BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Angowska Aneta (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Angowski Marek (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
The Importance of the Small and Medium-Sized Enterprise Sector of the Voivodeships of Eastern Poland
Znaczenie sektora MŚP województw Polski Wschodniej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 67-78, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój regionalny, Rozwój przedsiębiorstwa, Analiza danych statystycznych
Small business, Regional development, Enterprise development, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza rozwoju sektora MŚP w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionów należących do Polski Wschodniej. Okres analizy obejmuje lata 2001-2011. W okresie tym można odnotować wzrost liczebności aktywnych MŚP we wszystkich województwach. Jednakże wskaźnik gęstości MŚP w województwach wschodnich jest bardzo niski w porównaniu z pozostałymi regionami. Korzystny wydaje się większy udział zatrudnienia w MŚP w całkowitym zatrudnieniu w regionach wschodnich, podobne tendencje występują w przypadku dochodów, co jest jednak spowodowane słabą aktywnością dużych korporacji w tych województwach. Należy ocenić pozytywnie zwiększenie wydatków poniesionych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach wschodnich, co może skutkować wzrostem działalności MŚP w przyszłości i w rezultacie przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the development of the SME sector in Poland, with particular emphasis on regions belonging to the Eastern Poland. The period of analysis covers the years 2001-2011. Throughout this period we note arise in the number of active SMEs in all voivodships. However, the density ratio of SMEs in the eastern voivodships is very low compared to other regions. Beneficial seem larger share of employment in SMEs in total employment in the eastern regions, similar trends exist in the case of revenue which is due to, however, low activity of large corporations in these provinces. Should be assessed positively increasing expenditures incurred for small and medium-sized enterprises located in eastern voivodships, which may result in an increase in the activity of SMEs in the future, which finally may contribute to the increase of competitiveness of the regions of Eastern Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayyagari M., Beck T., Demirguc-Kunt A., 2007. Small and Medium Enterprises Across the Globe. Small Business Economics 29, 415-421.
 2. Ayyagari M., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V., 2011. Small vs. Young Firm across the World. Contribution to Employment, Job Creation, and Growth. The World Bank Publication, 3-6. Retrieved from http://documents.worldbank.org.
 3. Berreneche Garcia A., 2014. Analyzing the determinants of entrepreneurship in European cities. Small Business Economics 42, 77-82.
 4. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji (The Region and its development in the context of globalization). CeDeWu, Warszawa, 114-115.
 5. De Wit G., De Kok J., 2014. Do small business create more jobs? New evidence for Europe. Small Business Economics 42, 293-294.
 6. Foreman-Peck J., Nicholls T., 2013. SME takeovers as a contributor to regional productivity gaps. Small Business Economics 41, 359-363.
 7. GUS, 2002. Rocznik statystyczny województw 2002 r. (Statistical Yearbook of the provinces 2002), Warszawa.
 8. GUS, 2003. Rocznik statystyczny województw 2003 r. (Statistical Yearbook of the provinces 2003), Warszawa.
 9. GUS, 2004. Rocznik statystyczny województw 2004 r. (Statistical Yearbook of the provinces 2004), Warszawa.
 10. GUS, 2005. Pracujący w gospodarce narodowej w 2003 r. (Employment in national economy in 2003), Warszawa.
 11. GUS, 2005. Pracujący w gospodarce narodowej w 2004 r. (Employment in national economy in 2004), Warszawa.
 12. GUS, 2006. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2004 r. (Activity of non-financial enterprises in 2004), Warszawa.
 13. GUS, 2006. Pracujący w gospodarce narodowej w 2005 r. (Employment innational economy in 2005), Warszawa.
 14. GUS, 2007. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r. (Activity of non-financial enterprises in 2005), Warszawa.
 15. GUS, 2007. Pracujący w gospodarce narodowej w 2006 r. (Employment innational economy in 2006), Warszawa.
 16. GUS, 2008. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 r. (Activity of non-financial enterprises in 2006), Warszawa.
 17. GUS, 2008. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r. (Activity of non-financial enterprises in 2007), Warszawa.
 18. GUS, 2008. Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 r. (Employment in national economy in 2007), Warszawa.
 19. GUS, 2009. Pracujący w gospodarce narodowej w 2008 r. (Employment in national economy in 2008), Warszawa.
 20. GUS, 2010. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 r. (Activity of non-financial enterprises in 2008), Warszawa.
 21. GUS, 2010. Pracujący w gospodarce narodowej w 2009 r. (Employment in national economy in 2009), Warszawa.
 22. GUS, 2011 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. (Activity of non-financial enterprises in 2009), Warszawa.
 23. GUS, 2011. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. (Activity of non-financial enterprises in 2010), Warszawa.
 24. GUS, 2012. Rocznik statystyczny województw 2010 r. (Statistical Yearbook of the provinces 2010), Warszawa.
 25. GUS, 2013. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2011 r. (Activity of non-financial enterprises in 2011), Warszawa.
 26. Jarosz-Angowska A., 2012. Struktura działalności gospodarczej a konkurencyjność regionu (The structure of economic activity and competitiveness of the region). Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 269, 97-106.
 27. Kokocińska M., 2012. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich (Small and medium-sized enterprises in European economies). Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, 88-120.
 28. Mucha-Leszko B., 2013. Hiszpania w unii walutowej - czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze (Spain in the monetary union - the factors of development, reasons for the economic problems and adjustment processes). Annales UMCS Sectio H XLVII, 1, 118.
 29. PARP, 2003. Raport o stanie sektora małych I średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002 (The Report on the Conditions of the Small and Medium-Size Enterprise Sector in Poland for the Years 2001-2002), Warszawa.
 30. PARP, 2004. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003 (The Report on the Conditions of the Small and Medium-Size Enterprise Sector in Poland for the Years 2002-2003), Warszawa.
 31. Sobczyk G., 2006. Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw (Competitive strategies of small and medium-sized enterprises). Wydawnictwo UMCS, Lublin, 29-35.
 32. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (Strategy for Socio-Economic Development of Eastern Poland to the year 2020), 2008. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 41. Retrieved from www.polskawschodnia.gov.pl.
 33. Strużycki M., 2004. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu (Small and medium-sized enterprises in the region's economy). PWE, Warszawa, 10-18, 256.
 34. Tewari P.S., Skilling D., Kumar P., Wu Z., 2013. Competitive Small and Medium Enterprises: A diagnostic to help design smart SME policy. The World Bank Publication, 5-6. Retrieved from http://documents.worldbank.org.
 35. Varum C.A., Rocha V.C., 2011. Employment and SMEs during crises. Small Business Economics 40, 9-11.
 36. Wach K., 2008. Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków, 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu