BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowska Renata (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Mańko Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Seremak-Bulge Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Celowość zróżnicowania wsparcia dla wybranych działalności produkcyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po 2013 roku
Purpose of Support Differentiation for Selected Production Activities in Agricultural Farms in Poland beyond 2013
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 90-93, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Wsparcie finansowe, Wspieranie rolnictwa
Arable farm, Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Financial support, Agriculture support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie, czy istnieje potrzeba utrzymania po 2013 r. zróżnicowanego wsparcia dla sektora rolnego w warunkach polskich po 2013 r. oraz wskazanie, które gospodarstwa o określonym nastawieniu produkcyjnym (typy rolnicze) należy ewentualnie wspierać, by mogły utrzymać konkurencyjną pozycję na rynkach międzynarodowych. Oszacowano skutki rezygnacji z dopłat uzupełniających związanych z produkcją dla podstawowych typów rolniczych oraz wybranych podtypów gospodarstw rolnych. Znaczne różnice w wartości oraz kosztach produkcji gospodarstw o różnym nastawieniu produkcyjnym wskazują, że celowe wydaje się utrzymanie dodatkowego wsparcia po 2013 r. w przypadku upraw chmielu, tytoniu oraz chowu owiec i bydła opasowego. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the effects of support differentiation based on coupled payments in agricultural farms in Poland after 2013. It was concluded that significant differences in value and cost production among farms and their agricultural types indicate a necessity for supporting hops, tobacco, sheep and beef production. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grochowska R. 2012: The evaluation of changes to achieve long-term goals for agriculture and rural areas development based on the new CAP instruments for the period until 2020, [W:] Development per public policy support in the food economy - the example of Poland, Report PW No 43.1, IAFE, Warsaw, p. 88-106.
  2. Grochowska R., Mańko S., Seremak-Bulge J. 2012: Ekspertyza dotycząca potrzeby zróżnicowania wsparcia bezpośredniego dla poszczególnych sektorów polskiego rolnictwa po 2013 r. poprzez płatności związane z produkcją, wykonana na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  3. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy 2011: Regulation, COM (2011), 625 final/2, Brussels, 19.10.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu