BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska-Biernat Justyna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Praktyczne zastosowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju w ocenie rodzinnego gospodarstwa rolnego
The Practical Application of Sustainability Indycators in Assessment of Family Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 126-130, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Analiza wskaźnikowa
Family farm, Sustainable development, Sustainable agriculture, Ratio analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba znalezienia praktycznej, łatwej w użyciu dla rolnika, doradcy rolnośrodowiskowego i studenta metody pomiaru stopnia zrównoważenia rodzinnego gospodarstwa rolnego znajdującego się w fazie projektowania lub modernizacji. Zastosowanie metody wymaga rozszerzenia zakresu tematyki projektowania urządzenia gospodarstwa rolnego sporządzanego w ramach ćwiczeń z ekonomiki i organizacji rolnictwa o zagadnienia dotyczące trwałego i zrównoważonego rozwoju. W procesie tworzenia nowej dydaktyki ekonomii zrównoważonego rozwoju istotne znaczenie ma kształtowanie postawy studenta jako człowieka żyjącego w sposób zrównoważony, w harmonii społecznej i oszczędzającego zasoby naturalne [Łuszczyk 2010]. Wymaga to od wykładowców, aby w ramach prowadzonych przedmiotów należących do nauk ekonomiczno-rolniczych wskazywali zawsze na odniesienia do trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiona w pracy metoda oceny stanu zrównoważenia, do którego będzie zmierzać modernizowane rodzinne gospodarstwo rolne realizujące koncepcję trwałego i zrównoważonego rozwoju ze względu na swoją prostotę oraz małą pracochłonność adresowana jest zarówno do studentów wykonujących projekt urządzenia gospodarstwa rolnego w ramach ćwiczeń z ekonomiki i organizacji rolnictwa, jak i rolników dokonujących samooceny gospodarowania połączonej z zamiarem reorganizacji swojego gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)

In the process of creating a new teaching economics of sustainable development it is important shaping the attitude of the new student as a human living in a sustaiable way, the social harmony, conserving natural resourses. This requires teachers as part of subject belonging to the economic and agricultural sciences aways pointed references sustainable development. Presented in the paper method assesment of sustaiability which will tend modernised family farm executing the concept of sustaiable development adressed becouse of its siplicity and little effort for students and farmers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baum R. 2011: Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Studium metodyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  2. Janowska-Biernat J. 2012: Zagadnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju w projekcie urządzenia gospodarstwa rolnego, [W:] Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 5.
  3. Kapusta F. 2009: Profesor Bohdan Kopeć prekursorem zrównoważonego gospodarstwa i rolnictwa, Journal of Agribuisness and Rural Development, UP w Poznaniu.
  4. Kopeć B. 1964: Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych w zarysie, PWN, Warszawa.
  5. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
  6. Łuszczyk M. 2010: Kształtowanie postawy homo sustiens wśród ekonomistów, [W:] B. Poskrobko (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Zarys problemów badawczych i dydaktyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok.
  7. Wrzaszcz W. 2012: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  8. Zegar J.S., Wilk W. 2007: Zrównoważenie indywidualnych gospodarstw rolnych w świetle wybranych kryteriów, [W:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu