BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostapowicz Hubert (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wpływ środków Europejskiego Funduszu Społecznego na poziom i dynamikę rozwoju lokalnego
Using of European Social Funds Means by Communes of the Podlaskie Voivodship and Level and Dynamics of the Local Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 159-174, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Dochody gminy, Planowanie projektu
European Social Fund (ESF), Local revenues, Project planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan wykorzystania środków EFS w Polsce, w tym w województwie pod-laskim, pozwala na podjęcie badań zmierzających do uzyskania odpowiedzi na bardzo istotne pytania, nurtujące niemal wszystkie instytucje i osoby zaangażowane bezpośrednio lub pośrednio w proces dystrybucji i wydatkowania funduszy europejskich. Jaka jest skala interwencji środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystywanych przez gminy? Jaki jest wpływ tych środków na rozwój lokalny? Autor opracowania dokonuje próby udzielania odpowiedzi na powyższe pytania. Wydaje się, iż uzyskane odpowiedzi powinny stanowić pod-stawę i punkt wyjścia do szerszej analizy, pozwalającej na przyjęcie odpowiednich rozwiązań regulujących proces wdrażania pomocy wspólnotowej w aktualnym okresie programowania, tj. po 2013 roku.(abstrakt autora)

The status of the use of the ESF means in Poland, including the Podlaskie Voivodship, allows to start the research which aim at providing answers to vital ques-tions bothering nearly all institutions and persons directly or indirectly engaged in dis-tribution on spending of EU funds. What is the scope of European Social Fund means intervention used by communes? What is the impact of those means onto local devel-opment? The author of the paper attempts to answer some of those questions. It seems that the answers should become the basis and the starting point for a wider analysis, which would enable to apply suitable solutions controlling the process of implementing EU aid in the coming programming period, which is after 2013.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, w: Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
  2. Jamróz K., Jamróz P., Niedźwiecki A., Taksonomiczne porządkowanie liniowe jako instrument pomiaru efektywności polskich banków uniwersalnych, w: Inżynieria ekonomiczna w badaniach społeczno-gospodarczych, red. M. Król, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
  3. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
  4. Mynarski S., Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu STATISTICA, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  5. Potencjał rozwoju regionalnego - Województwo Podlaskie, red. B. Plawgo, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2007.
  6. Proniewski M., Rogowski J., Model miękki rozwoju regionalnego, red. A.F. Bocian, Rozwój regionalny: problemy i ujęcia ilościowe, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.
  7. Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
  8. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
  9. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000. USING
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu