BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarska Alicja (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Demand of Polish Households for Fruit as an Opportunity for the Development of Domestic Fruit Production
Popyt polskich gospodarstw domowych na owoce szansą rozwoju krajowej produkcji sadowniczej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 157-167, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Produkcja owoców, Popyt
Households, Production of fruits, Demand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowy materiał badawczy stanowiły niepublikowane dane empiryczne, pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w latach 2005-2012. Badano zmiany popytu na owoce i ich przetwory w Polsce, z wyłączeniem cytrusów i bananów, gdyż nie pochodzą one z krajowej produkcji sadowniczej. Badaniom poddano zarówno zmiany poziomu konsumpcji owoców i przetworów owocowych w gospodarstwach domowych, jak również struktury spożywanych gatunków. W celu wskazania podstawowych, ekonomicznych czynników mogących wpływać na kształtowanie się badanego popytu, scharakteryzowano zmiany poziomu dochodów ludności oraz ogólną strukturę konsumpcji, gdzie owoce nie są dobrem podstawowym. Stanowią one znikomy odsetek w strukturze konsumpcji, a przy niskich dochodach wydatki na nie mogą być ograniczane. Kolejnym ważnym czynnikiem kreującym wielkość spożycia owoców są ich ceny, które wpływały na okresowe zmiany popytu na poszczególne gatunki. Zmiany cen wynikały częściowo z wahań wielkości krajowej produkcji w znacznym stopniu uzależnionej od czynników atmosferycznych. Zmiany popytu przedstawiono na tle owej produkcji, pokazując stopień jej dotychczasowego wykorzystania oraz możliwości zmian pod tym względem w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The basic research material comprised empirical data on household budgets conducted by GUS (Central Statistical Office), between 2005 and 2012. The changes in Polish demand for fruit and their products were analyzed, excluding bananas and citruses as they are not native to Polish fruit production. The changes in the consumption volume of fruit and their products in the households as well as in the structure of product type consumed were investigated. In order to determine the basic economic factors that might affect the demand development, the author presented the changes in incomes and general consumption structure and its transformations where the fruits are not considered to be basic goods (are not a basic need). The fruits represent a negligible part in the pattern of consumption, and with low incomes, the spending on them can be limited (are not necessary for life). Another key factor forming the volume of the consumed fruit is their prices which influenced the periodical changes in demand for particular species. These changes are partly attributed to variations in domestic production highly dependent on atmospheric conditions. The changes in demand were presented against this overall production showing its rate of utilization and its potential changes in this respect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Koniunktura konsumencka - kwiecień 2014, 2014 [Consumer economic situation - April 2014]. GUS, Warszawa.
 2. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, 2011 [Methodology of household budżet analysis]. GUS, Warszawa.
 3. Pizło W., 2011. Sytuacja ekonomiczna polskich gospodarstw sadowniczych w latach 1999-2009 [The economic situation of Polish orchard farms 1999-2009]. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 10 (3), 123-134.
 4. Polska w Unii Europejskiej 2004-2014, 2014 [Poland in EU, 2004-2014]. GUS, Warszawa.
 5. Popyt na żywność - stan i perspektywy, 2013. Analizy Rynkowe 14/2013 [Demand for food - state and potentials. Market analyses no 14/2013]. IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 6. Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 r., 2013. [Orchard production. Orchard study in 2012]. GUS, Warszawa.
 7. ^ Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2013, 2014. [Agricultural Statistical Yearbook 2013]. GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 2008, 2009. [Rural Area and Agricultural Statistical Yearbooks 2008]. GUS, Warszawa.
 9. Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, 2013. Analizy Rynkowe 42 [Fruit and vegetables market - state and potentials. Market analyses 42]. IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 10. Rynek Rolny 12 (274), 2013. [Agricultural Market 12 (274)]. IERiGŻ-PiB, Warszawa.
 11. Stolarska A., 2009. Tendencje i zróżnicowanie regionalne poziomu oraz struktury konsumpcji w Polsce w latach 2000-2007 [Trends and regional diversification of consumption level and structure in Poland between 2000-2007]. Roczniki Naukowe SERiA 11, 3.
 12. Stolarska A., 2014. Zmiany sytuacji dochodowej polskich rodzin na wsi po akcesji do UE (maszynopis) [Changes in financial situation in Polish families in the countryside after EU accession (typescript)].
 13. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r., 2014. [Welfare of agricultural households in 2003]. GUS, Warszawa.
 14. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2013 r., 2014. [Land use and and sown area in 2013 r.]. GUS, Warszawa.
 15. Włodarczyk A., Adamowicz M., 2011. Prognoza oraz determinanty wzrostu konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w perspektywie roku 2025. W: Konsumenci a innowacje na rynku owoców [Forecast and growth factors of fruit and their product consumption in Poland for 2025. In: Consumers and innovations in fruit market]. Ed. M. Adamowicz. Wyd. SGGW, Warszawa, 49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu