BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek (Politechnika Koszalińska), Czerwińska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym
Marketing Instruments in Ecological Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 3 (52), s. 160-169, tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Instrumenty marketingowe, Marketing rolny, Strategia marketingowa
Ecological agriculture, Marketing instruments, Agricultural marketing, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marketing stanowi niezbędny element strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego, gdyż istnieje wiele utrudnień zmniejszających konkurencyjność tego rynku (wyższa cena zbytu, rozdrobnienie produkcji i spożycia, krótka przydatność produktów do spożycia). Podstawą programu skutecznych działań marketingowych powinna być specjalna jakość (ekologiczna). Celem pracy jest określenie podstawowych elementów strategii oraz kluczowych instrumentów marketingu operacyjnego, warunkujących w perspektywie zwiększenie udziału produktów ekologicznych do 10 - 15 % rynku żywności w Polsce. Działania marketingowe powinny mieć charakter kompleksowy. Pierwszą jego częścią powinna być prowadzona w imieniu całego krajowego sektora rolnictwa ekologicznego ciągła kampania informacyjno-edukacyjna na temat istoty i walorów wytwarzanych metodami ekologicznymi produktów, łącznie z przekazem, że technologie te chronią, a nie niszczą środowisko. Strategia marketingowa powinna opierać się na segmentacji rynku, współpracy producentów oraz bezpośredniego dotarcia do konsumentów. Niezbędny jest rozwój współpracy biznesowej producentów (grupy marketingowe) w celu organizacji zbiorowej sprzedaży pod jednolitą marką. Kolejnym nurtem profesjonalnego marketingu powinien być rozwój marketingu partnerskiego (relacyjnego) zmierzający do tworzenia trwałych przyjacielskich więzi między sprzedawcą a konsumentem. Wzorem krajów zachodnich, należy zwiększyć w handlu udział produktów świeżych, zamiast przetworzonych. Uwzględniając ogólne trendy zmian stylów życia, uzasadnione jest wzbogacenie oferty sprzedaży o półprodukty ułatwiające przygotowanie obiadu. (abstrakt oryginalny)

Marketing is the essential element of the strategy in ecological agriculture because of existing barriers causing the decrease of competitiveness on the market, like for instance: higher prices, micronized production and consumption or short time of the usefulness of products for consuming. The base of the effectiveness of marketing activities in any enterprise should be special quality of its products, which means ecological quality. The main goal of this article is to identify the basic elements of the strategy and marketing instruments, which both determine the increase of amount of ecological products in the Polish market. Marketing activities should have complex character. Firstly, they should be organized as the continuous information campaign which will be led in the name of national sector of ecological agriculture. This educational campaign should prove the essence and values of ecological production methods. The main accent in it should be put into the positive effects of using them. First of all it should show that new, ecological technologies protect the production and do not destroy the environment. Secondly, marketing strategy should be based on market segmentation, the permanent cooperation of producers and directive activity for reaching consumers. The essential role of it is the cooperation of business sector in the aim of cooperative sale under one brand of the product. The next direction of professional marketing is to create the relation marketing which should cause the permanent relations between sellers and consumers. As the example of western countries, Poland should increase the amount of fresh products on the market, instead of processed ones. It is also worth taking into consideration to augment Polish food offer by the sales of semi-products, which are helpful to prepare complete dinner. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chotkowski J. Rolnictwo ekologiczne komplementarnym kierunkiem rozwoju w regionach turystycznych. W: Rola marketingu w rozwoju regionów turystycznych. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000, 27-35
 2. Chotkowski J. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2003, nr 980, 70-76
 3. European Action Plan for Organic Tood and Farming. Commission of the European Communities, Brussels 2004 (http://europa.en.int./comm/agriculture/qual/organic/ planworkdoc_en.pdf)
 4. Górny M. Czas na jednoznaczne decyzje o przyszłości polskiej wsi i rolnictwa. W: Polska wieś wobec wyzwań integracji europejskiej. OCIPE, Kontrast, Warszawa 2001, 62-69
 5. Henion K. E., Kinnear T. C. Ecological Marketing. American Marketing Association, Columbus, Ohio 1976
 6. Jaska E. O marketingu żywności ekologicznej. W: Rolnictwo ekologiczne. Od producenta do konsumenta. Red. Sołtysiak U., Stowarzyszenie Ekoland, Stiftung Leben & Umwelt, Warszawa 1995, 188-205
 7. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
 8. Łuczka-Bakuła W.: Rynek produktów ekologicznych. 2007
 9. Manegold D.: Aspekte gemeinsamer Agrarpolitik (Die landwirtschaftlichen Märkte na der Jahreswende 2001/02). Agrarwirtschaft 2001, h. 1, 2-15
 10. Pilarski S., Grzybowska M.: Stan i uwarunkowania popytu na żywność ekologiczną. Roczniki Nauk Rolniczych 2002, G, t. 89, z. 2, 51-65
 11. Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. MRiRW, Warszawa 2007
 12. Runowski H.: Produkcja ekologiczna - pojęcie, zasady, rozwój. W: Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z UE. Red. Klepacki B., Wieś Jutra, Warszawa 2002
 13. Szymona J.: Sukcesy i ograniczenia rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. W: Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. I Kongres Nauk Rolniczych Nauka-Praktyce. MRiRW, IUNG-PIB, PIW-PIB, Puławy 2009, 59-60
 14. Tyburski J., Żakowska-Biemans S.: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa 2007
 15. Woś A.: Rolnictwo Polski wobec procesów globalizacji. Studia i Monografie IERiGŻ 2001, nr 105
 16. Woś A., Zegar J. S.: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa 2002
 17. Zegar J. S.: Gospodarstwa ekologiczne w rolnictwie indywidualnym. Wiadomości Statystyczne 2008, nr 8
 18. Żakowska-Biemans S., Gutkowska K.: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wyd. SGGW, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu