BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Prywatyzacja i nacjonalizacja ziemi rolniczej jako instrument polityki rolnej państwa
Farmland Privatization and Nationalization as an Instrument of Agricultural Policy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 221-225, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Nacjonalizacja, Polityka rolna, Użytkowanie ziemi, Prywatyzacja, Grunty rolne
Nationalization, Agricultural policy, Land use, Privatisation, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu takich działań państwa, jak nacjonalizacja i prywatyzacja ziemi na kształt i kierunki zmian w użytkowaniu ziemi rolniczej w Polsce. Zakres analizy obejmuje działania interwencyjne powadzone przez Agencję Nieruchomości Rolnych, polegające na wykonywaniu prawa pierwokupu i wykupu nieruchomości rolnych oraz sprzedaży gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach polityki kształtowania ustroju rolnego, państwo wpływa na rozdysponowanie ziemi pomiędzy sektor prywatny publiczny. Wspierany jest przepływ ziemi do gospodarstw rodzinnych, co ogranicza rozwój innych jednostek gospodarczych. Jest to sprzeczne z racjonalnością ekonomiczną, gdyż w efekcie takiego modelowania rolnictwa blokowany jest przepływ ziemi do tych przedsiębiorstw, które wykazują największą zdolność do zaspakajania potrzeb konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the impact of the land nationalization and privatization on the shape and direction of changes in agricultural land use in Poland. The scope of analysis covers the Agricultural Property Agency interventions involving pre-emption and buyout right and the sale of land from the Agricultural Property Stock of the State Treasury. The policy on the agricultural system of the state affects the disposal of land between the private and public sectors. The flow of the land to the family farms is supported, which limits the development of other economic units. This is contrary to economic rationality, as a result of such modeling is blocking the flow of agricultural land to those farms who show the greatest ability to satisfy consumer needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. 2002: Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Lexis Nexis, Warszawa.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997 nr 87, poz. 483.
 3. Obrót nieruchomościami w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
 4. Ostrowski L. 1996: Rynek ziemi rolniczej w latach 1991-1995. Studia i monografie. IERiGŻ, Warszawa.
 5. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2009 r. 2010: ANR, Warszawa.
 6. Realizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - wybrane zagadnienia, www.anr.gov.pl.
 7. Ustawaz 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. 1995, Nr 57, poz. 299.
 8. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2003 nr 64, poz. 592.
 9. |Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz.U. 2010, Nr. 110, poz. 725.
 10. Von Mises L. 2000: Interwencjonizm. Arcana, Kraków.
 11. Wierzbowski B. 2003: Obrót ziemią po 15 lipca tego roku. Vademecum Rzeczpospolitej, Rzeczpospolita, 56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu