BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Development of Organic Production and Organic Food Market in Europe
Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej w Europie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 91-101, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rynek żywności, Produkty ekologiczne, Żywność ekologiczna
Ecological agriculture, Food market, Ecological product, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie rozmiarów oraz tempa rozwoju produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej w Europie. Największe powierzchnie użytków rolnych zagospodarowanych pod uprawy ekologiczne są w tych krajach, w których rynek żywności ekologicznej jest największy, czyli w zamożnych krajach Europy Zachodniej. Jednak pokrycie zapotrzebowania na produkty ekologiczne z własnej produkcji w tych krajach nie jest możliwe i opiera się w znacznym stopniu na imporcie, w tym także z Polski. Z tego też względu produkcja ekologiczna w Polsce w szybkim tempie rozwija się, co jest szansą rozwoju dla wielu gospodarstw, zwłaszcza mniejszych obszarowo, oraz okazją do zagospodarowania nadwyżek siły roboczej tkwiących w polskim rolnictwie. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present the size and pace of development of organic production and organic food market in Europe. The biggest areas of agricultural land utilized for organic farming are in the countries, where the organic food market is the biggest, i.e. in the richest countries of Western Europe. However, meeting the demand for organic food based on those countries' own production is not possible and must be supported by import i.a. from Poland. Therefore, organic production in Poland is developing quickly, which is also a great opportunity to develop for many farms, especially the smaller ones, and to utilize a surplus of labour force that exist in Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Facts and figures on organic agriculture in the European Union. European Commission, Brussels, 2013.
 2. Gulbicka B., 2007. Rynek żywności ekologicznej. W: Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce. B. Gulbicka, M. Kwasek (Eds), "Program wieloletni 2005-2009" 75 (The organic food market. In: The impact of globalization on the nourishment patterns in Poland, "Multi-annual program 2005-2009" 75). IERiGŻ-PIB, Warszawa, 54-59.
 3. Komorowska D., 2012. Organizacja produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości (The organization of production and economic performance of organic farms of various areas). Zeszyty Naukowe SGGW: Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 95, 41-52.
 4. Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju (The organic food market. Determinants and conditions of development). PWE, Warszawa.
 5. Nachtman G., 2008. Ekologiczne gospodarstwa w Polsce i w Niemczech - analiza porównawcza (Organic farms in Poland and Germany - a comparative study analysis). Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (53), 50-60.
 6. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa, 2013 (Report on the state of organic farming in Poland in 2011-2012. Quality Inspection of Agricultural and Food Products, Warsaw, 2013).
 7. Runowski H., 2012. Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Zegar J. (Ed.), "Program wieloletni 2011-2014" (Organic farming in Poland - status and perspectives. In: Research on socially sustainable agriculture. "Multi-annual program 2011-2014", IERiGŻ-PIB, 50 (15) 38-78.
 8. Smoluk-Sikorska J., Łuczka-Bakuła W., 2013. Sale of organic food in specialist and general retail grocery outlets - a comparative analysis. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 12 (1), 35-44.
 9. Tyburski J., Żakowska-Biemans S., 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego (Introduction to Organic Farming). Wyd. SGGW, Warszawa.
 10. Willer H., Lernoud J., Schaack D., 2013. The European Market for Organic Food 2011. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland and Foundation Ecology and Agricultural Informatio Company (AMI), Bonn, Germany
 11. The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends. Yearbooks editions of 2000-2014. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn, Germany.
 12. Woś A., 2004. W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa (In search of Polish Agriculture Development Model). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu