BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Metoda oceny poziomu rozwoju agroturystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
The Method of Assessing the Level of Development of Agritourism in the Local Government Units
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 375-379, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Rozwój turystyki
Agrotourism, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Zaprezentowano metodę oceny poziomu rozwoju agroturystyki w jednostkach samorządu terytorialnego. Do wyodrębnienia zmiennych użytych do konstrukcji miernika posłużono się metodą ekspercką. Wyselekcjonowano w ten sposób 9 zmiennych, którymi były: liczba gospodarstw agroturystycznych na 100 gospodarstw rolnych w gminie, liczba miejsc noclegowych w gospodarstwach na 1000 mieszkańców, wykorzystanie miejsc noclegowych, innowacje i zakres oferty agroturystycznej, sezonowość i kategoryzacja, a także obecność turystów zagranicznych w gospodarstwach oraz możliwość pobytu osób niepełnosprawnych. Badania empiryczne przeprowadzone zostały w 2009 r. na próbie 81 gospodarstw agroturystycznych funkcjonujących na terenie 12 gmin wiejskich województwa lubelskiego. Metodą badań własnych był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki wywiadu i ankiety. Efektem badań było utworzenie rankingu gmin pod względem poziomu rozwoju agroturystyki. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method for assessing the level of development of agritourism in local government units. The choice of variables to construct the meter was used by the expert method. Thus selected nine variables, which were the number of tourist farms to 100 farms in the municipality, the number of beds in households per 1000 inhabitants in the municipality, the use of accommodations, innovation and scope of the offer agritourism, seasonality and categorization, as well as the presence in farm foreign tourists and the possibility of residence for people with disabilities. Empirical studies were carried out in 2009 on a sample of 81 agritourism farms operating in the Lublin province. During the study used a diagnostic survey using interview and survey techniques. The result of the research was to create a ranking of municipalities in terms of the development of rural tourism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kot M., Jakubowski J., Sokołowski A. 2003: Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych. Wydaw. Difin, Warszawa, s. 179, 304.
  2. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa, s. 68.
  3. Obrębalski M. 2006: Mierniki rozwoju regionalnego, [W:] Metody oceny rozwoju regionalnego. Red. naukowa D. Strahl. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 33.
  4. Stanisz A. 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA.PL na przykładach z medycyny,t. 3, Analizy wielowymiarowe. Wydaw. StatSoft Polska, Kraków, s. 85.
  5. Zawadka J. 2010: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 154.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu