BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Iwona (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Identyfikacja działów problemowych w polskim sektorze rolno-spożywczym
Identification of Problem Departments in the Polish Agri-Food Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 287-292, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Przemysł rolno-spożywczy, Produkcja, Import, Eksport
Agri-food sector, Agri-food industry, Production, Import, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja problemowych działów w polskim sektorze rolno-spożywczym. Analizy tej dokonano na podstawie porównania i oceny wskaźników dynamiki produkcji, importu, eksportu i zużycia krajowego w poszczególnych działach sektora rolno-spożywczego. Dodatkowo w analizie tej wykorzystano trzy wskaźniki bazujące na ww. wielkościach, tj.: orientacji eksportowej (udział eksportu w produkcji), penetracji importowej (stosunek importu do zużycia krajowego) oraz samowystarczalności (stosunek produkcji do zużycia krajowego). Analiza dynamiki i wzajemnych relacji produkcji, zużycia krajowego, eksportu i importu ujawniła w sektorze rolno-spożywczym istnienie wielu działów problemowych, a nawet zagrożonych. Należą do nich następujące działy: produkcji mięsa wieprzowego, produkcji mięsa wołowego, przetwórstwa rybnego, produkcji i przetwórstwa skrobi oraz sektory zbożowy i olejarski, a w mniejszym stopniu także przemysł cukrowniczy, spirytusowy oraz sektor owocowo-warzywny. (abstrakt oryginalny)

This article aims to identify problem departments in the Polish agri-food sector. This analysis was based on the comparison and evaluation of dynamics of production, import, export and domestic consumption in various departments of the agri-food sector. Additionally, this analysis included three measures based on the above sizes, i.e.: export orientation (share of exports in production), import penetration (the ratio of imports to domestic consumption), and self-sufficiency (the ratio of production to domestic consumption). The analysis confirmed the existence of various problems in some departments of Polish agri-food sector. The problem of such departments are: pig meat production department, beef production department, fish processing department, grain sector, a sector-mill, the department of production and processing of starch, and to a lesser extent, sugar industry, spirits industry, fruit and vegetable sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analizy Rynkowe. 2003-2012: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
  2. Kwasek M. (red.). 2012: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (17). Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego. seria Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 59, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Mroczek R. (red.). 2012: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), Seria Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 35, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Szajner P., Szczepaniak I., 2012: Handel zagraniczny i międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego, [W:] A. Kowalski (red.), Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2011 roku, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 238-269.
  5. Szczepaniak I., 2012a: Ocena poziomu samowystarczalności żywnościowej Polski w warunkach integracji i globalizacji gospodarczej, [W:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, Wrocław, s. 454-464.
  6. Szczepaniak I. (red.), 2012b: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), seria Program Wieloletni 2011-2014, Raport nr 40, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  7. Tereszczuk M., 2012: Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście promocji produktów rolno-spożywczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 2, s. 171-176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu