BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczur Wiesław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Decentralizacja jako podstawa skutecznego rozwiązywania lokalnych problemów społecznych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych, 2010, s. 85-110, bibliogr. 83 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Decentralizacja polityczna, Demokracja, Administracja samorządowa, Prawo administracyjne, Samorząd terytorialny, Sektor publiczny
Public governance, Political decentralization, Democracy, Self-government administration, Administrative law, Local government, Public sector
Uwagi
Aneks - Zastosowane narzędzia do samooceny partnerstwa s. 223-248
Abstrakt
Pojęcie "decentralizacja" występuje zarówno w nauce o administracji i w prawie administracyjnym3, w polityce społecznej, jak i w zarządzaniu ogólnym, zwłaszcza zaś w zarządzaniu publicznym, gdzie stanowi jedno z fundamentalnych pojęć. W demokratycznym państwie prawnym decentralizacja oznacza przede wszystkim zasadę działania administracji publicznej założoną w normie konstytucyjnej. W Polsce, stosownie do regulacji art. 15 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej. Jakkolwiek unormowanie to odnosi się tylko do ustroju terytorialnego, to wynika z niego także i to, że relacje między organami władzy publicznej, w tym pomiędzy organami administracji publicznej, powinny być budowane na zasadzie decentralizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Leoński Z.: Nauka o administracji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 2. Knosala E.: Zarys nauki administracji. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2007.
 3. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2004.
 4. Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.
 5. Grewiński M.: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 6. Supernat J.: Zarządzanie. Kolonia Limited, Wrocław 2006.
 7. Koczur W.: Decentralizacja jako przesłanka konieczna dla rozwoju koncepcji i praktyki zarządzania publicznego. W: Zarządzania publiczne - elementy teorii i praktyki. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 8. Zielińska-Głębocka A.: Zasada subsydiarności a samorządność terytorialna w Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 11-12.
 9. Jan Paweł II: Centesimus annus. W: Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. I. Rzym - Lublin 1996.
 10. Cieślak S.: Praktyka organizowania administracji publicznej. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 11. Kulesza K.: Zasada subsydiarności jako klucz do reform ustroju administracyjnego państw Europy Środkowej i Wschodniej. W: Subsydiarność. Red. D. Milczarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 12. Wiktorowska A.: Zasada subsydiarności. W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 13. Szewc T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz 2005.
 14. Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny w Konstytucji RP. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 2.
 15. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 16. Kisiel W.: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. PWN, Warszawa 2003.
 17. Niewiadomski Z.: Ustrój samorządu terytorialnego. W: Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Red. Z. Niewiadomski. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2002.
 18. Niecikowski W.: Czy pomocniczość jest receptą na powstanie społeczeństwa obywatelskiego? "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 1-2.
 19. Tkaczyński J.W.: Zasada subsydiarności w Traktacie z Maastricht o Unii Europejskiej. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 10.
 20. Szpor A.: Państwo a subsydiarność jako zasada prawa w UE i w Polsce. "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 1-2.
 21. Głąbicka K, Grewiński M.: Europejska polityka regionalna. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 22. Kierzkowski T., Jankowska A., Knopik R.: Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. Komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 23. Sendrowicz M.: Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej. W: Subsydiarność. Red. D. Milczarek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 24. Zgud Z.: Zasada subsydiarności w porządku prawnym Wspólnot Europejskich. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 25. Błaś A., Boć J.: Organizacja prawna administracji. W: Prawo administracyjne. Red. J. Boć. Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2006.
 26. Skotnicki K.: Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego. "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1986, t. XXXVI.
 27. Jeż J.: Centralizacja. W: Encyklopedia prawa. Red. U. Kalina-Prasznic. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 28. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2003.
 29. Niewiadomski Z.: Istota samorządności terytorialnej. "Wspólnota" 1990, nr 6.
 30. Lipowicz I.: Reforma samorządowa. W: Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Red. M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003.
 31. Boć J.: Stosunki ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi. W: Prawo administracyjne. Red. J. Boć. Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2006.
 32. Starościak J.: Prawo administracyjne. PWN, Warszawa 1996.
 33. Szreniawski J.: Wstęp do nauki administracji. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 34. Leoński Z., Hauser R., Skoczylas A.: Zarys prawa administracyjnego. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 35. Olejniczak-Szalowska E.: Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji. W: Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Red. M. Stahl. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 36. Nowacka E.J.: Polski samorząd terytorialny. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 37. Kalina-Prasznic U.: Sektor publiczny w gospodarce. W: Regulowana gospodarka rynkowa. Red. U. Kalina-Prasznic. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.^Afonso A., Schunknecht L., Tanzi V.: Efektywność sektora publicznego: porównanie międzynarodowe. Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.
 38. Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
 39. Frączkiewicz-Wronka A.: O potrzebie wprowadzenia zasad zarządzania publicznego do organizacji publicznych. W: Wokół polityki społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Julianowi Auleytnerowi. Red. K. Głąbicka, M. Grewiński. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2008.
 40. Frączkiewicz-Wronka A., Malik-Kozłowska B.: Zarządzanie publiczne jako praktyczne i teoretyczne ramy odniesienia reform sektora publicznego. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 41. Bailey S.J.: Local Government Economics. Principles and Practice. Macmillan Press Ltd., Houndmills 1999.
 42. Fenwick J., Bailey M.: Decentralization and Reorganisation and Local Government. "Public Policy and Administration" 1998, Vol. 13, No. 2 (Summer).
 43. Golinowska S.: Decentralizacja - inny wymiar polityki społecznej. W: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku. IPiSS, Warszawa 2000.
 44. Golinowska S.: Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności. "Polityka Społeczna" 2006, nr 4.
 45. Pollitt Ch.: Decentralization. W: The Oxford Handbook of Public Management Red. E. Ferlie, L.E. Lynn, Ch. Pollitt. Oxford University Press, Oxford 2005.
 46. Kickert W.: Public Management Reform in the Netherlands: Social Reconstruction of Reform Ideas and Underlying Frames of Reference. Delft, Eburon 2000.
 47. Klijn J.E.: Governing Networks in the Hollow State : Contracting out, Process Management or a Combination of the Two? "Public Management Review" 2002, No. 4.
 48. Golinowska S.: Polityka społeczna. Koncepcje - instytucje - koszty. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2001.
 49. Putnam R.D.: Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster, New York 2000.
 50. Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 51. Leon-Guerrero A.: Social Problems. Community, Policy and Social Action. Sage Publications 2005.
 52. Spector M., Kitsuse J.I.: Constructing Social Problems. Transaction Publisher, New Brunswick - London 2009.
 53. Loseke D.R.: Thinking about Social Problems. Walter de Gruyter Inc., New York 2003.
 54. Mooney L.A., Knox D., Schacht C.: Understanding Social Problems. Wardsworth, Belmont 2009.
 55. Kroszel J.: Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994.
 56. Danecki J.: Kwestia społeczna - istota, źródła, zarys diagnozy. W: A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski: Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1998.
 57. Danecki J.: Kwestie społeczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne. W: Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku. Red. K. Gorlach, A.M. Pyrć. Wydawnictwo Kwadrat, Kraków 2000.
 58. Auleytner J.: Polityka społeczna. Teoria a praktyka. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 1997.
 59. Aulaytner J.: Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002.
 60. Auleytner J., Głąbicka K.: Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002.
 61. Chłopecki J.: Kwestia społeczna, problem społeczny, zmiana społeczna. "Studia Gospodarcze" 2002, nr 1.
 62. Wójcik A.: Problemy społeczne w strategiach samorządu terytorialnego. W: Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym. Red. B. Balcerzak-Paradowska. IPiSS, Warszawa 2009.
 63. Krzyszkowski J., Przywojska J.: Zasada programowania w UE a lokalna i regionalna polityka społeczna w Polsce. W: Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. IPiSS, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Warszawa - Katowice 2010.
 64. Frączek P.: Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie realizacji lokalnej polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 2010, nr 7.
 65. Maciejko W.: Instytucje pomocy społecznej. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2009.
 66. Koczur W.: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej. W: Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2002.
 67. Martysz C., Nitecki S., Szpor G.: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej. Wydawnictwo Lex, Gdańsk 2001.
 68. Nitecki S.: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 69. Szatur-Jaworska B.: Diagnozowanie w polityce społecznej. Wydawnictwo IPS UW, Warszawa 2002.
 70. Wysocka E.: Człowiek a środowisko życia. Podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.
 71. Wysocka E.: Diagnoza w resocjalizacji. Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. PWN, Warszawa 2008.
 72. Rybka I., Trawkowska D.: Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 73. Rysz-Kowalczyk B.: Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej. W: Polityka społeczna. Red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 74. Hryniewiecka A., Lipke H.: Strategie rozwiązywania problemów społecznych. W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński i A. Karwacki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 75. Koczur W.: Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.
 76. Żukowski M.: Wpływ Unii Europejskiej na politykę społeczną państw członkowskich. W: Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów. Red. A. Rączaszek, W. Koczur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 77. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 78. Grewiński M., Karwacki A.: Strategia - istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej. W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 79. Kuźnik F.: Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007.
 80. Frączkiewicz-Wronka A.: Regionalny wymiar strategicznego myślenia i działania. W: Strategie w polityce społecznej. Red. M. Grewiński, A. Karwacki. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 81. Kosiedowski W.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 82. Przywojska J.: Planistyczne i programowe funkcje samorządu województwa. Fasada czy realne oddziaływanie? "Polityka Społeczna" 2009, nr 11-12.
 83. Nowacka E.J.: Polski samorząd terytorialny. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 84. Blair R.: Public Participation and Community Development: The Role of Strategie Planning. PAQ Spring 2004.
 85. Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie strategiczne w koncepcji organizacji i funkcjonowania państwa w obszarze polityki społecznej. W: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań. Red. R. Krupski. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu