BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiaździńska-Goraj Marta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Jezierska-Thöle Aleksandra (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zasoby pracy w gospodarstwach rolnych oraz problemy bezrobocia ukrytego w północnej Polsce
Labor Resources in Agriculture and the Problems of Hidden Unemployment in Northern Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 103-109, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ludność wiejska, Zasoby pracy, Siła robocza, Zróżnicowanie przestrzenne
Arable farm, Rural population, Labour resources, Labour force, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie zasobów siły roboczej w gospodarstwach rolnych na tle jednostek powiatowych czterech województw północnej Polski. Charakterystyka pracujących obejmowała cechy społeczno-demograficznych i ekonomiczne. Nakłady pracy w rolnictwie przedstawiono w odniesieniu do grup wielkościowych gospodarstw rolnych, na tle uwarunkowań historycznych, które wpłynęły na wielkość i strukturę siły roboczej w rolnictwie. Obszarem badań były powiaty czterech województw północnej Polski. Wykorzystano wyniki PSR z 2010 r. Przeprowadzone badania wykazały, że zróżnicowanie przestrzenne zasobów pracy w gospodarstwach rolnych jest determinowane przez uwarunkowania historyczne oraz ekonomiczne (wielkość gospodarstw rolnych). Nadwyżka siły roboczej występuje głownie na obszarach charakteryzujących się rozdrobnioną strukturą agrarną oraz na tych z byłego zaboru rosyjskiego. W strukturze pracujących w gospodarstwach rolnych ze względu na płeć zauważa się, że ponad połowę stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym mobilnym. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the structure of the agricultural farms with regard to the labour factor. Characteristics of work included socio-demographic and economic factors. Labour input in agriculture are presented in relation to farm size groups. An important element of the study was to present historical circumstances that have affected the size and structure of the labor force in agriculture. The area of the study were the four provinces of Northern Poland. In this paper, the results of National Agricultural census 2010 were used. The study showed that the spatial heterogeneity of labor in agriculture is determined by the historical and economic factors (size of agricultural holdings). Surplus labor exists mainly in areas with fragmented agrarian structure and the former Russian occupation. The structure of sex workers on farms, it is noted that more than half are men of working age mobile. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2007: Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. 2008: GUS.
 3. Frenkel I. 2007: Pracujący w gospodarstwach rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.
 4. Gall M.D., Gall J.P., Borg W.R. 2003: Educational research: An introduction, Boston, Allyn and Bacon.
 5. Gwiaździńska M. 2004: Przemiany społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich województwa warmińsko--mazurskiego, Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 221, Olsztyn.
 6. Ingham H., Ingham M. 2004: How big is the problem of Polish Agriculture? Europe-Asia Studies, vol. 56, no. 2.
 7. Jezierska-Thöle A. 2006: Przekształcenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich Pomorza Nadwiślańskiego w latach 1988-1998, UMK, Toruń.
 8. Jezierska-Thöle A., Kluba M. 2012: Einfluss der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union auf die demographischen Veränderungen in der polnischen Landwirtschaft, [W:] Transformation in Deutschland und Polen, Europäische Regionen im Wandel, Europäische Akademie, Osteuropa Zentrum Verlag Berlin.
 9. Jezierski A., Leszczyńska C. 1997: Historia gospodarcza Polski, Wyd. Key Text, Warszawa.
 10. Kaleta A.,2008: Dywersyfikacja źródeł dochodów ludności wiejskiej, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytety Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Karwat-Woźniak B., 2007: Społeczno-ekonomiczne cechy rodzinnych gospodarstw wysokotowarowych: (zmiany w latach 2000-2005), IEiRiGŻ-PIB, Warszawa, s. 35.
 12. Kulikowski R. 2007: Kierunki działalności i główne źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, [W]: Z. Floriańczyk (red.), Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym, Warszawa: IERiGŻ-PIB, s. 92-109.
 13. Pracujący w gospodarstwach rolnych. 2012: Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 14. Rocznik statystyczny. 1994: GUS, ZWS, Warszawa.
 15. Rudnicki R. 2009: Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004-2006, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 16. Rudnicki R. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2006, [W:] Studia i Prace z Geografii i Geologii, nr 17, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 17. Wilkin J. (red.). 2005: Polska wieś 2025, Fundusz Współpracy, Warszawa.
 18. Ziętara W. 2003: Wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych, Rocz. Nauk. SERIA, t. V, z. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu