Well-connected Community: Networking to the Edge of Chaos. "Community Development Journal" 2000, No. 35 (3).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu