BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarek Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Changes of the Investment Potential of the Local Government Units in the Period of 2007-2013 on the Case of West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 115, s. 341-363, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej. 10. forum samorządowe
Słowa kluczowe
Potencjał inwestycyjny, Dług, Środki pomocowe UE
Investment potential, Debt, EU aid funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując projekty inwestycyjne w latach 2007-2013 z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zmuszone były zapewnić część własną środków pieniężnych. Najczęściej finansowanie własne polegało na zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Celem artykułu jest przedstawienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w związku z nową perspektywą finansową z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020.(abstrakt autora)

Local government units which have carried out investment projects in the period of 2007-2013 with the share of European Union funds were forced to provide part of the investment financing on their own. Generally this financing signified that local gov-ernments have incurred debt obligations. The purpose of this article is to present the in-vestment potential of the local government units in the West Pomeranian Voivodeship in connection to the new financial perspective of the European Union funds in 2014-2020.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J., Planning local economic development. Theory and Practice, London-New Delhi 1994.
 2. Brzozowska K., Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług nr 108, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 794, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 3. Brzozowska K., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, CEDEWU.PL, Warszawa 2013.
 4. Filipiak B., Dylewski M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Przedsięwzięcia inwestycyjne w jednostkach samorządu, w: Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2011.
 5. Jastrzębska M., Zarządzanie wydatkami jednostek samorządu terytorialnego; w: Współ-czesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. A. Kożuch, K. Brzozowska, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 6. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 7. Łękawa Z., Absorpcja środków z Unii Europejskiej w gminach województwa dolnoślą-skiego, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse publiczne, red. T. Famulska, A. Walasik, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 108, Katowice 2012
 8. Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Mikroekonomia, pojęcia, przedmiot, ewolucja, red. G. Wolska, PWE, Warszawa 2014.
 10. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
 11. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, tom 2, (tłum. M. Rusiński, Z. Wolińska), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 13. Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.).
 15. Wojtasiewicz L., Problemy rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej, w: Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz prof. Z. Dąbrowskiego, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 16. www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednost- ek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe.
 17. www.forbes.pl/unijne-srodki-2014-2020-trafia-glownie-nainfrastrukture,artykuly,1771 66,1,1. html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu