BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soczewka Iwona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sysik Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wykorzystanie wsparcia finansowego z funduszy unii europejskiej przez gospodarstwa rolne w gminie Siedlce
Utilization of the European Union Financial Support by Farms in Siedlce Community
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 275-279, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Fundusze unijne, Dopłaty dla rolnictwa
Arable farm, EU funds, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Siedlce
Abstrakt
Celem badań była analiza wykorzystania funduszy UE w wybranych gospodarstwach gminy Siedlce w województwie mazowieckim, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia pozyskanych środków. Badania przeprowadzono w 30 gospodarstwach rolnych położonych w tej gminie. Wszystkie badane gospodarstwa korzystały z dofinansowania swoich działalności w ramach kilku programów pomocowych finansowanych z budżetu UE. Dwudziestu siedmiu rolników było beneficjentami płatności bezpośrednich. Ponadto rolnicy chętnie korzystali z dotacji unijnych przyznawanych w ramach różnych programów operacyjnych. Co trzeci rolnik ubiegał się o wsparcie w ramach PROW 2004-2006, natomiast w kolejnych latach podwoiła się liczba rolników, którzy z powodzeniem złożyli wnioski o dofinansowanie gospodarstw z działań dostępnych w PROW 2007-2013. Mimo korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, aż 40% badanych gospodarstw deklarowało, że nie dokonało dotychczas znaczących zmian, 33,3% poprawiło warunki chowu zwierząt, a 20% skupiło się na zwiększeniu pogłowia zwierząt, natomiast 16,6% gospodarstw zwiększyło swój obszar przez dzierżawę lub zakup ziemi. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyze the ways of utilization of aid funds from the European Union budget in selected farms of Siedlce commune with a special focus on the directions of its disposal. The study was conducted in 30 farms located in Siedlce community, Mazowieckie province. All the investigated farms benefited from the funds using several aid programs financed by the European Union. Twenty-seven farmers benefited from direct payments. In addition, the farmers are willing to use the union subsidies coming from different operation programes. Every third farmer applied for financial support with RDP 2004-2006, whereas in next years the number of farmers applying for funds from RDP 2007-2013 doubled in number. In spite of using some external sources of financing, as many as 40% of farms have not made any significant changes yet. 33.3% have improved conditions for livestock, and 20% focused on increasing the number of livestock. 16.6% of farms increased their area by lease or purchase of land. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babuchowska K., Marks-Bielska R. 2011: Realizacja działania PROW 2007-2013 "Modernizacja gospodarstw rolnych" w województwie lubelskim. ZN SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa, 2011/11(26)/4, s. 7-9.
  2. Kiryluk-Dryjska E., Poczta W. 2010: Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 81.
  3. Laszuk G., Dziewulska A. 2005: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Siedlce na lata 2005-2013. Siedlce, s. 22-27.
  4. Łopaciuk W. (red )2012: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na zmiany w rolnictwie. IERiGŻ, Warszawa, s. 102-104.
  5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: www.prow.sbrr.pl
  6. Rowiński J. (red) 2010: Wpływ funduszy finansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i regionów wiejskich. Raport końcowy. IERiGŻ, Warszawa, s. 34-35.
  7. Rudnicki R. (red) 2010: Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 91-92.
  8. Wasąg Z. 2010: Efektywność wykorzystania środków UE przez gospodarstwa rolne na przykładzie wybranych programów. Inżynieria Rolnicza 3(121)/2010, s. 231-232.
  9. Zegar J. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, s. 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu