BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karandashev Yuri (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Psychologia naukowa: przedmiot, układ i metodologia
Scientific Psychology: Its Subject, Layout and Methodology
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2015, nr 14, s. 21-35, rys., bibliogr. 5 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Psychologia, Metodologia nauki
Psychology, Methodology of science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ewolucja to jedynie wielokrotne powtórzenie cyklu "transpozycja-transformacja". Każdy kontakt między migrującymi elementami bazowego poziomu i jest punktem początkowym dla ich powstającego przeobrażenia. Zaczyna się ono z ich integracji w element następnego poziomu i+1 i kończy się afiliacją elementów pierwotnych. Mechanizm ten jest podstawą fraktalno-hierarchicznej struktury materii. Rozpatrując człowieka jako najwyższy produkt ewolucji, autor buduje rozgałęzioną hierarchię jego ontogenezy. Opiera się ona na następujących poziomach organizacji: rybonukleinowy, cytologiczny, genetyczny, morfologiczny, fizjologiczny, interocepcyjny, propriocepcyjny, sensoryczny, percepcyjny, atrybucyjny, kognitywny, instytucjonalny. W tym artykule czytelnik znajdzie szczegółową podstawę, aby rozpatrywać przedmiot, układ oraz metodologię psychologii naukowej w sposób różniący się od tradycyjnego. (abstrakt oryginalny)

Evolution is no more than a multiple recurrence of the cycle transposition-transformation. Every contact among initial migrating elements is a starting point for an emerging conversion. It begins with their integration into a new element and closes by an affiliation of initial elements. This mechanism creates a fractal-hierarchic structure of matter. Looking at man as a top product of evolution the author builds a ramified hierarchy of human ontogenesis. It is based on the following organization levels: ribonucleic, cytological, genetic, morphological, physiological, interoceptive, proprioceptive, sensory, perceptive, attributive, cognitive and institutional. In this article, readers will find a detailed framework to consider the subject, structure and methodology of scientific psychology in other ways than the traditional one. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F l a m m e r A., Entwicklungstheorien: Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung, Bern-Goettingen-Toronto-Seattle 1988.
  2. К а р а н д а ш е в Ю.Н., Общая теория систем, Карандашев, Минск 1997.
  3. К а р а н д а ш е в Ю.Н., Предмет, содержание и структура психологической науки [в:] Психосфера: Выпуск шестой, Е.Е.Сапогова (ред.), ТулГУ, Тула 2012.
  4. K a r a n d a s h e v Yu., Ewolucyjna koncepcja i periodyzacja rozwoju ontogenetycznego, Bielsko-Biała 2013, https://sites.google.com/site/yurikarandashev/.
  5. L i b e r s k a H., Teorie rozwoju psychicznego [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Tr e m p a ł a, PWN, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu