BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Muszyńska Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ akcesji Polski do UE na dochody gospodarstw domowych rolników
Influence of Accession the EU on Incomes of Polish Farmers' Households
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 250-254, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych
Households, Arable farm, Household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena poziomu, tempa zmian i struktury dochodów gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na materiale empirycznym pochodzącym z corocznego, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, ogólnopolskiego badania budżetów gospodarstw domowych. W roli narzędzi badawczych wykorzystano miary dynamiki zjawisk, analizę regresji oraz statystyczne testy istotności. Ocena członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, przez pryzmat dochodów gospodarstw domowych rolników, wypada pozytywnie. W latach 2004-2009, dochody tej grupy społeczno-ekonomicznej rosły szybciej niż w okresach wcześniejszych. Zmianie uległa także struktura dochodów gospodarstw domowych rolników. Obok dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego i świadczeń społecznych, znaczący udział miały także dochody z pracy najemnej. Dywersyfikacja źródeł dochodów oraz towarzyszący jej wzrost poziomu wykształcenia członków gospodarstw domowych rolników są symptomami wielozawodowości wtórnej ludności wiejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to estimate level, rate of growth and structure of incomes of Polish farmers 'households, after the accession to the EU. The analysis was prepared upon household budget surveys conducted by The Central Statistical Office in Poland. The estimation of influence of accession to the EU on the incomes of Polish farmers' households turned out positively. In the years 2004-2009, the rate of growth of farmers' incomes was higher than in the previous periods. Furthermore the structure of farmers 'incomes has positively changed. The share of incomes from an individual farm and from social security benefits were significantly reduced in favour of incomes from hired work. The diversification of sources of farmers' incomes and the growth of the level of education are the symptoms of sociological process called multi-skilling of rural population. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biernat-Jarka A. 2009: Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XI, z. 4,32-36.
  2. Budżety gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004-2009. 2005-2010: GUS, Warszawa.
  3. Kaleta A. 2008: Dywersyfikacja dochodów ludności wiejskiej. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 106.
  4. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych. 1999: GUS, Warszawa, 45.
  5. Muszyńska J. 2005: Ekonometryczna analiza popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2000. Praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.
  6. Muszyńska J. 2006: Zróżnicowanie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce. "Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku", tom I, Ekonomia i Zarządzanie, 213-236.
  7. Muszyńska J. 2008: Dochody gospodarstw domowych rolników. "Rocz. Nauk. SERiA", t. X, z. 4, 274-278.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu