BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kohtamäki Natalia (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Tytuł
Europeizacja nadzoru finansowego
Europeanisation of financial supervision
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2012, t. 45, nr 1, s. 49-74, bibliogr. 112 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Nadzór nad rynkiem finansowym, Nadzór bankowy, Nadzór ubezpieczeniowy, Nadzór rynku papierów wartościowych, Kryzys finansowy
Financial market supervision, Bank supervision, Insurance supervision, Supervision of the securities market, Financial crisis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
European Union (EU), European Systemic Risk Board's (ESRB), European Banking Authority, EBA), European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), European Securities and Markets Authority (ESMA)
Abstrakt
Problem zadłużenia państw strefy euro jest jednym z wielu złożonych zagadnień, którym Unia Europejska musi stawić czoła w ramach szeroko rozumianego zarządzania kryzysowego. Dramatyczne położenie niektórych państw strefy euro, takich jak stojąca u progu bankructwa Grecja, jest następstwem największego od 1929 r. kryzysu na światowych rynkach finansowych. Ogniskiem zapalnym dla tych wydarzeń była zapaść na amerykańskim rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka (ang. subprime mortage). W 2008 r. wraz z upadkiem banku Lehman Brothers kryzys rozprzestrzenił się także na europejskie rynki finansowe. W ramach zakrojonego na szeroką skalę planu zwalczania skutków tego załamania na europejskim rynku wewnętrznym Unia Europejska podjęła szereg działań, wśród których na szczególną uwagę zasługuje stworzenie nowej struktury instytucjonalnej europejskiego nadzoru finansowego. (fragment tekstu)

As a response to the financial crisis of 2008/2009, the European Union member states established a new institutional structure of financial supervision in January 2011, named the European System of Financial Supervision. It is constructed as a network of macro- and micro-prudential level supervisory bodies. The supervision over the EU financial system at the macro-economic level is the responsibility of the European Systemic Risk Board (ESRB). The coordination of supervisory activities performed by national supervisory bodies is handled by three new European Supervisory Authorities: the European Banking Authority (EBA), the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA). The ongoing fi nancial supervision has remained within the competence of national supervisory bodies. The European supervisory bodies were equipped with a range of competences which provide them with the possibility to take effective actions aimed at preventing crises and related to crisis management where a financial market failure has emerged. The catalogue of powers of the new supervisory institutions operating at the European level is a result of the compromise achieved as a part of intensive consultations between the European Commission, the EU Council and the European Parliament. A long-term operation of the new institutions will show how effective the proposed solution proves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. C. Kindleberger, A Financial History of Western Europe, Oxford 1993, s. 438 i n.
 2. European Commission, Completing the Internal Market: The Commission White Paper, COM(85) 310 final, Brussels 14 czerwca 1985 r
 3. A. Jurkowska-Zeidler, Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 4. European Commission, Financial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan, COM(1999) 232, 11 maja 1999 r.
 5. A. Pilecka, Plan działań w zakresie usług finansowych (FSAP) - założenia, realizacja i wpływ na rynki finansowe w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2007, nr 2, dodatek: Integracja rynków finansowych w UE od A do Z.
 6. A. Pilecka, op. cit., s. 5; M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Warszawa 2008
 7. http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm#actionplan (02.03.2012).
 8. S. Kappel, Auswirkungen derHarmonisierung des europäischen Bankaufsichtsrechts auf die Effizienz von Kreditinstituten, Frankfurt am Main 2009
 9. D. Alford, The Lamfalussy Process and EU Bank Regulation: Another Step on the Road to Paneuropean Regulation?, "Annual Review of Banking & Financial Law" 2006, t. 25
 10. R. Streinz, C. Ohler, C. Hermann, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der EU. Einführung mit Synopse, München 2010, s. 113;
 11. http://www.europarl.europa.eu/code/information/guide_pl.pdf (02.03.2012).
 12. Initial Report of the Committee of Wise Man, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/initial-report-wise-men_en.pdf (02.03.2012).
 13. Final Report of the Committee of Wise Man, http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-men_en.pdf (02.03.2012).
 14. P. Tosiek, Komitologia. Szczególny rodzaj decydowania politycznego w Unii Europejskiej, Lublin 2007.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 16 lutego 2011 r., "Dziennik Urzędowy UE" 2011 L 55/13.
 16. Informacja Parlamentu Europejskiego: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_3.4.4.pdf (02.03.2012).
 17. Decyzja Komisji Europejskiej 2001/528/WE z 6 czerwca 2001 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2001 L191/45.
 18. Decyzja Komisji Europejskiej 2004/10/WE z 5 listopada 2003 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2004 L3/36.
 19. Decyzja Komisji Europejskiej 2004/9/WE z 5 listopada 2003 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2004 L3/34.
 20. Decyzja Komisji Europejskiej 2001/527/WE z 6 czerwca 2001 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2001 L191/43.
 21. Decyzja Komisji 2009/77/WE z 23 stycznia 2009 r., "Dziennik Urzędowy UE" 2009 L25/18.
 22. Decyzja Komisji Europejskiej 2004/5/WE z 5 listopada 2003 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2004 L3/28.
 23. Decyzja Komisji Europejskiej 2009/78/WE z 23 stycznia 2009 r., "Dziennik Urzędowy UE" 2009 L25/23.
 24. Decyzja Komisji Europejskiej 2004/6/WE z 5 listopada 2003 r., "Dziennik Urzędowy WE" 2004 L3/30.
 25. Decyzja Komisji Europejskiej 2009/79/WE z 23 stycznia 2009 r., "Dziennik Urzędowy UE" 2009 L 25/28.
 26. D. Schäfer, M. Schrooten, Europäische Finanzmarktarchitektur - Fundament für Wachstum, "DIW Vierteljahrhefte zur Wirtschaftsforschung" 2005, nr 74
 27. E. Jokivuolle, K. Korhonen, Overview of Financial Integration, w: H. Koskenkylä (red.), Financial Integration, "Bank of Finland Studies" 2004, nr A: 108.
 28. G. Kaufman, K.E. Scott, What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard Or Contribute to It?, "The Independent Review. A Journal of Political Economy" 2003, t. 7
 29. S.L. Schwarcz, Systemic Risk, "The Georgetown Law Journal" 2008, t. 97
 30. C.-P. Georg, Systemic Risk in Interbank Markets, Jena 2011, praca doktorska dostępna na stronie: http://www.co-georg.de/Dissertation_Georg.pdf.
 31. European Central Bank, Financial Stability Review, December 2009, s. 134., http://www.ecb.int/pub/pdf/other/financialstabilityreview200912en.pdf (02.03.2012).
 32. Uwaga nr 15 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (EBA), nr 1094/2010 (EIOPA) i nr 1095/2010 (ESMA) z 24 listopada 2010 r., "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L331
 33. T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Warszawa 2008,
 34. M. Walczak, Nowe instytucje paneuropejskiego nadzoru systemu finansowego: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i Europejski System Organów Nadzoru Finansowego, w: M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa 2010
 35. M. Schüler, How Do Banking Supervisors Deal with Europe-wide Systemic Risk?, "ZEW Discussion Paper" 2003, nr 3.
 36. K. Lannoo, Concrete Steps towards More Integrated Financial Oversight. The EU's Policy Response to the Crisis, "CEPS Task Force Report", Brussels 2008
 37. R. Beetsma, S. Eiffinger, The Restructuring of Financial Supervision in the EU, "European View" 2009, nr 8
 38. Wystąpienie José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej z 21 października 2008 r., dokument nr Speech/08/544, dostępny na stronie: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/544&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en (02.03.2012).
 39. High Level Expert Group on EU Financial Supervision to Hold First Meeting on 12 November, dokument nr IP/08/1679: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1679&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr (02.03.2012).
 40. Raport Alter-EU (Aliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the European Union), A Captive Commission - The Role of the Financial Industry in Shaping EU Regulation, październik 2009 r.
 41. K. Haar, A. Rowell, Y Vassalos, Would You Bank on Them? Why We Shouldn't Trust the EU's Financial Wise Man?, "CEO Report", luty 2009 r.
 42. Komunikat EurActiv z 23 października 2008 r., http://www.euractiv.com/financial-services/eu-panel-banking-supervision-raises-concerns/article-176600 (02.03.2012).
 43. C. Gortsos, The Proposals of the Larosiere Group on the Future of Financial Supervision in the European Union, w: M. Giovanoli, D. Devos (red.), International Monetary and Financial Law. The Global Crisis, New York 2010
 44. The High-Level Group on Financial Supervision in the EU Chaired by Jacques de Larosiere, Report, Brussels, 25 lutego 2009 r.: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_pl.pdf (02.03.2012).
 45. P.G. Teixeira, The Regulation of the European Financial Market after the Crisis, w: P. Della Posta, L.S. Talani (red.), Europe and the Financial Crisis, Basingstoke-Hampshire 2011
 46. R. Zięba, Przyszłość Unii Europejskiej jako projektu politycznego w świetle kryzysu 2008 roku, w: R. Kuźniar (red.), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa 2011
 47. A. Nowak-Far, Narzędzia Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu skutkom światowego kryzysu finansowego, w: J. Osiński (red.), Unia Europejska wobec kryzysu finansowego. Zrozumieć kryzys, t. 3, Warszawa 2009
 48. M. Lamandini, Towards a New Architecture for European Banking Supervision, "European Company Law" 2009, nr 1
 49. A. Jurkowska-Zeidler, Europejski Nadzór Finansowy. Nowa architektura, w: M. Kalinowski, M. Pronobis (red.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa 2010
 50. E. Wymeersch, The Structure of Financial Supervision in Europe: About Single Financial Supervisors, Twin Peaks and Multiple Financial Supervisors, "European Business Organization Law Review" 2007, t. 8
 51. T. Gromek, A. Pawlikowski, A. Reich, O. Szczepańska, Instytucjonalna organizacja nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej, Raport NBP, Warszawa 6 listopada 2009 r.
 52. M. Taylor, Twin Peaks: A Regulatory Structure for the New Century, London 1995.
 53. E. Ferran, Understanding the New Institutional Architecture of EU Financial Market Supervision, "Legal Studies Research Paper Series. University of Cambridge" 2011, nr 29.
 54. B. Speyer, N. Walter, Plädoyer für eine Europäisierung der Finanzaufsicht, "Deutsche Bank Research. EU-Monitor" 2007, nr 48
 55. M. Knittel, Geldpolitik und Stabilität des Bankensystems. Das Liquiditätsproblem aus Sicht der Theoriegeschichte und der gegenwärtigen Finanzmarktentwicklung, Frankfurt am Main 2007
 56. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) po zmianach wprowadzonych Traktatem z Lizbony, "Dziennik Urzędowy UE" 2008 C 115.
 57. Financial Services Authority, The Turner Review. A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, March 2009
 58. L. Dragomir, European Prudential Banking Regulation and Supervision. The Legal Dimension, New York 2010
 59. H. Siekmann, Die Schaffung von Einrichtungen derFinanzaufsieht auf EU-Ebene. Stellungnahme zu dem Vorschlag der Saehverständigengruppe unter dem Vorsitz von Jacques de Larosiére, "IMFS Working Paper Series" 2009, nr 24
 60. N. Kohtamäki, Die Reform der Bankenaufsicht in der Europäischen Union, Tübingen 2012.
 61. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat na szczyt Rady Europejskiej. Realizacja europejskiego planu naprawy, Część I, Bruksela, 4 marca 2009 r., KOM(2009) 114 wersja ostateczna
 62. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji. Europejski nadzór finansowy, Bruksela, 27 maja 2009 r., K0M(2009) 252 wersja ostateczna.
 63. Rada Unii Europejskiej, Uzgodnione konkluzje Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru finansowego UE, Bruksela, 10 czerwca 2009 r., ECOFIN 434, dokument nr 10862/09.
 64. Wnioski Komisji na temat: ustanowienia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego, K0M(2009) 499 wersja ostateczna;
 65. Powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań dotyczących ESRB, K0M(2009) 500 wersja ostateczna;
 66. Ustanowienie Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, K0M(2009) 501 wersja ostateczna,
 67. Ustanowienie Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, KOM(2009) 502 wersja ostateczna
 68. Ustanowienie Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, KOM(2009) 503 wersja ostateczna.
 69. Pakiet regulacji instytucjonalnych uzupełniał wniosek legislacyjny Komisji z 26 października 2009 r. w sprawie dyrektywy zmieniającej szereg dyrektyw z zakresu prawa finansowego (tzw. dyrektywa Omnibus I), KOM(2009) 576 wersja ostateczna.
 70. Komunikat prasowy. Sprawy gospodarcze i finansowe, Luksemburg 20października 2009 r., dokument nr 14601/09 (Presse 294)
 71. Komunikat EurActiv z 13 listopada 2009 r., http://www.euractiv.de/finanzen-und-wachstum/artikel/bundesbank-vs-eu-finanzaufsicht-002374 (02.03.2012).
 72. H. Siekmann, Das neue Europäische Finanzaufsichtssystem, IMFS Working Paper Series, 2010, nr 40
 73. Rada Unii Europejskiej, Komunikat Prasowy ds. Gospodarczych i Finansowych, Bruksela 2 grudnia 2009 r., dokument nr 16838/09 (Presse 352)
 74. Wspólne oświadczenie koordynatorów Parlamentu Europejskiego ds. reformy nadzoru (J.-P. Gauzes, U. Bullmann, S. Goulard, S. Giegold) z 2 grudnia2009 r., http://www.gruene-europa.de/cms/default/dok/317/317530.europaeisches_parlament_wird_sich_gegen@en.htm (02.03.2012).
 75. Sprawozdania w sprawie reformy nadzoru finansowego 10 maja 2010 r. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/econ/econ_20100510_1500.htm (02.03.2012).
 76. www.nbp.pl/publikacje/integracja_europejska/nowa_architektura_nadzoru_finansowego_w_ue_postep_prac_07_2010.pdf (02.03.2012).
 77. Protokół z posiedzenia Parlamentu Europejskiego z 7 lipca 2010 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+PV+20100707+T0C+D0C+XML+V0//PL (02.03.202).
 78. S. Kern, US-Finanzmarktreform. Die Ökonomie des Dodd-Frank Acts, "Deutsche Bank Research. EU-Monitor" 2010, nr 45.
 79. R. Masera, Reforming Financial Systems After Crisis: A Comparison of EU and USA, "PSL Quarterly Review" 2010, t. 63
 80. Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy. Sprawy gospodarcze i finansowe, Bruksela, 13 lipca 2010 r., dokument nr 12076/10 (Presse 200)
 81. Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy. Sprawy gospodarcze i finansowe, Bruksela, 7 września 2010 r., dokument nr 13161/10 (Presse 229).
 82. Rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego z 22 września 2010 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+20100922+T0C+D0C+XML+V0//PL (02.03.2012).
 83. Rada Unii Europejskiej, Komunikat prasowy. Sprawy gospodarcze i finansowe, Bruksela, 17 listopada 2010 r., dokument nr 16369/10 (Presse 301)
 84. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): z 24 listopada 2010 r. nr 1092/2010, "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/1;
 85. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/12;
 86. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/48;
 87. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/84
 88. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2010 r.: nr 1096/2010 w sprawie powierzenia Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadań w zakresie funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/162.
 89. Dyrektywa 2010/78/UE z 24 listopada 2010 r. (tzw. dyrektywa Omnibus I), "Dziennik Urzędowy UE" 2010 L 331/120.
 90. Council of European Union, Council Approves New Draft EU Budget for 2011, Brussels, 10 grudnia 2010 r., dokument nr 17764/10 (Presse 343).
 91. Rady: http://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html (02.03.2012).
 92. Urzędu: http://www.eba.europa.eu/Home.aspx (02.03.2012).
 93. Urzędu: https://eiopa.europa.eu/home/index.html (02.03.2012).
 94. http://www.esma.europa.eu/ (02.03.2012).
 95. Wniosek Komisji Europejskiej z 23 września 2009 r., KOM(2009) 499 wersja ostateczna, artykuł 5 ust. 1.
 96. E. Ferran, A. Kern, Can Soft Law Bodies Be Effective? The Spécial Case of the European Systemie RiskBoard, "European Law Review" 2010, t. 35
 97. http://www.esrb.europa.eu/recommendations/html/index.en.html (02.03.2012).
 98. P. Whyte, How to Restore Financial Stability, "CER Report" styczeń 2010 r., s. 27;
 99. N. Wellink, A New Structure for European and Global Financial Supervision, "BIS Review" 2009, nr 59
 100. M. Groenleer, The Autonomy of European Union Agencies. A Comparative Study of Institutional Development, The Hague 2009;
 101. D. Fischer-Appelt, Agenturen der Europäischen Gemeinschaft. Eine Studie der Rechtsproblemen, Legitimation und Kontrolle europäischer Agenturen mit interdisziplinären und rechtsvergleichenden Bezügen, Berlin 1999.
 102. M. Ruffert, Art. 298 AEUV, w: C. Callies, M. Ruffert (red.), EUV/AEUV Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtcharta. Kommentar, München 2011
 103. S. Andoura, P. Timmerman, Governance of the EU: The Reform Debate on European Agencies Reignited, "EPIN Working Paper" 2008, nr 19
 104. E. Peuker, Bürokratie und Demokratie in Europa. Legitimität im Europäischen Verwaltungsverbund, Tübingen 2011.
 105. M. Ruffert, Die neue Unabhängigkeit: Zur demokratischen Legitimation von Agenturen im europäischen Verwaltungsrecht, w: P.-C. Müller-Graff, S. Schmahl, V. Skouris (red.), Europäisches Recht zwischen Bewährung und Wandel, Baden-Baden 2011.
 106. P. Iglesias Rodriquez, The Role of Interest Groups in EU Financial Regulation after the European Supervision Authorities in the Financial Filed: The Case of Stakeholder Groups, ESIL Conference Paper Series, 2011, nr 10, s. 11
 107. J. Muschik, EU-Finanzaufsicht mit Vertrauensbruch gestartet, "Fonds Exklusiv" 2011, nr 3.
 108. M. Lehmann, C. Manger-Nestler, Das neue Europäische Finanzaufsichtssystem, "Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft" 2011, nr 1
 109. A.N. Berger, Obstacles to a Global Banking System: "Old Europe" versus "New Europe", "Journal of Banking and Finance" 2007, nr 7
 110. M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Konglomeraty finansowe, Warszawa 2007.
 111. Centrum für Europäische Politik: http://www. cep.eu/analysen-zur-eu-politik/finanzdienstleistungen/omnibus-ii-richtlinie/ (02.03.2012).
 112. F. Hänle, Die neue Europäische Finanzaufsicht. Kompetenzen der neuen Europäischen Wertpapier-und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), Hamburg 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu