BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Utrzymanie płynności finansowej jako fundamentalny cel działalności przedsiębiorstwa
Maintaining Liquidity as s Fundamental Objective of the Company's Activities
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 363-368, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Cele przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Corporate objectives, Enterprises financial liquidity, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczne rozważania nad istotą i priorytetami funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, a także umiejscowiono kategorię płynności finansowej w hierarchii celów działalności gospodarczej. Dokonano krytycznego przeglądu krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, ze wskazaniem różnic w interpretacji celów działalności przedsiębiorstwa w świetle różnych teorii ekonomicznych. Określono teoretyczne powiązania między celem w postaci utrzymania płynności finansowej a maksymalizacją wartości dla właścicieli, a także podjęto próbę sformułowania definicji uniwersalnego celu działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

An article presents theoretical analysis of the essence and priorities of company's functioning on the market as well as the place of the category of liquidity in the hierarchy of the goals of the enterprise. The author conducted a review of the national and international literature of the subject with a particular stress on the differences in the company's goals interpretation according to various economic theories. Theoretical relations between the goal of liquidity ensuring and maximization of shareholders value were determined, while an attempt to define the universal goal of the enterprise was made. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. 1997: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, s. 111.
 2. Damodaran A. 1999: Value Creation and Enhancement: Back to the Future. www.stern.nyu.edu/fin/workpapers/papers99/wpa99018.pdf, s. 4-10.
 3. Dudycz T. 2005: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, s. 27.
 4. Duliniec A. 2007: Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 40.
 5. Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych, Wyd. SGGW w Warszawie, s. 55.
 6. Gitman L.J. 2007: Principles of Managerial Finance, Prentice Hall, s. 217-218.
 7. Godziszewski B. 2009: Istota, proces formułowania i wdrażania strategii, [W:] S. Sojak (red.), Założyć firmę i nie zbankrutować, Difin, Warszawa, s. 52.
 8. Gruszecki T. 2008: Instytucjonalne aspekty w teorii przedsiębiorstwa, [W:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa Przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 90.
 9. Kusak A. 2006: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 10. Maślanka T. 2008: Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, CH Beck, Warszawa.
 11. Michalski G. 2004: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami. CeDeWu, Warszawa.
 12. Michna A. 2009: Krytyczny przegląd metod wyceny wartości przedsiębiorstw, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 534, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 17, s. 153.
 13. Pettit J. 2007: Strategic Corporate Finance. Wiley Finance, New Jersey, s. 26.
 14. Piosik A. 2006: Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa, s. 22.
 15. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, s. 156.
 16. Rappaport A. 1999: Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora. WIG Press, Warszawa.
 17. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 18. Stępień K. 2008: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 11-21.
 19. Titman S., Keown A.J., Martin J.D. 2010: Financial Management. Principles and Applications, Prentice Hall, s. 12.
 20. Wędzki D. 2009: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Tom 1, Wolters Kluwer, Kraków.
 21. Wędzki D. 2003: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu