BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowicz Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Social Assistance Expenditure of Cities with Dirict Rights in POland in the Context of theirs Financial Abilities and the Needs of the Inhabitants
Wydatki na pomoc i politykę społeczna miast na prawach powiatu w Polsce w kontekście ich możliwości finansowych i potrzeb mieszkańców
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 255-272, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Wydatki publiczne, Pomoc społeczna, Ubóstwo, Samorząd terytorialny
Public expenditures, Social assistance, Poverty, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System pomocy społecznej w Polsce przeszedł w ciągu ostatniego ćwierćwiecza istotną przebudowę i, zgodnie z rozpowszechnionymi w państwach Europy Zachodniej wzorcami, oparty jest obecnie na zasadzie decentralizacji. Jednostkom samorządu terytorialnego przekazano zasadniczą część zadań z tej dziedziny nie zapewniając im jednak środków adekwatnych do ich zakresu. Znaczne zróżnicowanie dochodów samorządów na terenie kraju i ich ścisłe powiązanie z lokalną bazą ekonomiczną rodzi niepokój, że z uwagi na słabość finansową niektórych jednostek nie będą one w stanie zaspokoić ważnych potrzeb swoich mieszkańców. Za główny cel niniejszego opracowania przyjęto więc zbadanie, czy i jak zasobność jednostek samorządu terytorialnego wpływa na poziom świadczeń społecznych przekazywanych członkom społeczności lokalnej, opie-rając się na przykładzie miast na prawach powiatu w Polsce.(abstrakt autora)

Social assistance system in Poland was redesigned in the years 2004-2006 and, according to the promoted strategies of reduction of the welfare state, was based on decentralization. Local self-government took over a large number of responsibilities form the state but did not obtain adequate financial sources. While its revenue is considerably varied on the territory of Poland and closely related with local economic base, there is a risk that because of the poverty of local self-government substantial needs of its inhabitants will not be satisfied. The main aim of the thesis is to analyze if and how the richness of self-government influences the level of social benefits for the members of the local community.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bifulco L., Bricocoli M., Monteleone M.R., Activation and Local Welfare in Italy: Trends and issues, "Journal Compilation" 2008, no. 42.
 2. Chmielnicki P., Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Municipium SA, Warszawa 2005.
 3. Craw M., Deciding to Provide: Local Decisions on Providing Social Welfare, "American Journal of Political Science" 2010, 54 (4).
 4. Dercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Municipium SA, War-szawa 2005.
 5. Hamnett C., Special Division of Welfare: The Geography of Welfare Benefit Expendi-ture and of Housing Benefit in Britain, "Regional Studies" 2009, 43 (8).
 6. Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. De-terminanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokal-nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
 7. Lien S., Pettersen P.A., Local Government and Welfare Generosity: Municipality Spending on Social Welfare, "Scandinavian Studies" 2004, 27 (4).
 8. Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2011.
 9. Rauch D., Central versus Local Service Regulation: Accounting for Diverging Old-age Care Developments in Sweden and Denmark, 1980-2000, "Social Policy and Administration" 2008, 42 (3).
 10. Sierpowska I., Pomoc społeczna, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Śmiechowicz J., Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych, Difin, Warszawa 2011.
 12. Śmiechowicz J., Nieadekwatność wielkości i rodzajów transferów z budżetu państwa do wzrastającego zakresu zadań samorządowych, w: Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, TNOiK, Toruń.
 13. Smoke P., Fiscal Decentralization in Developing Countries. A Review of Current Con-cepts and Practice, UNRISD, Switzerland 2001.
 14. Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 roku w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, Materials for a conference on 29 May 2013, GUS, www.stat.gov.pl (11.02.2014).
 15. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.
 16. Węcławowicz G., Przestrzeń ubóstwa - nowy czy stary wymiar zróżnicowania społecz-no-przestrzennego w miastach Polski, "Przeglad Geograficzny" 2001, nr 73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu