BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ritter Krisztian (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Kis Máté (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Balázs Péter (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Agricultural Employment in Hungary and the Role of Agriculture in Employment Enlargement of Lagging Rural Areas
Zatrudnienie w węgierskim sektorze rolnym i rola rolnictwa w zwiększaniu wskaźnika zatrudnienia słabo rozwiniętych terenów wiejskich
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 249-254, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Zatrudnienie w rolnictwie
Rural areas, Rural development, Employment in agricultural sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Długoterminowe cele strategiczne UE dotyczące Polityki Rozwoju Terenów Wiejskich na najbliższy planowany okres (2014-2020) to przede wszystkim: konkurencyjność rolnictwa, zrównoważone zarządzanie bogactwami naturalnym i zrównoważony rozwój terytorialny. Dla tej obranej strategii sektor rolny pozostaje elementem kluczowym, jako rozwiązanie problemów, z którymi borykają się tereny wiejskie. W 2012 r. przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców czterech wsi węgierskiego regionu Nógrád. Lokalną ludność zapytano o ocenę swojego statusu ekonomicznego i społecznego, a także o pomysły na dalszy rozwój społeczności, uwzględniając rolę i potencjał rolnictwa. Należy podkreślić kluczową rolę jaką spełnia rolnictwo w rozwiązywaniu problemu zatrudnienia na terenach wiejskich. Podkreślono także funkcje polityki rozwoju tych obszarów, tj. społeczną tradycyjnego rolnictwa opartą na zasobach lokalnych, wspieranie opłacalnych gospodarstw rolnych, rosnące znaczenie dywersyfikacji oraz pracochłonnych produktów o wysokim podatku VAT. (abstrakt oryginalny)

The long-term strategic objectives of EU Rural Development Policy in the next (2014-2020) programming period are as follows: competitiveness of agriculture, sustainable management of natural resources and balanced territorial development. In this strategy, agriculture remains to be a key element solution for rural problems. In cooperation with four villages of Nograd County in Hungary, a survey, carried out in the summer of 2012, questioning the local population about their economic and social conditions, the situation of local communities and development ideas, with special focus on the role and potential of agriculture, was conducted. Having analysed the role of agriculture in employment, based on literature and research conducted, it is worth highlighting its significance in solving rural problems and ought to be considered when constructing new rural policy, especially in the following topics: the social functions of traditional agriculture based on local resources, the strengthening of viable farms, the increasing importance of diversification and labor-intensive products with high added-value. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A view on employment, growth and innovation in rural areas.2012: SWD(2012) 44 final. Commission staff working document. European Commission, Brussels.
  2. Bíró S., Székely E. 2012: Opportunities to increase employment in agriculture in the rural areas of Hungary, AKI, Budapest.
  3. Employment in rural areas: closing the jobs gap COM(2006) 857 final. 2006: European Commission: Brussels.
  4. Eurostat. Data for 2005-2007.
  5. Horska E. et al. 2012: World agricultural production, consumption and trade development - selected problems: position of the European Union in the global agricultural market, Powerprint, Praha.
  6. Hungarian Central Statistical Office (HCSO), data for 2008-2012.
  7. Nagy H., Káposzta J. 2003: The role of multifunctional environmental policy in the agricultural development, Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 5, p. 28-34.
  8. Rural development in the European Union. 2012: Statistical and Economic Information Report. European Commission, Brussels.
  9. SEGIRA - Study on employment, growth and innovation in rural areas. 2010: European Commission, Brussels.
  10. Sík E. 2012: Households, Work and Flexibility. Country Context Report: Hungary, TÁRKI: Budapest.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu