BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konarski Marcin (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego jako źródła prawa stanowionego
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 89-114
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Samorząd terytorialny, Teoria prawa, Normy prawne
Administrative law, Local government, Law theory, Legal standards
Abstrakt
Autor artykułu przedstawia istotę i rolę aktów prawa miejscowego samorządu terytorialnego jako źródeł prawa powszechnie obowiązującego - źródeł prawa stanowionego. Rozważając zagadnienia dotyczące roli aktów prawa miejscowego jako powszechnie obowiązujących przepisów prawa, stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, autor odnosi się do pozycji tych aktów w systemie źródeł prawa w polskim porządku prawnym, rozumianym jako system prawa stanowionego. Autor definiuje m.in. pojęcie prawa miejscowego, termin "system źródeł prawa", pojęcie kompetencji. Przedstawiając cechy aktów prawa miejscowego, określa elementy składające się na definicję aktów prawa miejscowego.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bałaban, Ustawa a akty normatywne niższej rangi, "Studia Prawnicze" 1975, z. 3, s. 73.
 2. A. Bator, Kompetencja w prawie i prawoznawstwie, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 2004, No 2602, Prawo CCLXXXVII, s. 72.
 3. R. Bierzanek, J. Jakubowski, J. Symonides, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980, s. 40-43.
 4. J. Ciapała, Powszechnie obowiązujące akty prawa miejscowego, "Przegląd Sejmowy" 2000, nr 3, s. 30.
 5. J. Ciapała, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001, s. 173.
 6. W. Chróścielewski, Akt administracyjny generalny, Łódź 1994, s. 94.
 7. W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 25.
 8. W. Dawidowicz, Tworzenie prawa jako funkcja organów administracji państwowej, "Państwo i Prawo" 1970, z.12, s. 866.
 9. D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz - Kraków 2003, s. 62.
 10. Z. Duniewska, (w:) Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, (red. M. Stahl), Warszawa 2000, s. 136.
 11. Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa - Poznań 1973, s. 76-78.
 12. K. Działocha, Pojęcie aktu normatywnego w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym ,"Studia Prawnicze" 1989, z. 2-3, s. 41 i n.
 13. S. Ehrlich, Wiążące wzory zachowania, Warszawa 1995, s. 172.
 14. J. Filipek, Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 1974, nr CCCLXXII, z. 65, s. 74 i n.
 15. J. Filipek, Sprawa spójnego obowiązywania norm prawa administracyjnego, (w:) Jedność systemu prawa a jednolitość orzecznictwa administracyjnego i sądowo-administracyjnego, (red. J. Filipek), Kraków 2001, s. 42.
 16. W. Gromski, W sprawie pojęcia aktu normatywnego, "Państwo i Prawo" 1993, z. 9, s. 80.
 17. S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław 1981, s. 102 i n.
 18. S. Grzybowski, Wypowiedz normatywna oraz jej struktura formalna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia" 1961, T. XXXIX, s. 20 i 29-30.
 19. H.L.A. Hart, Eseje z filozofii prawa, Warszawa 2001, s. 345-346.
 20. H.L.A. Hart, Pojęcie prawa, Warszawa 1998, s. 388.
 21. J. Homplewicz, Teoria organizacji i kierownictwa (zagadnienia podstawowe), Katowice 1979, s. 183 i n.
 22. J. Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005, s. 111.
 23. J. Jeżewski, (w:) Konstytucje Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. (red. J. Boć), Wrocław 1998, s. 167.
 24. S. Kaźmierczyk, Dynamiczne ujęcie normy prawnej, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1978, No 244, Prawo XLIV, s. 101-107.
 25. A. Klafkowki, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1969, s. 45-50.
 26. A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001, s. 241.
 27. M. Konarski, Geneza stanowienia prawa miejscowego. Pierwsza Rzeczpospolita, "Roczniki Nauk Prawnych KUL" 2006, nr 16, s. 433-447.
 28. A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i religii w niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 149-150.
 29. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998, s. 44.
 30. M.A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1975, s. 38.
 31. W. Kisiel (w:) Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, (red. W. Kisiel), Warszawa 2006, s. 65-66.
 32. M. Kulesza, "Źródła prawa" i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1998, nr 2, s. 13 i 16.
 33. J. Lande, Studia z filozofii prawa, Warszawa 1959, s. 921-929.
 34. J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 161.
 35. Cz. Martyniak, Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, (w:) Cz. Martyniak, Dzieła, Lublin 2006, s. 209-210.
 36. Cz. Martyniak, Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, (w:) Cz. Martyniak, Dzieła, Lublin 2006, s. 15-172.
 37. M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, Kraków 2004, s. 38.
 38. J. Nowacki, (w:) J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994, s. 114 i n.
 39. E. Ochendowski, Prawotwórcza funkcja gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1991, z. 2, s. 24.
 40. D.M. Patterson, Dworkin on the Semantics of Legal and Political Concepts, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 3 (2006), s. 545-557.
 41. Polskie prawo konstytucyjne (red. W. Skrzydło), Lublin 2004, s. 26. Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, (red. W. Kisiel), Warszawa 2006, s. 65-66.
 42. L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t.1, Warszawa 1959, s. 308 i n.
 43. Z. Pulka, Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Acta Universitatis Wratislaviensis No 297, Prawo CCXCIII, 2004, s. 114-115.
 44. T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 108.
 45. A. Rossa, Directives and norms, London 1968, s. 118.
 46. H. Rot, K. Siarkiewicz, Zasady tworzenia prawa miejscowego, Warszawa 1994, s. 11.
 47. H. Rot, Akty normatywne rad narodowych i ich prezydiów, Warszawa 1962, s. 19.
 48. H. Rot, Akty prawotwórcze w PRL. Koncepcja i typy, Wrocław 1980, s. 20-27.
 49. H. Rot, Wstęp do nauk o państwie i prawie, cz. II, Wrocław 1971, s. 66-68.
 50. R. Sarkowicz,(w:) R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001, s. 57.
 51. P. Sarnecki, System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 13-14.
 52. G. Sartor, Fundamental Legal Concepts: A Formal and Teleological Characterisation, EUI Working Papers, Law 2006, No. 11, s. 29.
 53. J. Starościak, Źródła prawa administracyjnego, (w:) System prawa administracyjnego (red. J. Starościak), s. 101.
 54. A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1995, s. 386.
 55. M. Szewczyk, K. Ziemski, Prawo miejscowe a przepisy gminne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992, z. 1, s. 67.
 56. M. Szewczyk, Prawo miejscowe w świetle przepisów nowej Konstytucji RP, "Przegląd Legislacyjny" 1997, nr 4, s. 14-15.
 57. M. Święcki, Pojęcie terenowego aktu normatywnego, "Przegląd Rad Narodowych" 1978, nr 42, s. 122.
 58. E. Ura, Podział terytorialny państwa dla celów specjalnych, "Studia Iuridicia" 1996, nr 32.
 59. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2002, s. 37.
 60. J. Wróblewski, Krytyka normatywistycznej teorii prawa i państwa Hansa Kelsena, Warszawa 1955, s. 77-78.
 61. J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1989, s. 12.
 62. Z. Ziembiński, "Akt normatywny" czy "akt prawotwórczy", "Państwo i Prawo" 1993, z. 11-12, s. 96-97.
 63. Z. Ziembiński, Kompetencja i norma kompetencyjna, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1969, nr 4, s. 24.
 64. Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 162.
 65. Z. Ziembiński, (w:) A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 227.
 66. Z Ziembiński, O stanowieniu i obowiązywaniu prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1995, s. 21.
 67. Cz. Znamierowski, Prolegomena do nauki o państwie, Poznań 1947, s. 50.
 68. Cz. Znamierowski, Oceny i normy, Warszawa 1957, s. 507.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu