BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce
The Impact of Customer's Sector on Innovative Activity in High Technology Industry in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 69-84, tab.,rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Przemysł, Innowacyjność
Industry, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem jest określenie wpływu typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu wysokiej techniki w Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że znaczenie danej grupy odbiorców jest proporcjonalne do liczby i zakresu powiązanych z nią działań innowa-cyjnych. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji w przedsiębiorstwach przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki, charakteryzuje innowacje na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla przedsiębiorstwa". Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niesto-sowane środki trwałe, w tym: a) budynki, lokale i grunty, b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe; (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. Uwzględniono następujące typy odbiorców: rolnictwo i rybactwo, górnictwo, przemysł, energetykę, budownictwo, handel, transport, gastronomię, finanse i ubezpieczenia, sferę publiczną, edukację, ochronę zdrowia, rozrywkę i rekreację oraz konsumenta końcowego. Badaniem objęto 374 przedsiębiorstwa. W części metodycznej wykorzystano modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić prawdopodobieństwo i wielkość wpływu odbiorcy na aktyw-ność innowacyjną.(abstrakt autora)

The paper presents the results of a study aimed at identifying and comparing the relation between the customer's sector and innovative activity in high technolo-gy industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation in industrial enter-prises representing the high-tech sector. It is characterized by innovation at the firm level and concerns the diffusion "new for the company" level. Innovation activity in-cludes (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as: a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and technological processes and innovation cooperation. The study included the following types of customers: agri-culture and fishing, mining, industry, energy, construction, trade, transport, catering, fi-nance and insurance, public administration, education, health, entertainment and recrea-tion, and the final consumer. The survey covers 374 HT companies. The methodological part of the analysis includes a probit modeling through which one can specify the prob-ability of occurrence of innovation activity in terms of customer's sector.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beckman M., Christine M., Haunschild R.P., Network Learning: The Effects of Part-ners' Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions, "Administrative Science Quarterly" 2002, 47 (1).
 2. Dwojacki P., Hlousek J., Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk 2008.
 3. Gruner K.E., Homburg Ch., Does Customer Interaction Enhance New Product Suc-cess?, "Journal of Business Research" 2000, 49 (1).
 4. Hansen M.T., The Search-Transfer Problem: The Role of Weak Ties in Sharing Knowledge Across Organization Subunits, "Administrative Science Quarterly" 1999, 44 (1).
 5. Hatzichronoglou T., Revision of the high-technology sector and product classification, OECD, Paris 1996.
 6. Hervas-Oliver J.-L., Albors-Garrigós J., Local Knowledge Domains and the Role of MNE Affiliates Bridging and Complementing Cluster's Knowledge, "Entrepre-neurship and Regional Development" 2008, 20 (6).
 7. Janasz W., Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2009.
 8. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 9. Lipiec-Zajchowska M., Wspomaganie procesów decyzyjnych. Ekonometria, C.H. Beck, Warszawa 2003
 10. Maddala G.S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2008.
 11. Souder W.E., Buisson D., Garrett T., Success Through Customer-Driven New Product Development: A Comparison of US and New Zealand Small Entrepreneurial High Technology Firms, "Journal of Product Innovation, Management" 1997, 14 (6).
 12. Stanisz A., Przystępny kurs statystki, vol. 2, Statsoft, Kraków 2007.
 13. Świadek A., Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemy-słowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
 14. Taiwen F., Sun L., Zhang Y., The Effects of Customer and Supplier Involvement on Competitive Advantage: An Empirical Study in China, ,Industrial Marketing Management" 2010, 39 (8).
 15. Toby S.E., Podolny M.J., Positional Causes and Consequences of Strategic Alliances in the Semiconductor Industry, Working Paper, Graduate School of Business, Uni-versity of Chicago 1997.
 16. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu