BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tabor Sylwester (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Szczuka Maria (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Malaga-Toboła Urszula (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kwaśniewski Dariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Moc zainstalowana i bilans składników pokarmowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych
Power installed and balance of nutrients in the selected ecological farms
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 375-381, tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Bilans, Ekologia, Maszyny i urządzenia, Nawożenie gruntów
Balance sheet, Ecology, Machinery and equipment, Fertilization of land
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem opracowania jest analiza bilansu składników pokarmowych w 4 wybranych gospodarstwach ekologicznych, charakteryzujących się zbliżonym areałem (ok. 5 ha UR) oraz zróżnicowanym kierunkiem produkcji i wyposażeniem w mechaniczną siłę pociągową. Gospodarka nawozowa w zrównoważonym systemie produkcji ma zaspokoić potrzeby pokarmowe roślin uprawnych oraz podtrzymywać lub poprawiać żyzność gleby. Umiejętne wykorzystanie zasobów siedliska pozwoli uzyskać dobre wyniki produkcyjne przy możliwie najmniejszym zużyciu nawozów. Przy poborze składników nawozowych zauważamy, że najwyższy wskaźnik poboru azotu występuje w gospodarstwie B o kierunku produkcja zwierzęca (-188,8 kg ha-1) oraz w gospodarstwie A2 o kierunku produkcja roślinna sadownicza (-168,6 kg ha-1). Analogicznie dotyczy to także poboru fosforu i potasu. Pomimo wprowadzenia tych składników do gleby, bilans NPK we wszystkich gospodarstwach jest ujemny. Analizując rozkład mocy, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i jednostkowym można zauważyć, że najwyższą mocą zainstalowaną w ciągnikach charakteryzował się obiekt jednobiegunowy o kierunku produkcja roślinna polowa (A1) - 38,2 kW. Natomiast wskaźnikiem najniższym obiekt jednobiegunowy o kierunku produkcja roślinna sadownicza (A2) -18,4 kW.(abstrakt oryginalny)

The basic objective of the paper is the analysis of nutrients balance in 4 selected ecological farms, which are characterized with a similar acreage (approx. 5 ha AL) and a varied production trend and equipment with mechanical tractive force. Fertilizer management in the sustainable production system has to satisfy nutritious demands of cultivation plants and to support or improve the soil fertility. Skilful use of resources of habitat shall allow obtaining good production results at possibly lowest consumption of fertilizers. At the uptake of fertilizer components, we may notice that the highest index of nitrogen uptake occurs in the animal production farm B (-188.8 kg ha-1) and in A2 orchard plant production farm (-168.6 kg ha-1). By analogy, it also concerns phosphorus and potassium uptake. Despite introduction of these components to soil, NPK balance in all farms was negative. When analysing power distribution, both in the general as well as unitary view, one may notice that the single-polar field plant production object (A1) was characterised with the highest power installed in tractors - 38.2 kW. Whereas, a single-polar orchard plant production object (A2) with the lowest index -18.4 kW.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Asdal, A.; Bakken, A. (1999). Nutrient balances and yields Turing conversion to organic farming in two crop rotation systems. Designing and testing crop rotations for organic farming. Danish Research Center for Organic Farming. 125-132.
  2. Granstend, A. (2000). Increasing the efficiency of plant nutrient recycling within the agricultural system as a way of reducing the load to the environment- experience from Sweden and Finland. Agriculture, Ecosystems & Environment 1570, 1-17 Amsterdam.
  3. Jadczyszyn, T. (2012). Ocena zrównoważenia gospodarki nawozowej w Polsce. Puławy Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej 29(3) s. 135.
  4. Krasowicz, S. (2012). Problemu zrównoważonego rozwoju rolnictwa polskiego w świetle badań IUNG- PIB. Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej 29(3), 22-47 Puławy.
  5. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska (2004). Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa, ISBN 83-88010-58-1.
  6. Prusak, A.; Tabor, S.; Murgas, J. (2009). Zrównoważenie produkcji rolniczej w aspekcie zasobów użytków zielonych oraz obsady inwentarza żywego . Inżynieria Rolnicza 6(115), Kraków, 217-221.
  7. Stalenga, J. (2010). Ocena stanu zrównoważenia gospodarki nawozowej w wybranych gospodarstwach ekologicznych w rejonie Brodnicy. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 55 (4), Puławy, 117-120.
  8. Woś, A.; Zegar, J. (2002). Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa, ISBN 83-86815-82-5.
  9. Zegar, J. (2005). Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ Warszawa, ISBN: 83-89666-24-3.
  10. Zegar, J.;Toczyński, T.; Wrzaszcz, W. (2013). Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa. ISBN 978-83-7027-534-1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu