BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Edward (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Przegląd tradycyjnych i współczesnych teorii władzy lokalnej
Overviewof Traditional and Modern Theories of Local Government
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 325-339, tab. bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Miasto, Zarządzanie publiczne
City, Public governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka mechanizmów władzy lokalnej jest przedmiotem wielu badań i prac o charakterze teoretycznym i praktycznym. Analiza tych opracowań wskazuje, iż ciągle trwają poszukiwania ogólnych, uniwersalnych zasad zarządzania w tym obszarze życia publicznego. Podstawowe utrudnienie metodologiczne wynika ze zbyt dużych zróżnicowań ustrojowych, państwowych i lokalnych. Opracowanie ma na celu przedstwienie ważniejszych trendów w politykach miejskich od II połowy XX wieku. W pierwszej części omówiono prace dotyczące tradycyjnego obrazu samorządu terytorialnego (Hunter 1953, Dahl 1961, Clark 1967, Peterson 1981, Logan i Molotch 1987). Samorząd terytorialny i polityka podlegają istotnym zmianom o wymiarze gospodarczym, politycznym oraz w obszarze metod zarządzania. Nowe teorie polityki lokalnej pojawiły się jako odpowiedź na wymienione zmiany. Druga część przeglądu prezentuje główne tezy prac Clarka z 2000 i 2003 roku oraz Johna z 2001 roku.(abstrakt autora)

The issue of mechanisms of local government has long been the subject of much research and works, both theoretical and practical. The analysis of many studies indicate that the general is still being sought, the universal principles of management in this area. The main methodological difficulty is too much diversity of fluids, state and local au-thorities. The development is to present most important trends in urban policy from the second half of the twentieth century. The first part discusses the work on the traditional image of local government ( Hunter 1953, Dahl 1961, Clark 1967, Peterson 1981, Lo-gan and Molotch 1987). Local government and urban policy subject to significant changes of the economic, political and under management methods. New theories of local politics emerget as a response to these changes. The second part of the review pre-sents the main thesis of the work of Clark 2000, 2003 and John 2001.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atreya B., Armostrong A., A Review of the Critismus and the Future of New Public Management, Victoria University of Technology, Melbourne 2004.
 2. Castells M., City, Class and Power, McMillan, London 1978.
 3. Clark T.N., Power and Community Structure: Who Governs Where and When?, "The Socialogical Quarterly" 1967, vol. 8, no. 3.
 4. Clark T.N., The City as an Enterainment Machine, Elseview 2003.
 5. Dahl R., Who Governs?, Yale University Press, 1961.
 6. Drucker P., Innovation and Entrepreneurship, Harper & Row, New York 1985.
 7. Falconer P.K., Public Administration and the New Public Management, Glasgow Cale-donian University 1997.
 8. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 9. Goetz E.G., Clark T.N., The Antigrowth Machine: Can City Governments Control, Limit or Manage Growth?, w: Urban Innovation: Creative Strategies for Turbulent Times, red. T.N. Clark, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi 1994.
 10. Hambleton R., Competition and Contracting in UK Local Government, w: Cities, Eco-nomic Competition and Urban Policy, red. N. Oatley, Paul Chapman, London 1998
 11. Hambleton R., The New City Management, w: Globalism and Local Democracy, red. R. Hambleton, H. Savitch, M. Steward, Palgrave, London 2001.
 12. Haus M., Heinelt H., Sustainability and Police Challenge: the Cases of Economic Com-petitiveness and Social Cohesion, w: Democratic Choices for Cities, red. M. Haus, H. Heinelt, M. Steward, London 2005
 13. Hunter E.G., Community Power Structure, Anchor Books, New York 1953.
 14. John P., Local Government in Western Europe, London 2001.
 15. Local Government at the Millenium, red. J. Caufield, H. Larsen, Leske+Budrich, Opladen 2002.
 16. Logan J., Molotch H., Urban Fortunes: The Political Economy of Place, University of California Press, Berkeley 1987.
 17. Niskanen W.A., Bureaucracy: Servant or Master?, Institute of Economic Affairs, London 1973.
 18. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 19. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 1992.
 20. Peterson P.E., City Limits, University of Chicago Press 1981.
 21. Savas E.S., Privatizing the Public Sector, "Public Interest", 1972, no. 32.
 22. Savitch H.V., Thomas J.C., Big Cites in Transition, Sage, Newbury Park 1991.
 23. Stoker G., Regime Theory and Urban Politics, w: Theories of Urban Politics, red. D. Judge, G. Stoker, H. Wolman, Sage, London 1995.
 24. Stone C., Regime Politics: Governing Atlanta 1946-1988, University Press of Kansas, Lawrance 1989.
 25. Swanstrom T., The Crisis of Growth Politics: Cleveland, Kocinich and the Challenge of Urban Populism, Temple University Press, Philadelphia 1985.
 26. Swianiewicz P., Kto rządzi gminą? Teorie lokalnej władzy politycznej, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3.
 27. Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4 (22).
 28. The New Political Culture, red. T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot, Westview Press, Boulder, CO 1998.
 29. Widavsky A., Budgeting, A Comparative Theory of Budgetary Process, Little Brown and Company, Boston-Toronto 1975.
 30. Wollman H., Local Government Reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: Between Multifunction and Single-purpose Organisations, "Local Government Studies" 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu