BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Małgorzata Stefania (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Innovation Barriers and International Competitiveness of Enterprises from Polish Food Processing Industry : Research Results
Bariery innowacji a międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego : wyniki badań
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 103-113, tab., rys., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Konkurencyjność międzynarodowa, Przemysł spożywczy, Wyniki badań
Innovative character, International competitiveness, Food industry, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacyjność ma kluczowe znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Napotykają one jednak na wiele barier, które zakłócają ich działalność innowacyjną. Celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu barier innowacji na sprawność innowacyjną, jak również międzynarodową konkurencyjność przedsiębiorstw polskiego przemysłu spożywczego. Analizę przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1216 średnich i dużych przedsiębiorstw (PKD, sekcja C 10), biorących udział w badaniu GUS PNT-02 za lata 2008-2010. Wyniki wskazują na statystycznie istotne zależności między barierami innowacyjności, sprawnością innowacyjną i poziomem międzynarodowej konkurencyjności badanych firm. W celu weryfikacji hipotez badawczych w badaniu zastosowano wiele zaawansowanych metod statystycznych. Wyniki wskazują na złożoność interakcji pomiędzy analizowanymi zmiennymi, prowadząc do wniosku, że proces innowacji nie może być zredukowany wyłącznie do relacji liniowych. (abstrakt oryginalny)

Innovativeness is crucial in building competitive advantage of fi rms. Enterprises are facing many innovation barriers that distort innovation performance. The aim of the paper is to assess the influence of innovation barriers on the innovation performance as well as international competitiveness of firms from Polish food processing industry. The analysis is conducted on the representative sample of 1216 medium and large enterprises (NACE Rev. 2, C 10) participating in the survey GUS PNT-02/CIS for the years 2008-2010. The results showa statistically significant relations between innovation barriers and both innovation performance and international competitiveness of surveyed fi rms. Various advanced statistical methods were used in order to verify research hypotheses. The results of the study reveal complexity of interactions between analysed variables, leading to the conclusion that innovation process cannot be reduced to linear relationships only. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin J., Lin Z., 2002. Impediments to advanced technology adoption for Canadian manufacturers. Research Policy 31(1), 1-18.
 2. Bartlett M.S., 1954. A note on multiplying factors for various chi-squared approximations. Journal of the Royal Statistical Society B, 16.
 3. Biernat-Jarka A., Grzymska E., 2010. Bariery wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firm sektora MSP. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9(1), 23-28.
 4. Bleaney M., Wakelin K., 2002. Efficiency, innovation and exports. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 64, 3-15.
 5. Buse S., Tiwari R., Herstatt C., 2010. Global innovation: An answer to mitigate barriers to innovation in small and medium-sized enterprises? International Journal of Innovation and Technology Management 7(3), 215-227.
 6. Clausen T.H., Pohjola M., 2009. International competitiveness: internal capabilities and open innovation as sources of export performance. MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme, Working Paper 05/09.
 7. Firlej K., Makarska A., 2012. Działania innowacyjne fi rm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 68, 37-46.
 8. Gourlay A.R., Seaton J.S., 2004. UK export behavior at the firm level. Economic Issues 2, 3-20.
 9. Guijarro-Madrid A., Garcia D., Van Auken H., 2009. Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs. Journal of Small Business Management 47(4), 465-488.
 10. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S.M., Sajdakowska M., 2009. Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3(64), 115-125.
 11. Halpern L., 2007. Literature survey on the links between innovation, competition, competitiveness, entry & exit, firm survival and growth. MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme. Working Paper, 02/07.
 12. Iammarino S., Sanna-Randaccio F., Savona M., 2009. The perception of obstacles to innovation. Foreign multinationals and domestic firms in Italy. Revue d'Economie Industrielle 125, 75-104.
 13. Juchniewicz M., 2011. Determinanty konkurencyjności przemysłu spożywczego. In: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przegląd Wybranych Zagadnień Rozwoju Ekonomiczno-Społecznego, 173-180.
 14. Kaczorowska J., 2009. Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 50-57.
 15. Kaiser H.F., 1958. The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika 23.
 16. Larsen P., Lewis A., 2007. How Award-Winning SMEs Manage the Barriers to Innovation, Creativity and Innovation Management 6(2), 142-151.
 17. Lewandowska M.S., 2012. Bariery finansowe a sprawność innowacyjna polskich przedsiębiorstw. In: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 246, 350-362.
 18. Mohnen P., Rosa J., 2004. Les obstacles a l'innovation dans les industries de services au Canada. CIRANO Scientifi c Series. Retrived from http://www.cirano.umontreal.ca/publication/documents.html [Accessed 08.04.2014].
 19. Montobbio F., 2003. Sectoral patterns of technological activity and export market share dynamics. Cambridge Journal of Economics 27, 523-545.
 20. Nieć M., 2011. Bariery wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego w latach 2002-2010. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98, 4, 23-35.
 21. Okoń-Horodyńska E. (Ed.), 2008. Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 22. Okoń-Horodyńska E., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (Eds), 2007. Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, siły motoryczne i bariery. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 23. PNT-02 2008-2010. Retrived from http://form.stat.gov.pl/formularze/2010/passive/PNT-02.pdf.
 24. Oslo Manual, 2005. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD Publishing.
 25. Saatcioglu O.Y., Ozmen O.N., 2010. Analyzing the barriers encountered in innovation process through interpretive structural modeling: Evidence from Turkey. Yonetim Ve Ekonomi 17(2), 207-225.
 26. Soete L., 1981. A general test of technology gap trade theory. Weltwirtschaftliches Archiv 117, 638-660.
 27. Stojcic N., Hashi I., Telhaj S., 2011. Innovation activities and competitiveness: empirical evidence on behaviour of fi rms in new EU member states and candidate countries. CASE Network Studies and Analyses 424.
 28. Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M., 2009. Differentiation of innovation behavior of manufacturing firms in the new member states - Cluster analysis on firm-level data, MICRO-DYN, EU Sixth Framework Programme. Working Paper 08/09.
 29. Wziątek-Kubiak A., Pęczkowski M., 2013. Sources and barriers of persistence of innovation of Polish manufacturing companies. Research Papers of Wrocław University of Economics 305, 872-883.
 30. Zalewski R.I., Góralski K., 2011. Innovativeness of Food Production Enterprises in Wielkopolskie Voivodship from the Perspective of Producers. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 10(1), 139-148.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu