BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Procesy inkluzji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce
Processes of Social Inclusion in Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 241-248, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Polityka społeczna, Wykluczenie społeczne, Bezrobocie na wsi
Rural areas, Social policy, Social exclusion, Unemployment in rural area
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono zakresy definicyjne pojęcia "inkluzja społeczna". Omówiono najważniejsze rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie inkluzji społecznej w Polsce. Przeanalizowano formy inkluzji społecznej realizowane na obszarach wiejskich w Polsce. Wspieranie zdolności adaptacyjnych pracowników, zapewnienie elastyczności rynków pracy oraz budowanie kapitału społecznego przez edukację, to główne założenia współczesnej aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Polityka ta realizowana jest w ramach funduszu pracy, przy jednoczesnym wsparciu programów Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article presents a range of definition of terms social inclusion and social economy. Most important legal and organizational solutions in the field of social inclusion in Poland. We analyzed the forms of social inclusion implemented in rural areas in Poland: Labour Fund, Operational Programme for Civic Initiatives (PO FIO), Operational Programme Human Capital (OP HC). Supporting the adaptability of workers and provide the flexibility of labor markets and social capital through education, the main assumptions of modern active labor market policy in Poland. This policy is implemented in the operating fund, while the support of a number of EU programs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broda-Wysocki P. 2012: Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa, IPiSS, s. 178.
 2. Faliszek, K. 2005: Ekskluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu? [W:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania, kierunki działań, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 48.
 3. Kazimierczak T., Rymsza M. 2007: Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna., Instytut Spraw Publicznych, s. 11.
 4. Klimek P., Piekutowski J., Sobolewski A. 2009: Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, s. 6.
 5. Niesporek A., Wódz K. 2003: Grupy zmarginalizowane, przedsiębiorczość społeczna,praca socjalna - strategie rozwoju społeczności lokalnych, [W:] W stronę aktywnej polityki społecznej, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Warszawa, ISP, s. 127.
 6. Stan i struktura rejestrowanego bezrobocia na wsi w 2009, 2010 i 2011 roku, MPiPS, Departament Rynku Pracy.
 7. Szatur-Jaworska B. 2005: Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych, [W:] J. Grotowska-Leder, K. Faliszek (red.), Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania, kierunki działań, Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 5.
 8. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997, nr 123 poz. 776.
 9. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 10. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 11. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. z 2003 r. nr 122, poz. 1143 z późn. zm.
 12. www.funduszesoleckie.eu, dostęp 03.03.20113.
 13. www.mokoszyn.pl/?id=przedsiebiorcza-mlodziez-ambasadorem-rozwoju-ekonomii, dostęp 03.03.2013 r.
 14. www.zgwrp.pl/funduszedlawsi/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=35, dostęp 03.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu