BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Tytuł
Zróżnicowanie kosztów produkcji ekologicznego mleka w północno- i południowo-wschodniej Polsce
Differentiation of Organic Milk Production Costs in the North and South-Eastern Polish
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 300-305, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Analiza kosztów produkcji
Milk production, Ecological agriculture, Ecological product, Production cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Północna, Polska Południowo-Wschodnia
Northern Poland, Poland South-East
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie sytuacji polskiego rolnictwa ekologicznego w północno- i południowo-wschodniej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów ponoszonych na produkcję mleka ekologicznego. Dane źródłowe pochodziły z lat 2011-2012. Badaniami objęto łącznie 73 gospodarstwa. Pogłowie krów było na średnio na średnim poziomie 12,04 szt. co wpływało na niewielką skalę produkcji mleka w analizowanych gospodarstwach. Wydajność mleczna krów wynosiła 3932,5 l od 1 krowy i stanowiła 79% wydajności krów mlecznych podanej przez GUS w gospodarstwach indywidualnych. Strukturę kosztów bezpośrednich w ponad 92% w badanych gospodarstwach w obu regionach stanowiły koszty pasz, natomiast w poziomie kosztów całkowitych stanowiły one ponad 47%. Wzrost skali produkcji (o 4698,4 l mleka) i wydajności jednostkowej (o 331 l mleka) skutkował wzrostem całkowitych kosztów produkcji mleka ekologicznego o 13 groszy na 1 litrze. Wzrost kosztów był tym większy im wyższa skala produkcji, w mniejszym stopniu zależał od wzrostu wydajności jednostkowej mleka od krowy. Straty powstające przy produkcji mleka ekologicznego w regionach północno- i południowo-wschodniej Polski pokryto z dopłat w ramach: płatności obszarowych, płatności ONW oraz pakietów rolnośrodowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present the situation of Polish organic farming in the north-and south-eastern Poland, with particular reference to the costs incurred in the production of organic milk. The source data came from the years 2011 to 2012. The study included a total of 73 farms. The number of cows was on average 12.04 units which resulted in small-scale milk production in the analyzed farms. Milk yield of cows was 3932.5 liters from one cow and represented 79% of dairy cows given by the CSO on individual farms. The structure of the direct costs accounted for more than 92% of the surveyed farms feed costs, while the level of total costs accounted for more than 47%. The increase in the scale of production (about 4698.4 liters of milk) and the performance of the unit (about 331 liters of milk) resulted in an increase of the total cost of organic milk production by 13 cents to 1 liter. The increase in costs was the greater the higher the scale of production, to a lesser extent, depend on the growth performance of milk from individual cows. The losses generated in the production of organic milk in the north and south-eastern Polish covered were received subsidies under: area payments, LFA and agri-environmental packages. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Haas E., Bapst B. 2004: Swiss organic dairy farmer survey: Which path for the organic cow in the future? Proc. 2nd SAFO Workshop, 25-27.03.2004, Witzenhausen, Niemcy, s. 35-41.
  2. Kociszewski K. 2010: Podażowe uwarunkowania funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w świetle badań ankietowych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10(25), z. 1, s. 79.
  3. Metera E. 2013: Produkcja mleka w gospodarstwach ekologicznych w wybranych krajach UE, XXI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane 11-15.03.2013 r., s. 249-255.
  4. Nachtman G. i in. 2011: Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2009, Warszawa.
  5. www.ijhar-s.gov.pl; www.minrol.gov.pl, dostęp 13.04.2013.
  6. Żekało M. 2010: Wybrane zagadnienia produkcji mleka w gospodarstwach ekologicznych, Seminarium IERiGŻ-PIB, 1.10.2010, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu