BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Instytucjonalne uwarunkowania poprawy spójności społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich w województwie mazowieckim
Institutional Determinants Of Improving the Socio-Economic Cohesion of Rural Areas in Mazowieckie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 155-160, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Polityka spójności, Instrumenty finansowe, Rozwój społeczno-gospodarczy
Rural areas, Cohesion policy, Financial instruments, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Celem badń było przedstawienie regionalnych rozwiązań instytucjonalnych odpowiedzialnych za realizację polityki spójności oraz ukazanie efektów tej polityki. Wzmocnienie spójności społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich woj. mazowieckiego jest wyrazem dążenia do wspierania zintegrowanego rozwoju. Omówiono głównie wspierający samorząd lokalny instrument finansowy, którego środki pochodzą z budżetu województwa. Zastosowano metody statystyki opisowej oraz metodę syntetycznego miernika Hellwiga. Biorąc pod uwagę poziom środków pozyskanych z budżetu województwa wyróżniono 4 typy gmin (poziom niski, średnio niski, średnio wysoki i wysoki). Ponadto przedstawiono wpływ tego instrumentu na poziom rozwoju poszczególnych typów gmin. Stwierdzono, że instrument finansowy był istotnym stymulatorem prorozwojowych działań stwarzających szanse wyrównania dysproporcji w poziomie rozwoju gmin województwa. (abstrakt oryginalny)

The improvement of socio-economic cohesion of rural areas in Mazowieckie province is aimed at supporting the integrated development. The purpose of this analysis is to present institutional solutions at regional level responsible for conducting the cohesion policy, and to show the effects of this policy. For that reason, the authors chiefly used the financial instrument which supports the local authorities, and whose means are provided from the province's budget. The authors employed methods of descriptive statistics as well as Hellwig's synthetic indicator. Four types of communes have been distinguished, divided according to the amount of financial means obtained from the province's budget (low level, lower-mid level, upper-mid level, high level). Furthermore, the authors presented how this instrument affects the level of development of each type of commune. It has been concluded that this instrument was an important stimulator of actions aimed at smoothing out disproportions in the levels of development within the province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank danych Lokalnych. 2005, 20011: GUS, Warszawa.
  2. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny nr 15, Warszawa.
  3. Jasiński P. 2005: Spójność ekonomiczna regionów Polski na tle krajów Unii Europejskiej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
  4. Kogut-Jaworska M. 2008: Instrumenty interwencjonizmu Lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl Rubinum, Warszawa.
  5. Korenik S. Dybała A. (red.). 2010: Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, UE, Wrocław.
  6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2007: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  7. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), 2006: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu