BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Kwestia bezpieczeństwa energetycznego
Energy Security Issue
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2014, t. 50, nr 2, s. 239-250, bibliogr. 28 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Polityka energetyczna
Energy security, Energy policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces kształtowania bezpieczeństwa energetycznego państwa jest ciągły, a przy obecnym stanie zasobów surowców i nośników energii nie może być uznany za zakończony. Bezpieczeństwo energetyczne jest "dynamicznym procesem, w którym ważną rolę odgrywają trendy globalne i regionalne oraz określone działania z zakresu polityki energetycznej". Można stwierdzić, iż współcześnie mamy do czynienia z poszerzeniem zakresu przestrzennego (globalizacją) bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne zajmuje istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa każdego państwa, ponieważ warunkuje wszelkie działania gospodarcze. Do najistotniejszych elementów oddziałujących na bezpieczeństwo energetyczne zaliczyć należy: wielkość zasobów znajdujących się na terenie danego kraju; stopień zróżnicowania źródeł zaopatrzenia; ich pochodzenie (krajowe lub zagraniczne); ilość zmagazynowanych rezerw; poziom rozwoju odnawialnych źródeł energii; forma własności przedsiębiorstw sektora energetycznego i systemu zaopatrzenia; stan systemu zaopatrzenia (moc przesyłowa, stan techniczny, niezawodność); poziom rozwoju środków transportu i infrastruktury drogowo-kolejowej; jakość nadzoru państwa nad całością procesu produkcji i dystrybucji energii; jakość planowania i wdrażania w życie decyzji rozwojowych i inwestycyjnych; możliwość finansowania nowych technologii; stabilność sytuacji zewnętrznej; stabilność sytuacji międzynarodowej. (fragment tekstu)

The paper discusses the concept of energy security which depends on the type of energy carrier. Energy security may be considered in political, economic, ecological, institutional and technical aspects. The author presents the issue of energy self-sufficiency of the state in terms of autonomy and integration, and the risk related to energy supplies. Moreover, the specificity of energy security of great agglomerations is investigated and - on the example of Poland - energy security bodies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej - wybrane problemy, Warszawa 2012.
 2. W. Bojarski, Bezpieczeństwo energetyczne, "Wokół Energetyki" z czerwca 2004 r.
 3. A. Kozłowski, Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach energetycznych, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, "Zeszyt Problemowy" 2012, t. 70, nr 2
 4. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348, z późń. zm.
 5. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 6. Międzynarodowa Agencja Energetyczna - International Energy Agency (IEA), www. http://www.iea.org
 7. IEA, Word Energy Outlook 2007, Paris 2007.
 8. http://www.csis.org (luty 2013 r.).
 9. H. Potrzebowski, P. Soroka (red.), Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Materiały programowe i informacyjne, uchwały, opinie i stanowiska z 2003 i początku 2004 roku. Publikacja nr 13, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, Warszawa, marzec 2004 r
 10. P. Bożyk, Pojęcie i miary bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 11. T. Montowidlak, Wpływ regulacji unijnych na bezpieczeństwo energetyczne Polski w perspektywie 2020 roku, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 12. T. Młynarski, Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków 2011, s. 33.
 13. A. Giddens, Polityka zmiany klimatu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 9 listopada 2009 r.
 14. . K. Pronińska, Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe (praca zbiorowa), Warszawa 2012
 15. M. Borgosz-Koczwara, Bezpieczeństwo energetyczne a rozwój odnawialnych źródeł energii, "Energetyka" 2008, nr 3.
 16. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2013.
 17. M. Kaliski, S. Nagy, S. Rychlicki, J. Siemek, A. Szurlej, Gaz ziemny w Polsce - wydobycie, zużycie i import do 2030 roku, "Górnictwo i Geologia" 2010, t. 5, z. 3
 18. T. Prusek, Energetykę wreszcie prąd kopnął, "Gazeta Wyborcza" z 16 grudnia 2013 r.
 19. K. Pronińska, Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w: E. Haliżak (red.), Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, Bydgoszcz-Warszawa 2004
 20. K. Żmijewski, Energia suwerenności, "Znaki Nowych Czasów" 2005, nr 15.
 21. P. Woźniak, Bezpieczeństwo dostaw gazu, "Rurociągi" 2006, nr 1(42)
 22. P. Bożyk, Modele i scenariusze bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 23. W. Iskra, Ewolucja polskiego modelu bezpieczeństwa energetycznego, w: P. Bożyk (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Warszawa 2013
 24. G. Bahgat, Oil Security at the Turn of the Century: Economic and Strategic Implications, "International Relations" 1999, t. 14, nr 6.
 25. D. Johnson, EU-Russian Energy Linkes, w: D. Johnson, R. Robinson, Perspectives on EU-Russia Relations, London -New York 2005.
 26. M. Duszczyk, Warszawie i okolicom grozi blackout, "Dziennik Gazeta Prawna", dodatek "Biznes i Energia" z 14 kwietnia 2011 r.
 27. Urząd Regulacji Energetyki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d_Regulacji_Energetyki (15.08.2014).
 28. A. Florini, Global Governance and Energy, w: C. Pascual, J. Elkind (red.), Energy Security. Economics, Politics Strategies and Implications, Washington D.C. 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu