BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania prawno-organizacyjne sektora owoców i warzyw w Polsce
Legal and Organizational Aspects of the Fruit and Vegetables Sector in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 63-69, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Warzywa, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Organizacje producenckie
Fruit, Vegetables, Fruit and vegetables processing, Producer organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena uwarunkowań prawnych rynku owoców i warzyw w Polsce. Wspólną organizację rynku owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych wprowadzono w UE w 1997 r. Integracja Polski z UE wymagała dostosowania polskich przepisów i regulacji prawnych do istniejących już we Wspólnocie. System regulacji obejmował następujące obszary: wspólne wymagania jakościowe, mechanizmy interwencji, tworzenie i funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw oraz zasady handlu z krajami trzecimi. Po integracji w Polsce stosowano głównie dwa mechanizmy: refundacje eksportowe oraz pomoc finansową przekazywaną przez organizacje producenckie dla producentów pomidorów do przetwórstwa. W 2008 r. wprowadzono kolejną reformę rynku owoców i warzyw polegającą na zwiększeniu wsparcia dla organizacji producenckich, zniesieniu dopłat do przetwórstwa i eksportu oraz zwiększeniu konkurencyjności sektora wraz z ochroną środowiska. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the regulations and the changes that occurred in the fruit and vegetables in Poland and the EU. A Common Organization of the Market in Fruit and Vegetables were introduced in 1997 as the next stage of reforms introduced by Mac Sharry. Under accession process Poland needed to adjust its legislation to the EU's acquis communitaire, and included following areas: common quality requirements, mechanisms of intervention, setting up producer groups, rules on trade with third countries and control system at the national level. After integration there were used in Poland mainly two mechanisms of support for the fruit and vegetables sector: export refunds and financial aid channeled through organizations for producers of tomatoes for processing. In 2008, further reform of the fruit and vegetables sector took place, which consisted of: increasing support for producer organizations of fruit and vegetables, elimination of subsidies for processing and export, the departure from the payment of production in favor of direct payments (which resulted in unification of the market in all member countries) and increasing the competitiveness of the sector while protecting the environment. In the years 2004-2012 the most support for fruit and vegetable sector has been transferred through groups and organizations of fruit and vegetables producers (over 4.5 billion PLN). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARiMR. 2013: Dane otrzymane z Wydziału Sprawozdawczości Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich, Warszawa.
 2. Bieniek-Majka M. 2012: Proces integracji grup producentów owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2012, Wieś Jutra, nr 11/12(172/173), Warszawa.
 3. Długokęcka D. 2009: Rynek owoców i warzyw - 5 lat polskiego rolnictwa w UE - zmiany i perspektywy, FAPA, Warszawa.
 4. Filipiak T. 2010: Przetwórstwo warzyw w Polsce i w wybranych krajach UE, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 1, s. 53-59.
 5. Kierczyńska S. 2012: Znaczenie Wspólnej Polityki Rolnej dla producentów owoców i warzyw w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 8/57/2012, Warszawa.
 6. Leszko D. 2000: Organizacja unijnego rynku owoców i warzyw oraz konieczne dostosowania w Polsce, FAPA-SAEPR, Warszawa.
 7. Powszechny spis rolny. 2010: GUS, Warszawa.
 8. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2010 r. 2011: GUS, Warszawa.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa 2011: GUS, Warszawa. Rozporządzenia Rady (UE) nr 2200/1996 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw świeżych, Dz.U. L 297 z 21.11.1996 r.
 10. Rozporządzenia Rady (UE) nr 2201/1996 z 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych, Dz.U. L 297 z 21.11.1996 r.
 11. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 302/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 543/2011 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.
 12. Sprawozdania z działalności ARiMR za lata 2004-2011. 2012: ARiMR, Warszawa.
 13. Sprawozdania z działalności ARR za lata 2004-2011. 2012: ARR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu