BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie polskim - ocena wybranych wskaźników
Economic Trend in Polish Agriculture - Evaluation of Selected Indicators
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 292-296, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Cykl koniunkturalny, Wahania koniunkturalne
Agriculture, Business cycles, Business fluctuations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wahania koniunkturalne występują w każdej gospodarce rynkowej. Są nieodłączną cechą rozwoju, istotnie wpływającą na aktywność i kondycję gospodarki. Także współcześnie gospodarka wolnorynkowa rozwija się w sposób cykliczny. Powtarzające się co pewien okres zmiany poziomu aktywności gospodarczej wywierają z reguły istotny wpływ na wszystkie dziedziny życia gospodarczego danego kraju, sektorów i branż. W opracowaniu dokonano analizy oraz oceny wybranych wskaźników prezentujących przebieg wahań koniunkturalnych w rolnictwie polskim. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1995-2010. Głównym narzędziem badawczym, jakim posłużono się w pracy, była szczegółowa analiza danych pozyskanych z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych analizowanych w badanym okresie była wysoce zmienna, a od 2008 r. nie jest korzystna. W ostatnich trzech latach nastąpiło bowiem skumulowanie się różnych symptomów recesji gospodarczej, które potwierdza wyraźny spadek wartości obliczonego wskaźnika koniunktury. Drastyczne obniżenie poszczególnych wskaźników cząstkowych, wydaje się wskazywać na dłuższy okres dekoniunktury w rolnictwie polskim. Przełom w tym zakresie, być może nastąpi w 2011 r. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis and evaluation of selected indicators, that describe process of fluctuations of economic situation in Polish agriculture. The studies cover last 15years (1995-2010). The main research tool, that was used for this work, was detailed analysis of data acquired from Research Institute for Economic Development, SGH in Warsaw. It was stated that economic situation of homesteads investigated in this period of time was clearly unstable, and from the year 2008 it is unfavourable. During the last three years followed cumulation of various signs of economic slump, which are confirmed by devaluation of economic indicators. Drastic lowering of particular indicators, seem to indicate the longer period of time of regression in economic trends in Polish agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Estey J.A. 1959: Cykle koniunkturalne. PWG, Warszawa, 5.
 2. Gorzelak E. 2003: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 12-13.
 3. Gorzelak E. 2006: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 14.
 4. Gorzelak E., Zimny Z. 2009: Koniunktura w rolnictwie. Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa, IV, 4-16.
 5. Kalecki M. 1962: Prace z teorii koniunktury - Próba teorii koniunktury 1933-1939. PWN, Warszawa.
 6. Keynes J.M. 2033: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. PWN, Warszawa.
 7. Marciniak S. 2002; Makro i mikroekonomia - podstawowe problemy. PWN, Warszawa, 445.
 8. Milewski R. 1999: Elementarne zagadnienia ekonomii. PWN, Warszawa, 373-386.
 9. Płonka A. 2010: Ocena wybranych wskaźników koniunktury w polskim rolnictwie. Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. UR, Kraków, 45-52.
 10. Siekierski J. 2010: Cykle koniunkturalne w badaniach naukowych laureatów nagrody im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii. "Wieś i Doradztwo", 61-62, 2-9.
 11. Shumpeter J. 1939: Cykle koniunkturalne. Nowy Jork.
 12. Snowdon B. 1998: Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu