BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujanowicz-Haraś Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wspieranie gospodarowania na terenach ONW w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Farming Supporting on LFA Areas in Poland's Membership in the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 20-25, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Polityka wobec obszarów wiejskich, Dopłaty dla rolnictwa, Wspieranie rolnictwa, Integracja rolnictwa Polski z UE
Rural areas, Rural development, Rural areas policy, Payments for agricultural, Agriculture support, Integration of Polish agriculture with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dofinansowanie ze środków unijnych jest ważnym źródłem wsparcia kierowanego do rolnictwa i terenów wiejskich. Jedną z jego form są płatności do obszarów podlegających ograniczeniom ze strony środowiska. Celem badań było przedstawienie celów i zasad kompensacji gospodarowania na ONW, ich typów i kryteriów wyodrębniania, a także przestrzennego zróżnicowania w zakresie liczby składanych wniosków o dopłaty wyrównawcze, powierzchni zadeklarowanej do otrzymania rekompensat oraz wypłaconych środków finansowych w kraju. (abstrakt oryginalny)

Financing subsidy from European Union is very important source of support both for agriculture and rural areas. One of above mentioned support forms are payments for less favoured areas. This article identifies and examines purposes and rules of farming compensation on less favoured (LFA) areas and the separation criteria as well as spatial differentiation within the number of submitted applications concerning balancing payments, declared area of compensation receiving and also financial means paying in the country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czapiewski K.Ł. 2007: Dopłaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy poprawiający jakość środowiska? [W:] S. Grykień, W. Hasiński (red.), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa, PTG, PAN IGiPZ, Studia Obszarów Wiejskich, 12, s. 99-112.
  2. Ewaluacja ex post Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Raport końcowy 2009: Warszawa.
  3. Jadczyszyn J., Filipiak K., Stuczyński T., Koza P., Wilkos S. 2010: Obszary problemowe rolnictwa (OPR) i obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w Polsce, Różnice kryteriów i zasięgów przestrzennych, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, z. 21, s. 9-20.
  4. Klepacka-Kołodziejska D. 2009: Wspieranie obszarów wiejskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce i Unii Europejskiej, IRWIR PAN, Warszawa, s. 93, 128-129.
  5. Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M. 2009: Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013, Journal of Agrobusiness and Rural Development, 2(12), s. 127-137.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 2004: MRiRW, Warszawa.
  7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2011: MRiRW, Warszawa.
  8. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008: GUS, Warszawa.
  9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu