BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewska Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Sytuacja i aspiracje kobiet na obszarach wiejskich
Situation and Aspirations of Women in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 168-173, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Kobieta, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet
Rural areas, Woman, Socio-economic situation of women
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, a także przybliżenie ich aspiracji edukacyjnych, zawodowych i społecznych. Wskazano zarówno negatywne, jak i pozytywne zjawiska, dotyczące sytuacji kobiet na wsi. Wśród najważniejszych aspiracji społecznych wskazano na: chęć bycia lokalnym autorytetem, dążenie do udziału w strukturach samorządu terytorialnego, a także zdobycie uznania w społeczności lokalnej. Aspiracje edukacyjne związane były głównie z chęcią zdobycia wykształcenia wyższego. Wśród aspiracji zawodowych prawie połowa respondentek deklarowała odejście od działalności rolniczej, a jedynie 25% zdecydowana była na inicjowanie i rozwijanie działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to describe the situation of women in rural areas, as well as bringing their educational, professional and social aspirations. The article indicates both negative and positive developments regarding the situation of women in rural areas. Among the most important social aspirations pointed to: the desire to be a local authority, participation in the structures of local government, as well as recognition in the local community. Educational aspirations were associated primarily with the desire to acquire higher education. Among the professional aspirations, nearly half of the respondents stated that they would move away from agriculture, and only 25% was determined for the initiation and development of agricultural activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Debusscher P. 2013: Mainstreming gender in European Commision development Policy: Conservative Europeanness? Women`s Studies International Forum, vol. 34, issue 1, s. 39.
 2. Fedyszek-Radziejowska B. 2012: Społeczność wiejska: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 103.
 3. Firlit-Fesnak G., Magnuszewska-Otulak G. 2007: Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społeczne, [W:] G. Firlik-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, PWN, Warszawa, s. 263.
 4. Gajowiak M. 2012: Kapitał społeczny w świetle literatury, [W:] E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu. PWN, Warszawa, s. 17.
 5. Poczta W. 2012: Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 98.
 6. Przygodzka R. 2012: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec ludności wiejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XVI, z. 3, s. 334.
 7. Równouprawnienie płci? Raport. 2013: Komunikat z badań BS/31/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 8. Samozatrudnienie w Polsce 2007-2011. 2012. Raport Sedlak&Sedlak.
 9. Sawicka J., Rykowska J. 2012: Aktywność zawodowa kobiet wiejskich - perspektywa europejskiej polityki równości szans, Zesz. Nauk. SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 8 (57), Wyd. SGGW, Warszawa, s. 409.
 10. Skawińska E. 2012: Funkcje kapitału społecznego i ocena ich realizacji, [W:] E. Skawińska (red.), Kapitał społeczny w rozwoju regionu, PWN, Warszawa.
 11. Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania. 2012: Raport końcowy przeprowadzony przez Focus Group, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 12. Wilkin J. 2012: Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [W:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 9.
 13. www.rynekpracy.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu