BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Antonii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Łuczycka Deta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Rojek Gracjan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cieniawska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ prędkości i typu rozpylacza na stopień pokrycia poziomych i pionowych powierzchni opryskiwanych
Impact of speed and type of a sprayer on the degree of covering horizontal and vertical sprayed surfaces
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 355-363, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Analiza obrazu, Eksperyment badawczy
Machinery and equipment, Image analysis, Scientific experiment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu czterech typów rozpylaczy. Pomiary przeprowadzono przy czterech prędkościach roboczych agregatu, stałym ciśnieniu cieczy i stałej dawce cieczy. Badania zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych, do których użyto nośnika rozpylaczy. Badania przeprowadzono na trzech sztucznych roślinach, na których mocowano papierki wodoczułe. Próbniki tworzyły obiekty oznaczone jako: poziome górne (Apog), poziome dolne (Apod), pionowe najazdowe (Anj) oraz pionowe odjazdowe (Aoj). W celu określenia stopnia pokrycia papierki poddano komputerowej analizie obrazu. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów pionowych. W przypadku obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono istotnego wpływu prędkości roboczej. Zwiększenie prędkości opryskiwania spowodowało wzrost stopnia pokrycia powierzchni najazdowych. Odwrotną zależność zaobserwowano dla powierzchni odjazdowych. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the degree of covering the sprayed facilities with the use of four types of sprayers. The measurements were carried out at four work speeds of an aggregate, constant pressure of liquid and a constant dose of liquid. The tests were carried out in the laboratory conditions, for which a carrier of sprayers was used. The research was carried out on three artificial plants, on which water sensitive papers were mounted. Facilities determined as: upper levels (Apog), lower levels (Apod), vertical approach (Anj) and vertical depart (Aoj) formed probes. In order to determine the degree of covering, the papers were subjected to computer image analysis. The results were subjected to multi-factor analysis of variance, which proved that the applied sprayer and the speed of aggregate significantly influenced the degree of covering vertical facilities. In case of upper horizontal facilities, no significant impact of the working speed was reported. The increase of the spraying speed caused the increase of the degree of covering the approach surfaces. The opposite relation was reported for departure surfaces. No noticeable coverage with a sprayed liquid was noticed on horizontal objects.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski, K.; Dobrzański, A. (2006). Chemiczne zwalczanie chwastów - teraźniejszość i przyszłość. Fragm. Agron. 23(4), 7-25.
 2. Czaczyk Z. (2011). Nierównomierność rozkładu poprzecznego cieczy i podatność wybranych rozpylaczy szczelinowych na zużycie. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 5, 16-18.
 3. Czaczyk Z. (2012a). Charakterystyka użytkowa wybranych rozpylaczy do ochrony upraw przestrzennych. Journal of research and applications in agricultural engineering. 57(2), 23-30.
 4. Czaczyk Z. (2012b). Potencjał znoszenia cieczy wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych mierzony w tunelu aerodynamicznym. Journal of research and applications in agricultural engineering. 57(2), 41-46.
 5. Czaczyk Z. (2012c). Charakterystyka użytkowa wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych do ochrony upraw polowych. Journal of research and applications in agricultural engineering. 57(2), 31-40.
 6. Czaczyk Z, Szulc T. (2012). Charakterystyka użytkowa i produkcyjna wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych. Journal of research and applications in agricultural engineering. 57(2), 52-59.
 7. Derksen R.C., Frantz J., Ranger C.M., Locke C., Zhu H., Krause C.R. (2008). Comparing Greenhouse Handgun Delivery to Poinsettias by Spray Volume and Quality. Transaction of the ASABE. 51(1), 27-35.
 8. Foqué D., Braekman P., Pieters J. G., Nuyttens D. (2012). A vertical spray boom application technique for conical bay laurel (Laurus nobilis) plants. Crop Protection. 41, 113-121.
 9. Ganzelmeier H., Nordmeyer H. (2008). Innovationen in der Applikationstechnik. DPG Spectrum Phytomedizin, 138-149.
 10. Godyń A., Hołownicki R., Doruchowski G., Świechowski W. (2012). Zastosowanie skanera laserowego Lidar w technice ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza. 2(136), 63-71.
 11. Lipiński A. J., Choszcz D. J., Konopka S. (2007). Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza. 9(97), 135-141.
 12. Lipiński A. J., Lipiński S. (2009). Automatyczna ocena jakości oprysku na podstawie śladów kropel przy użyciu komputerowej analizy obrazu. Inżynieria Rolnicza. 5(114), 163-168.
 13. Nowakowski T. (2007). Zmiany kąta rozpylenia w zależności od ciśnienia cieczy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 2, 14-15.
 14. Pruszyński S. (2009). Stan obecny i przewidywane kierunki zmian w ochronie roślin do roku 2020. Studia i Raporty IUNG - PIB. Zeszyt 14, 207-242.
 15. Pruszyński S. Pruszyński G. (2013). Zrównoważone stosowanie pestycydów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 2, 23-38.
 16. Szewczyk A. (2010). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. ISBN 978-83-7717-003-8.
 17. Szewczyk A., Łuczycka D., Cieniawska B., Rojek G. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi - jedno i dwustrumieniowym. Inżynieria Rolnicza. 2(136), 325-334.
 18. Szewczyk A., Łuczycka D., Lejman K., Cieniawska B. (2013). Analiza porównawcza stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 58(1), 172-177.
 19. Weymann S. (2009). Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 2 Maszyny do nawożenia, siewu, sadzenia i ochrony roślin. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu