BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Uwarunkowania aktywności inwestycyjnej samorządu terytorialnego w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
Determinnats of Investment Activity by Local Governments in Poland under New EU Financial Perspective 2014-2020
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 175-190, tab.,rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse, Fundusze unijne
Local government, Finance, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywność inwestycyjna stanowi strategiczny element funkcjonowania samorządu terytorialnego. Polskie jednostki samorządu terytorialnego są kluczowym inwestorem w sektorze publicznym, finansując blisko ¾ inwestycji tego sektora. Środki pomocowe Unii Europejskiej stanowią istotny impuls wzrostu aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta zostanie utrzymana, a nawet wzmocniona w nowej perspektywie finansowej UE, tj. w latach 2014-2020. Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych czynników warunkujących możliwości inwestycyjne samorządu terytorialnego w tym okresie. Jako kluczowe determinanty w tym zakresie określono: 1) aktualny kryzys gospodarczy; 2) wyniki operacyjne jednostek samorządu terytorialnego; 3) wykorzystanie przez samo-rząd terytorialny instrumentów pozadotacyjnych, czyli zwrotnych instrumentów inżynierii finansowej; 4) możliwości zapewnienia przez samorząd terytorialny tzw. wkładu własnego, wymaganego przy absorpcji środków unijnych; 5) umiejętność wchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego w partnerstwa niezbędne do realizacji dwóch nowych instrumentów polityki strukturalnej UE, tj. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS); 6) wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie finansowania unijnych projektów infrastruktu-ralnych formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).(abstrakt autora)

Investment is a strategic part of the operation of local governments. In Poland, the territorial government units are a key investor of the public sector: they finance nearly three quarters of the sector's investments. Financial aid from the EU gives a powerful growth impulse for the investment activity of local government units. Everything indi-cates that this trend will continue or even accelerate in the new EU financial perspective for the period 2014-2020. The purpose of the present study is to identify the main de-terminant factors behind the investment capacity of Poland's local governments in this period. The following key factors have been selected for analysis: 1) current economic crisis; 2) operating results of local government units; 3) utilisation of non-subsidy, i.e. repayable, instruments of financial engineering by local government units; 4) capability of local governments to secure the so-called own contribution, obligatory for the benefi-ciaries of EU funding; 5) ability of LGUs to join partnerships necessary for the imple-mentation of two new instruments of EU structural policy: Integrated Territorial In-vestment (ITI) and Community-led Local Development (CLLD); 6) use by LGUs of Public-Private Partnerships (PPPs) for financing EU infrastructure projects.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 55 JST ma problem z limitem zadłużenia, ale sytuacja poprawi się, Portal samorządowy pl. www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/nowy-limit-zadluzenia-samorza- dom-nie-straszny,60002.html.
 2. Informacje Ministerstwa Finansów dotyczące wykonania budżetów jednostek samorzą-du terytorialnego za lata 2008-2013, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finanso-w/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/spr- awozdania-budzetowe.
 3. Kamiński A., Uwagi do wykorzystania instrumentów zwrotnych w samorządach, w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalne-go, red. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 4. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, listopad 2010.
 5. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, Warszawa, 21 maja 2014.
 6. Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw zaangażowania sektora publicznego i prywatnego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez Fundację Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Warszawa 2013.
 7. Sierak J., Bitner M. i in., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020, Warszawa 2013.
 8. Statistics Database, Eurostat, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 9. Szołono-Koguc J., Twarowska M., Przesłanki i zalety stosowania instrumentów poza-dotacyjnych w finansowaniu inwestycji j.s.t., w: Zwrotne instrumenty finansowe w procesie stymulowania rozwoju regionalnego, red. A. Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885).
 11. Żółciński S., Rola funduszy unijnych w finansowaniu jednostek samorządu terytorialne-go w latach 2014-2020, CRiDO Taxad, w: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Portalu Samorządowego, 28 listopada 2013 roku
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu