BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu finansowanie usług zbiorowego transportu publicznego w warunkach ograniczania terytorialnego w Polsce
Financing of Collective Public Transport by Self - Government Entities in Poland in the Light of Debt Restrictions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2012, nr 19, s. 277-287, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Europejska przestrzeń transportu. Uwarunkowania mobilności
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Usługi transportowe, Transport publiczny
Local government, Transport services, Public transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia usług transportu publicznego mieszkańcom wspólnot lokalnych i regionalnych oraz przedstawienie możliwości ich finansowania w warunkach rosnących restrykcji zadłużeniowych JST.(fragment tekstu)

Ensuring the access to collective public transport is one of the own tasks of self - government entities in Poland and is for those bodies statutory obligation. Depending on the nature, scope and specifics of public transport this kind of services have been entrusted by the legislative bodies of local or regional level. Transport and related infrastructure is highly capital-intensive task and, in addition to the nature of transport is not always cost-efficient, which makes the various levels of subnational governments face the need to seek additional sources of financing for their needs as possible. Typically, demand for financial capital raised by the various tiers of local government was met by issuing debt, which resulted in the increasing debt ratio. In the 2007- 2008 economic slowdown significant growth of local government debt has become one of the reasons for government intervention aimed at balancing government budgets, while reducing the possibility of incurring liabilities for public sector entities. This article aims to familiarize the responsibilities of self-government entities in providing public transport services for local and regional communities and to provide financing options in terms of increasing debt restrictions.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klatka J., Praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1.
  2. Medda F.R., Modelewska M., Finansowanie transportu publicznego metodą Land Value Capture. Zastosowanie dla metra w Warszawie, Sprawne Państwo. Program Ernst& Young, Warszawa 2011.
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (DzU nr 113, poz. 759).
  4. Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (DzU WE L. 315 z 3.12.2007).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (DzU nr 252, poz. 1692 § 3 pkt. 2).
  6. Śliwiński P., Ostrowski J., Stępniewski M., Obligacje komunalne i ich rola w finansowaniu inwestycji, Wyd. TWIGER, Warszawa 2005.
  7. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (DzU nr 5, poz. 13, z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU nr 1240, poz. 157).
  9. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU nr 19, poz. 101 z późn. zm.).
  10. Ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach art. 4 ust. 1-1a (DzU nr 83, poz. 420 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu