BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Poznan University of Life Sciences, Poland), Florek Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland), Stanisławska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
Assessment of the Financial Situation of Food Industry in Poland in 2005 and 2010
Ocena sytuacji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w 2005 i 2010
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 43-54, tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja finansowa, Przemysł spożywczy, Syntetyczny miernik, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metoda TOPSIS
Financial situation, Food industry, Synthetic meter, Estimation of enterprises financial condition, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005 i 2010, a także ich uporządkowania liniowego i klasyfikacji przy zastosowaniu syntetycznego miernika rozwoju, skonstruowanego za pomocą metody TOPSIS, na podstawie niepublikowanych danych statystycznych, pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż sytuacja finansowa poszczególnych branż sektora przemysłu spożywczego była zróżnicowana. Na podstawie wartości syntetycznego miernika wyodrębniono cztery klasy typologiczne, różniące się pod względem rentowności, poziomu zadłużenia i płynności finansowej. Mimo pogłębiającego się kryzysu w 2010 roku sytuacja finansowa przemysłu spożywczego nieznacznie poprawiła się w porównaniu do 2005 roku, zarówno pod względem rentowności, jak również gospodarowania majątkiem obrotowym. (abstrakt oryginalny)

The article assesses the financial situation of branches of the food industry in Poland in 2005 and 2010 and provides a linear order and classification of the branches by means of synthetic development measure, which was constructed using the TOPSIS method, basing on unpublished statistics of the Central Statistical Office. As results from the research, the financial situation of individual branches of food industry sector was diversified. Four typological classes differing in profitability, indebtedness level and financial liquidity were distinguished on the basis of the synthetic measure values. In spite of increasing crisis, in comparison with 2005, in 2010 the financial situation of food industry slightly improved, both in terms of profitability and management of current assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aryanezhad B., Tarokh, M.J., Mokhtarian M.N., Zaheri, F., 2011. A fuzzy TOPSIS Method Based on Left and Right Scores. International Journal of Industrial Engineering & Production Research 22 (1), 5-62.
 2. Baourakis G., Doumpos M., Kalogeras N., Zopounidis C., 2002. Multicriteria Analysis and Assessment of Financial Viability of Agribusinesses: The Case of Marketing Co-operatives and Juice-Producing Companies. Agribusiness 18 (4), 543-558.
 3. Bernstein L., 1988. Analysis of Financial Statements. Irwin, Homewood.
 4. Birgham E.F., Houston J.F., 2001. Fundamentals of Financial Management. Concise 3rd Edition. Harcourt Publishers, Fort Worth TX.
 5. Block S.B., Hirt G.A., 2005. Foundations of Financial Management. 11th Edition. McGraw-Hill Irwin, Boston, Mass.
 6. Czekaj J., Dresler Z., 1998. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - podstawy teorii (Management of corporate f nance - Basic theory). PWN, Warszawa.
 7. Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Stanisławska J., 2013. Zastosowanie metody TOPSiS do oceny sytuacji finansowej przemysłu spożywczego (Application of TOPSiS method to evaluate the financial situation of the food industry). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2, 22-37.
 8. Damodaran A., 2001. Corporate Finance: Theory and Practice. 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York.
 9. Davies J.H., Goldberg R.A., 1957. A Concept of agribusiness. Harvard University, Boston.
 10. Deloof M., 2003. Does working capital management affect profitability of Belgian firms? J. Bus. Financ. Account. 30 (3-4), 573-588.
 11. F-02. Statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów (F-02. Statistical financial statements, manufacture of food products, beverages). GUS, Warszawa 2006, 2011 [unpublished].
 12. Fabozzi F.J., Peterson P.P., 2003. Financial management & analysis. Wiley Finance.
 13. Florek J., Czerwińska-Kayzer D., Stanisławska J., 2013. Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej (Classification of food industry sectors according to their financial situation). Journal on Management and Finance 11, 1, part 3, 151-163.
 14. Forster D.L., 1996. Capital Structure, Business Risk, and Investor Returns for Agribusinesses. Agribusiness 12 (5), 429-442.
 15. Glynn J.J., Murphy M.P., Perrin J., Abraham A., 2003. Accounting for Managers. 3rd Edition. Thomson Learning, Melbourne.
 16. Gołębiowski G., Tłaczała A., 2005. Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym (The financial and economic analysis in practical terms). Difin, Warszawa.
 17. Hawawini G., Viallet C., 2006. Finance for Executives. Managing for Value Creation.
 18. Hwang C.L., Yoon K., 1981. Multiple attribute decision making. Methods and applications. Springer, Berlin.
 19. Jansky J., 2002. Evaluation of the fi nancial situation of farms. Agricultural Economics 11, 485-489.
 20. Kirsch H., 2004. Finanz - und erfolgswirtschaftliche Jahersabschlussanalyse nach IFRS. Verlag Vahlen, München, 125.
 21. Kowalak R., 2003. Ocena kondycji fi nansowej przedsiębiorstwa (The assessment of company's financial condition). ODDK, Gdańsk.
 22. Kowalczyk J. Kusak A., 2006. Decyzje finansowe firmy. Metody analizy (The company's financial decisions. Methods of analysis.). Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 23. Lazaridis J., Tryfonidis D., 2006. Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange. J. Financ. Manage. Anal. 19 (1), 26-35.
 24. Moyer R.C., McGuigan J.R. Kretlow W.J., 1992. Contemporary Financial Management. West Publishing Company, New York.
 25. Mroczek R., 2011. Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (The adjustment processes of Polish food industry to the changing market environment). IERiGŻ, Warszawa.
 26. Palepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L., 2000. Business Analysis and Valuation, Using Financial Statements. Southwestern Publishing Company, Cincinnati, OH.
 27. Price J.E., Haddock M.D., Brock H.R., 1993. College Accounting. 7th Edition. Macmillan/Mc-Graw-Hill, New York.
 28. Robertson J., 1983. Company Failure. Measuring Changes in Financial Health through Ratio Analysis. Management Accounting, November.
 29. Robertson J., 1984. Research Directions in financial Ratio Analysis. Management Accounting, September.
 30. Rocznik Statystyczny Przemysłu (Statistical Yearbook of Industry) 2001, 2003, 2005, 2011 2005, 2011: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl, 2002, 2004, 2006, 2012.
 31. Schroeder R.G., Clark M.W., Cathey J.M., 2011. Financial Accounting. Theory and Analysis: Text and Cases.
 32. Shulman J., Cox R., 1985. An Intergrative Approach to Working Capital Management. Journal of Cash Management, November-December.
 33. Sierpińska M., Jachna T., 2004. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych (Evaluation of enterprises according to world standards). PWN, Warszawa.
 34. Soboh R.A.M.E., Lansink A.O., van Dijk G., 2011. Distinguishing Dairy Cooperatives from Investor-Owned Firms in Europe Using Financial Indicators. Agribusiness 27(1), 34-46.
 35. Wang Y.J., 2007. Applying FMCDM to evaluate financial performance of domestic airlines in Taiwan. Expert Systems with Applications, in press, doi:10.1016/j.eswa.2007.02.029.
 36. Wędzki D., 2009. Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod oceny (Financial indicators. Characteristics of indicators, indicators' systems and assessment methods). Oficyna a Woltters Kluwer Business, Kraków.
 37. Weston J.F., Brigham E.F., 1993. Essentials of managerial finance. 10th Edition. Southwest Press, India.
 38. Wild J.J., Bernstein L.A., Subramanyam K.R., 2001. Financial Statement Analysis. McGraw-Hill International Editions.
 39. Wysocki F., 2010. Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich (Taxonomic methods in the diagnosis of economic types of agriculture and rural areas). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 40. Yurdakul M., Ic Y.T., 2003. Türk otomotiv firmalarinin performans ölcümü ve analizine yönelik TOPSIS yöntemini kullanan bir örnek calisma. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi 18(1), 1-18.
 41. Zaleska M., 2002. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. The economic and financial assessment od company carried out by banking analyst). Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu