BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyburt Agnieszka (Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
The Activity of Local Governments in the Absorption of EU Funds as a Factor in the Development of Rural Communes
Aktywność samorządów lokalnych w absorpcji środków unijnych jako czynnik rozwoju gmin wiejskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 31-42, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Fundusze unijne, Rozwój regionalny, Gmina, Obszary problemowe
Local government, EU funds, Regional development, District, Problem areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Opracowanie dotyczy takich obszarów badawczych jak rozwój lokalny oraz aktywność samorządów w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju gmin wiejskich. W artykule zawarto rozważania teoretyczne oraz przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na obszarze ogółu gmin wiejskich z województwa lubelskiego (171 jednostek). Wybór województwa był celowy, jako że jest ono zaliczane do obszarów problemowych, gdzie obserwuje się kumulację barier rozwojowych. Zakres badań obejmował lata 2004-2010 i dotyczył okresów programowania finansowej pomocy w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w latach 2004-2006 i 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

Development relates to such research areas as local development and activity of local governments in obtaining external sources of financing for development in rural communes. The article includes theoretical considerations and the results of empirical studies conducted in the general area of all rural communes of the province of Lublin (171 units). The choice of the region was intentional, as it was classified as problem areas where accumulation of development barriers is observed. The scope of research covered the years 2004-2010 including programming periods related to financial assistance as part of the EU Structural Funds in the periods 2004-2006 and 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., Czapiewski K. 2008. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, Ekspertyza [Identification and evaluation of the success factors of socio-economic development in rural areas, Expertise]. Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, 84.
 2. Barczyk S. 2010. Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje [Entrepreneurial local government and its institutions]. Wydawnictwo AE, Katowice, 174.
 3. Chmieliński P. 2008. Polityka spójności, wspólna polityka rolna a rozwój obszarów wiejskich. Razem czy osobno? W: Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji [Cohesion policy, the common agricultural policy and rural areas development. Together or separately? In: Cohesion Policy - evaluation and challenges. Materials from the conference]. Wydawnitwo. MRR, Warszawa, 116.
 4. Debata ekspertów [Experts debate] 2012. Fundusze europejskie - realistyczne spojrzenie na przyszłość! W: Samorządność i Suwerenność [European Union Funds - a realistic view of the future! In: Self-governance and Sovereignty]. Biuletyn Fundacji Akademii Samorządności 2, 7.
 5. Gralak K. 2008. Wykorzystanie instrumentów zarządzania publicznego w doskonaleniu potencjału instytucjonalnego administracji samorządowej w Polsce [The use of public management instruments to improve the institutional capacity of local government in Poland]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 4, 53-64.
 6. Kulesza M. 2000. Transformacja ustroju administracyjnego Polski (1990-2000). Prawo jako instrument przemian ustrojowych w Polsce 1989-1999 [Transformation of Polish administrative system (1990-2000). Law as an instrument of political transformation in Poland, 1989-1999]. Studia IURIDICA 38, 81-83.
 7. Leszczewska K. 2010. Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki [Economic activity of the peripheral regions. Social inequality and economic growth. Consistency and socio-economic modernization of the economy]. Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego 17, 215-216.
 8. Potoczek A., Pyrzyk I. 2011. Administracja i zarządzanie. Perspektywa społeczna i organizacyjna [Administration and management. Social and Organizational Perspective ]. Wydawnictwo WSHE we Włocławku, Włocławek, 82.
 9. Nowe partnerstwo dla spójności - konwergencja, konkurencyjność, współpraca. III Raport na temat spójności społecznej i gospodarczej z dnia 18 lutego 2004 r. [A new partnership for cohesion - convergence, competitiveness and cooperation. Third report on economic and social cohesion]. Retrieved from http://www.mir.gov.pl (Accessed 05.09.2013).
 10. Sawicka J. 2009. Rozwój obszarów wiejskich w świetle reform wspólnej polityki rolnej i polityki spójności Unii Europejskiej [Rural development in the light of the reform of the common agricultural policy and cohesion policy of the European Union]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2), 140.
 11. Słomińska B. 2007. Przedsiębiorczość na poziomie gmin jako przejaw realizacji europejskiej polityki spójności. W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce [Entrepreneurship at communal level as a sign of the implementation of European cohesion policy. In: Market behavior in theory and practice]. D. Kopycińska (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 115-125.
 12. Wróblewska E. 2010. Działalność inwestycyjna małych gmin Polski Wschodniej na przykładzie gminy Ryki [The investment activities of small communes of Eastern Polish on the example of Ryki]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (1), 123-130.
 13. Wojtach A. 2012. Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej [Determinants of the absorption capacity of EU funds in the public administration]. Zarządzanie i Finanse 3, 432-445.
 14. Wojewódzka A. 2007. Klasyfikacja gmin miejsko wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce [Classification of urban rural Mazovia province by level of development. In: Local and regional economy in theory and practice]. D. Strahl (Ed.). Prace Naukowe AE 1161.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu