BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Robert (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Stan dostosowań przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce do wymogów UE na przykładzie sektorów wrażliwych
State of Adaptation of Enterprises of the Food Industry in Poland to the EU Requirements on the Example of Sensitive Sectors
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 244-249, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Przemysł przetwórczy, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Standardy UE
Food industry, Processing industry, Demand adjustment process, EU standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stronie polskiej w wyniku prowadzonych negocjacji przedakcesyjnych, udało się uzyskać tzw. okresy przejściowe. Okresy te dotyczyły różnych obszarów życia gospodarczego, a jednym z nich było dostosowanie zakładów przetwórstwa produktów zwierzęcych (mięsa, mleka oraz ryb) do unijnych standardów produkcji. Polska uzyskała okresy przejściowe dla: 113 zakładów przetwórstwa mleka - do 31 grudnia 2006 r., 332 zakładów przetwórstwa mięsnego - do 31 grudnia 2007 r. oraz 40 zakładów przetwórstwa rybnego - do 31 grudnia 2006 r. Były to podmioty (przedsiębiorstwa), które w połowie 2003 roku same wystąpiły o dodatkowy czas na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w celu poprawy warunków sanitarnych i weterynaryjnych, umożliwiających sprzedaż produktów na rynkach państw członkowskich UE. Na tej podstawie zostały one wpisane na specjalną listę. Poza tą grupą zakładów na rynku funkcjonowała jeszcze liczniejsza grupa zakładów - zwłaszcza w sektorze mięsa czerwonego które mogły produkować na rynek krajowy. One też podlegały procesom dostosowawczym w wyniku zmieniającego się ustawodawstwa - głównie krajowego. (abstrakt oryginalny)

During the accession negotiations with the EU, Poland achieved so-called interim periods. These periods concerned various areas of the economic life, and an adaptation of plants of processing's of animal products was one of them (of the meat, the milk and fish) to union standards of the production. These sectors are being done to so-called "of sensitive sectors". Poland got interim periods for: of 113 plants of the processing of the milk-to 31 December 2006, of 332 plants of the meat processing -to 31 December 2007, and 40 plants of the fish processing -to 31 December 2006. They were these are subjects (enterprises), which in half of 2003 alone for the additional time for conducting necessary investments to the purpose improvements in the sanitation and EU member states veterinary, enabling the sale of products on markets appeared. On this base they entered the special list. Apart from this group of plants even more numerous group of plants functioned-especially in the sector of the red meat they could produce for the domestic market. They were also liable to adaptation processes as a result of the changing legislation - mainly domestic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gradziuk K. 2007: Realizacja programu SAPARD w Polsce - zróżnicowanie regionalne. IERiGŻ-PIB, Raport PW, 85, Warszawa, 18-32.
  2. Kucharczyk K. 2010: Wielki pomór w branży mięsnej. "Rzeczpospolita", 2-3 stycznia. Warszawa.
  3. Leonkiewicz J. 2010: Przełomowy rok dla branży mięsnej. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności. BPJ - Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o., Warszawa, 30-33.
  4. Rycombel D. 2004: Przemysł mięsny - mięso czerwone. Polska Wieś w Europie, agroinfo. Fundusz Współpracy, Warszawa, 6-7.
  5. Rynek mleka. Analizy rynkowe, stan i perspektywy. 2004,2005: MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB. 27, 9, 28, Warszawa, 10.
  6. Rynek ryb. Analizy rynkowe, stan i perspektywy. 2004, 2005: MRiRW, ARR, IERiGŻ-PIB. 2, 13, 3, Warszawa, 14.
  7. SAPARD (wg stanu na 15 czerwca 2007 r.). www.mrirw.gov.pl.
  8. Urban R. 2006: Stan głównych działów gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Sektor zbożowy, mięsny i napojów. Raport PW, 25, 34. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  9. Urban R. (red). 2008: Wpływ integracji z Unią Europejską na polską gospodarkę żywnościową. Raport PW, 90, 107. Warszawa. Niepublikowane dane GUS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu